Newsletter

ZUE SA (11/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 7 czerwca 2024 roku.

07.06.2024, 16:34aktualizacja: 07.06.2024, 16:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 11/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 czerwca 2024 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów, będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka wyjaśnia, że sprawozdanie Zarządu ZUE S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za rok obrotowy 2023 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 7-9 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 marca 2024 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023 zatwierdzane w ramach punktu 6 przyjętego porządku obrad, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok 2023 opiniowane w ramach punktu 14 przyjętego porządku obrad oraz projekt aktualizacji Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUE S.A. w ramach punktu 13 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI raportem bieżącym nr 10/2024.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 07.06.2024, 16:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ