Newsletter

SYNEKTIK SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

11.06.2024, 17:06aktualizacja: 11.06.2024, 17:07

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 358 998,77 209 477,63 82 503,16 44 619,39
Koszty działalności razem 297 022,00 181 667,08 68 260,00 38 695,66
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 61 976,77 27 810,55 14 243,17 5 923,73
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 58 898,47 28 745,11 13 535,73 6 122,80
Zysk (strata ) netto 46 903,42 23 112,98 10 779,09 4 923,14
Całkowite dochody ogółem 46 903,42 23 112,98 10 779,09 4 923,14
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] 5,50 2,71 1,26 0,58
Rozwodniony zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] 5,50 2,71 1,26 0,58
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 788,47 48 094,14 11 212,30 10 244,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 865,43 -7 358,42 -2 267,22 -1 567,37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 956,99 -24 452,92 -6 884,55 -5 208,55
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 966,05 16 282,80 2 060,53 3 468,29
WYBRANE ELEMENTY SKONSOLIDOWANEGO BILANSU stan na 31.03.24 stan na 30.09.2023 stan na 31.03.24 stan na 30.09.2023
Aktywa razem 322 548,40 299 915,36 74 995,56 64 698,28
Aktywa trwałe 142 968,15 131 291,00 33 241,45 28 322,33
Aktywa obrotowe 179 580,24 168 624,36 41 754,11 36 375,95
Zobowiązania razem 168 175,50 165 714,35 39 102,40 35 748,20
- zobowiązania długoterminowe 42 110,64 47 481,02 9 791,12 10 242,69
- zobowiązania krótkoterminowe 126 064,86 118 233,33 29 311,27 25 505,51
Kapitał własny 154 372,90 134 201,01 35 893,16 28 950,08
Kapitał podstawowy 4 264,56 4 264,56 991,55 919,96
Liczba akcji na koniec okresu 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Wartość księgowa jednej akcji [zł i EUR ] 18,10 15,73 4,21 3,39
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Przychód razem 250 381,66 117 977,22 57 541,36 25 129,52
Koszty działalności razem 213 151,93 103 598,76 48 985,43 22 066,86
Zysk ( strata ) na działalności operacyjnej 37 229,73 14 378,46 8 555,94 3 062,66
Zysk ( strata ) przed opodatkowaniem 60 062,32 14 662,35 13 803,20 3 123,13
Zysk (strata ) netto 52 702,03 11 855,46 12 111,70 2 525,25
Całkowite dochody ogółem 52 702,03 11 855,46 12 111,70 2 525,25
Średnia ważona liczba akcji 8 529 129 8 529 129 8 529 129 8 529 129
Zysk ( strata ) na jedną akcję [ w zł i EUR ] 6,18 1,39 1,42 0,30
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 854,22 22 597,71 6 171,49 4 813,38
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 546,24 -1 147,52 3 572,75 -244,42
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -27 909,88 -16 487,15 -6 414,10 -3 511,81
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 14 490,58 4 963,05 3 330,15 1 057,14
WYBRANE ELEMENTY JEDNOSTKOWEGO BILANSU stan na 31.03.24 stan na 30.09.2023 stan na 31.03.24 stan na 30.09.2023
Aktywa razem 212 272,46 181 902,50 49 355,36 39 240,34
Aktywa trwałe 84 203,46 72 900,58 19 578,10 15 726,24
Aktywa obrotowe 128 069,00 109 001,93 29 777,26 23 514,09

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 11.06.2024, 17:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii