Newsletter

RAWLPLUG SA (9/2023) Rejestracja przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego, umorzenie akcji własnych oraz rejestracja zmian Statutu Spółki

19.10.2023, 13:40aktualizacja: 19.10.2023, 13:41

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 9/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Rawlplug S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 października 2023 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Sąd) w dniu 18 października 2023 r. obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.500.599 zł a tym samym doszło do umorzenia 1.500.599 akcji zwykłych Spółki serii A1, reprezentujących na Walnym Zgromadzeniu Spółki taką samą liczbę głosów tj. 1.500.599.

W wyniku umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 31.059.401 zł (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden złotych), co odpowiada 31.059.401 głosom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i dzieli się na:

1) 21.499.401 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden) akcji serii A1,

2) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B,

3) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 zł (jeden złoty).

Umorzenie dotyczy całości akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych przeprowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Rawlplug S.A. z dnia 10 września 2018 roku.

Umorzenie akcji własnych i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz wynikłe z tego zmiany Statutu Spółki zostały dokonane na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. (ZWZ) w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego. O podjęciu uchwały nr 21 ZWZ Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2023.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego nastąpiła zmiana Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5. ust. 1. otrzymał nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 31.059.401 zł (trzydzieści jeden milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden złotych) i dzieli się na:

1) 21.499.401 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jeden) akcji serii A1,

2) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B,

3) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D.

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. oraz uchwały nr 22 ZWZ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.10.2023, 13:40
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ