Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (11/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

26.05.2023, 10:19aktualizacja: 26.05.2023, 10:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 11/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40, (zwana dalej "Spółką") wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie przepisu z art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 28 czerwca 2023 r., na godz. 11:00 w Gdyni (81-061), przy ul. Hutniczej 40.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki VISTAL Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny sytuacji Spółki VISTAL Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2022.

15. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 10:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz raportem niezależnego biegłego rewidenta dotyczącym sprawozdania o wynagrodzeniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 10:19
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.