Newsletter

PZU SA (27/2024) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2023 rok

18.06.2024, 12:49aktualizacja: 18.06.2024, 12:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 27/2024

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 18 czerwca 2024 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 3 747 689 820,00 złotych (słownie: trzy miliardy siedemset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00 gr), tj. 4,34 złotych (słownie: cztery złote 34 gr) na jedną akcję.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 863.523.000. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, został ustalony na 17 września 2024 roku. Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 8 października 2024 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 12:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ