Newsletter

Rekomendacje XIV Europejskiego Kongresu Finansowego

18.06.2024, 08:00aktualizacja: 19.06.2024, 13:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Biuro Prasowe EKF
Biuro Prasowe EKF
Rekomendacje prezesów największych banków krajowych.

Rekomendacja 1: zwiększenie bezpieczeństwa sektora i ochrony klientów

Zwiększenie zaangażowania i priorytetyzacja wspólnych działań sektorowych mających na celu ochronę klientów banków przed oszustwami finansowymi, w szczególności cyber i AML, oraz wzrost poziomu edukacji finansowej Polaków. Wykorzystanie do tego celu doświadczeń oraz usług KIR (wzrost inwestycji oraz rozszerzenie zakresu działania SCU AML wspólnie z ZBP), BIK oraz ZBP (Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa). W opinii prezesów banków koordynatorem tego przedsięwzięcia powinien być KIR współdziałający z ZBP i sektorem bankowym.

Rekomendacja 2: zredukować ryzyko prawne związane z podważaniem zawartych umów

Podważanie zawartych umów, szczególnie długookresowych, jest tożsame z podważaniem wiarygodności Kraju. Dotyczy to całej gospodarki, a nie tylko sektora bankowego, obniża atrakcyjność inwestycyjną Polski i ogranicza możliwości zaangażowania banków w projekty inwestycyjne związane m.in z obronnością i transformacją energetyczną.

1. W sektorze bankowym szczególnie pilne jest zakończenie wieloletnich sporów sądowych związanych z kredytami denominowanymi w CHF. Popieramy zatem działania mające na celu przerwanie tych sporów przy pomocy zaproponowanej wzorcowej ugody bazującej na koncepcji zaproponowanej przez UKNF.

2. W celu ochrony interesów klientów, zwiększenia transparentności produktów bankowych oraz zniwelowania ryzyka prawnego w przyszłości oczekujemy pilnego wdrożenia i pozytywnego zaopiniowania przez instytucje publiczne (KNF, SN) standardowego wzorca umowy kredytu hipotecznego, uwzględniającego w pełni prawa kredytobiorców, wspierającego rozwój rynku kredytów o stałym oprocentowaniu i uniemożliwiającego podważanie zawartych umów długookresowych. Banki nie byłyby zobligowane do jego stosowania ale miałyby zapewnienie, że zawarte na bazie tego wzorca umowy nie mogłyby być kwestionowane. Propozycja takiej wzorcowej umowy została zaproponowana już w ubiegłym roku, ale zagadnienie to nie zostało do tej pory skutecznie skonkludowane.

Rekomendacja 3: zwiększenie stabilności polskiego systemu finansowego

Wzmocnienie rynku i uodpornienie na szoki struktury finansowania banków, zwiększenie dopasowania struktury zapadalności aktywów i pasywów poprzez wdrożenie wskaźnika finansowania długoterminowego na podstawie koncepcji UKNF wdrażanej stopniowo w kilku najbliższych latach, sprawne dokończenie reformy wskaźników referencyjnych stopy procentowej i popularyzacje kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu. Chcemy podkreślić, że rekomendujemy te działania w trosce o długoterminowe bezpieczeństwo systemu bankowego i oszczędności tam zgromadzonych.

Rekomendacja 4: okrągły stół - współpraca na rzecz obronności kraju i zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Dialog ze stroną publiczną w zakresie podstawowych kierunków rozwoju kraju i kluczowych wyzwań sektora bankowego (KNF, NBP, UOKiK, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości).

Zwiększenie zaangażowania w priorytetowe inicjatywy inwestycyjne kraju według priorytetów i założeń uzgodnionych z stroną publiczną - obronność, transformacja energetyczna, wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Źródło informacji: Biuro Prasowe EKF
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 18.06.2024, 08:00
Źródło informacji Biuro Prasowe EKF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ