Newsletter

RAWLPLUG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

26.05.2023, 07:52aktualizacja: 26.05.2023, 07:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 313 471 309 766 66 689 66 656
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 880 46 085 5 719 9 917
Zysk (strata) brutto 14 090 51 556 2 997 11 094
Zysk (strata) netto 11 222 42 732 2 387 9 195
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 8 721 37 869 1 855 8 149
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 531 ( 22 995) 3 942 ( 4 948)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 558) ( 14 293) (3 523) ( 3 076)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 087 24 752 3 422 5 326
Przepływy pieniężne netto, razem 18 060 ( 12 536) 3 842 ( 2 698)
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,28 1,22 0,06 0,26
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 449 512 1 411 780 310 023 301 026
Zobowiązania długoterminowe 278 533 323 336 59 573 68 943
Zobowiązania krótkoterminowe 434 533 345 476 92 938 73 664
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 655 362 667 970 140 169 142 427
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 6 964 6 943
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,10 21,51 4,51 4,59
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 151 628 145 778 32 258 31 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 896 9 807 191 2 110
Zysk (strata) brutto (9 727) 15 461 (2 069) 3 327
Zysk (strata) netto (8 818) 11 846 (1 876) 2 549
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (8 381) ( 26 241) (1 783) ( 5 647)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (6 503) ( 7 549) (1 383) ( 1 624)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 591 39 035 3 104 8 400
Przepływy pieniężne netto, razem (293) 5 245 (62) 1 129
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,28) 0,38 (0,06) 0,08
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 975 029 945 363 208 540 201 574
Zobowiązania długoterminowe 304 273 346 897 65 078 73 967
Zobowiązania krótkoterminowe 284 878 203 770 60 930 43 449
Kapitał własny 385 878 394 696 82 532 84 159
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 6 964 6 943
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12,42 12,71 2,66 2,71

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 07:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.