Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

12.01.2021, 18:38aktualizacja: 12.01.2021, 18:39

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o służbie zagranicznej;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw;

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o służbie zagranicznej, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

Rząd chce przeprowadzić reformę służby zagranicznej. Określone zostały nowe zadania i organizacja służby zagranicznej, w tym w szczególności prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład. Dzięki temu poprawi się m.in. struktura służby, zwiększy się jej funkcjonalność, a także przejrzystość w zatrudnieniu. Niektóre rozwiązania funkcjonujące obecnie w służbie zagranicznej wywodzą się jeszcze z czasów PRL.

Najważniejsze rozwiązania

- Struktura służby zagranicznej została dostosowana do potrzeb i wyzwań współczesnego świata. Czynnik polityczny – reprezentowany przez ambasadorów i kierownictwo resortu – został oddzielony od zawodowego korpusu dyplomatycznego oraz pozostałych członków służby zagranicznej.

- Utworzone zostanie – odrębne od Dyrektora Generalnego MSZ – stanowisko Szefa Służby Zagranicznej, na wzór Szefa Służby Cywilnej.

- Szef SZ będzie w sposób całościowy kierował służbą zagraniczną i budował jej etos oparty m.in. na zasadach dyspozycyjności, dyscypliny, dyskrecji, służby państwu, profesjonalizmu, ciągłego podnoszenia kompetencji oraz jasnych kryteriach sukcesu i awansu.

- Szef Służby Zagranicznej będzie organizował szkolenia i wskazywał odpowiednie kryteria oceny członków służby zagranicznej. Będzie także m.in. kierował procesem zarządzania zasobami ludzkimi, nadawał stopnie dyplomatyczne, kierował Akademią Dyplomatyczną oraz przygotowywał projekty aktów normatywnych dotyczących służby zagranicznej. Do jego zadań będzie należało również monitorowanie i nadzorowanie wykorzystania środków finansowych na wynagrodzenia członków korpusu służby zagranicznej.

- Dokonano korekty stopni dyplomatycznych oraz uporządkowano prawa członków służby zagranicznej dotyczące uposażeń oraz awansów.

Najwyższym stopniem dyplomatycznym dla zawodowego korpusu służby zagranicznej będzie "minister pełnomocny" (nie występujący obecnie w Polsce, ale przewidziany w Konwencji Wiedeńskiej).

Stopień dyplomatyczny ambasadora tytularnego będzie nadawany przez ministra spraw zagranicznych wyłącznie na czas pełnienia funkcji ambasadora na placówce zagranicznej.

- Otwarty został dostęp do karier dyplomatycznych dla przedstawicieli nauki, ekspertów, ludzi biznesu oraz urzędników z doświadczeniem międzynarodowym. Chodzi o umożliwienie zwolnienia z wymogu ukończenia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej lub seminarium dyplomatyczno-konsularnego osób, których doświadczenie gwarantuje fachowe wykonywanie obowiązków członka zawodowego korpusu dyplomatycznego.

- Wprowadzono nową kategorię pracownika zagranicznego, która umożliwia zatrudnienie na placówce osoby znajdującej się dotychczas poza służbą zagraniczną. Osoba ta – wraz z osiągnięciem 3-letniego stażu pracy – będzie mogła przystąpić do zawodowego korpusu dyplomatycznego.

- Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostanie przekazane do dyspozycji Instytutu Pamięci Narodowej. Tym samym zostanie udostępnione dla dociekań naukowych i publicystycznych, na zasadach ujętych w przepisach o IPN.

Nowe rozwiązania mają ma wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

# # #

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Polskie prawo zostało dostosowane do dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Powodem przyjęcia unijnych przepisów były m.in. zamachy terrorystyczne, które miały miejsce we Francji i Belgii.

Nowe rozwiązania zwiększą przejrzystość przepływów finansowych, a w konsekwencji wzmocnią skuteczność organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków finansowych pochodzących z działalności przestępczej lub służących finansowaniu działalności terrorystycznej.

Najważniejsze rozwiązania

Doprecyzowano listę instytucji, na które obowiązki nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Chodzi m.in. o dodanie do listy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność polegającą na:

obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami,

przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie wspomnianymi towarami – dotyczy to transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro – bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy klika operacji, które wydają się być ze sobą powiązane.

Z raportów organizacji międzynarodowych zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynika, że dzieła sztuki, antyki czy przedmioty o charakterze kolekcjonerskim są obecnie powszechnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy oraz finansowania działalności terrorystycznej.

- Rozszerzony został zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Generalny Inspektor stanowi główny element polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

- Doprecyzowano przepisy dotyczące zasad przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej organom krajowym oraz zagranicznym.

- Doprecyzowano zasady przechowywania przez odpowiednie instytucje dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

- Wprowadzono mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Centralny Rejestr to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Nowe rozwiązania mają ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

# # #

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, przedłożoną przez ministra rozwoju, pracy i technologii.

Rząd pomoże ponad 200 gminom położonym na terenach górskich. Będą one mogły skorzystać z dwóch rodzajów wsparcia: wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-2020 oraz z 80-proc. rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Program pomocy wynosi 1 mld zł i ruszy w pierwszym kwartale 2021 r. Wsparcie rządu to odpowiedź na sytuację gmin z terenów górskich związaną z COVID-19.

Najważniejsze rozwiązania

Podstawą wyliczenia wysokości wsparcia będą wydatki, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40 proc. średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.

Gminy będą mogły ubiegać się również o dopłaty dotyczące utraconych w pierwszym kwartale 2021 r. dochodów z podatku od nieruchomości. Chodzi o zwolnienia z tej daniny: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczącej usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (np. kolejki linowe i wyciągi). W tym przypadku dofinansowanie dla jednej gminy wyniesie 80 proc. utraconych przez nią dochodów.

Pieniądze z obu rodzajów wsparcia można będzie przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi. Chodzi w szczególności o budowę, rozbudowę, przebudowę lub modernizację:

- szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej), a także ich oznakowanie;

- placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;

- parkingów i wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;

- skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;

- infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej kwoty.

Kto skorzysta na programie?

Wsparciem objęte zostaną gminy, które spełniają jedno z kryteriów:

w całości leżą w obrębie makroregionów:

- Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste;

- przecinają się z granicą wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;

- leżą w obrębie mezoregionów:

- Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;

- przecinają się z granicą wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;

- przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;

- nie znajdują się w obrębie wymienionych makroregionów, ale w całości lub prawie w całości otoczone są przez gminy górskie, wyodrębnione na podstawie wskazanych kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko.

Uchwała zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wszystkie gminy będą mogły wnioskować do wojewodów o wsparcie w ciągu miesiąca od dnia wejścia uchwały w życie. Następnie Prezes Rady Ministrów będzie miał miesiąc na wypłatę pieniędzy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Załączniki do komunikatów są dostępne za pośrednictwem nowej Platformy Serwisowej PAP: serwis.pap.com.pl. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ nmk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.01.2021, 18:38
Źródło informacji cir
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ