Newsletter

STARHEDGE SA (6/2024) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

07.06.2024, 18:33aktualizacja: 07.06.2024, 18:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 6/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), stosownie do art. 401 §1, 2 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, informuje o otrzymaniu w dniu 6 czerwca 2024 roku od Goodmax Sp. z o.o., akcjonariusza posiadającego 28 088 597 akcji Spółki reprezentujących 25,78 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 25,78 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Akcjonariusz"), żądania z dnia 6 czerwca 2024 roku dotyczącego umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 5/2024 ("ZWZ"), dodatkowego punktu w brzmieniu:

Podięcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.

Jednocześnie Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały dotyczące ww. punktu porządku obrad.

W związku z powyższym, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 na godzinę 16.30:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023.

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023.

9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.

12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki

15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza zmiana Statutu Spółki miałaby polegać na zmianie § 22 Satutu Spółki w brzmieniu: Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, poprzez nadanie mu nowego brzmienia: Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu lub Krakowie.

W załączeniu Zarząd Starhedge S.A. przekazuje treść projektów uchwały w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. zmiany treści Statutu Spółki.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. na dzień 27 czerwca 2024 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 5/2024 z dnia 31 maja 2024 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 18:33
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ