Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

21.04.2015, 16:15aktualizacja: 21.04.2015, 16:15

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął informację w sprawie pozyskania przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu WISŁA (dokument opatrzony klauzulą „tajne”).

Rada Ministrów zajęła stanowiska wobec:

- prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027),

- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104).

Rząd podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”.

* * *

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3027), przedłożone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Rada Ministrów popiera ideę przeprowadzenia ekshumacji i godnego pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956, której realizację umożliwia prezydencki projekt nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Rząd zgadza się, że ofiary terroru komunistycznego bezsprzecznie zasługują na godne upamiętnienie.

Rząd ma jednak uwagi do konkretnych przepisów, które powinny zostać uwzględnione w ostatecznej wersji ustawy. Dokonał też wstępnego oszacowania skutków finansowych proponowanej nowelizacji i uważa, że wszystkie koszty obowiązywania nowej regulacji powinny być finansowane w ramach limitu wydatków określonych w ustawie budżetowej na dany rok.

* * *

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104), przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Rząd pozytywnie opiniuje propozycje zmian zaproponowane przez senatorów i opowiada się za skierowaniem projektu nowelizacji ustaw kodeksowych do dalszych prac legislacyjnych. Podkreśla jednocześnie potrzebę uwzględnienia w senackim projekcie uwag zawartych w stanowisku.

Senatorowie przede wszystkim zaproponowali przepisy zakładające powierzanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem obojgu – rozwodzącym się lub z innych przyczyn żyjącym osobno – rodzicom, nawet jeśli nie udało im się porozumieć w tej sprawie, z zastrzeżeniem możliwości ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z nich, jeśli wymaga tego dobro dziecka. Senatorowie założyli też ujednolicenie składu sądu orzekającego w sprawach opiekuńczych i rodzinnych (poza sprawami o przysposobienie dziecka).

Rada Ministrów zwraca uwagę, że propozycje senatorów zbliżone są do rozwiązań zaproponowanych przez rząd w założeniach do projektu nowelizacji ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Uważa też, że uzasadnione jest pełne zbliżenie obu projektów (senackiego i rządowego). Jednocześnie podkreśla, że do senackiego projektu nowelizacji włączono propozycję rządu o jednolitym składzie sądu we wszystkich sprawach rodzinnych (z wyjątkiem spraw o przysposobienie), co zwiększy efektywność postępowań opiekuńczych.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Wprowadzono zmiany, które umożliwią dokończenie budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, która jest finansowana w ramach programu wieloletniego od 2011 r.

Ma to być placówka, która jako pierwsza na świecie w sposób całościowy pokaże przebieg i charakter najbardziej dramatycznego konfliktu zbrojnego XX w. Dzięki stworzeniu nowoczesnej wystawy głównej i organizacji wystaw czasowych instytucja ta ma sprostać wyzwaniom współczesnego muzealnictwa. Stanie się również międzynarodowym ośrodkiem naukowym zajmującym się studiami nad II wojną światową i instytucją edukacyjną. Będzie upowszechniać wiedzę o tym wydarzeniu, pielęgnować pamięć o jego ofiarach i bohaterach, a także zwalczać nieprawdziwe i krzywdzące określenia typu „polskie obozy koncentracyjne”.

Zmiany wprowadzone do programu wieloletniego polegają na przesunięciu terminu zakończenia budowy muzeum na 2016 r. (obecnie jest to 2015 r.) i zwiększeniu finansowania programu o 90 500 000 zł do 448 932 000 zł (aktualnie jest to 358 432 000 zł). Przesunięto również na 2016 r. środki niewykorzystane w latach 2013-2014 (81 846 000 zł) i kwotę zaplanowaną na 2015 r. (3 103 000 zł).

Wydłużenie okresu powstawania muzeum i przeznaczenie dodatkowych środków na jego budowę jest konieczne z kilku powodów.

Jeśli chodzi o konieczność przedłużenia okresu powstawania inwestycji, to przede wszystkim w końcu 2013 r. wystąpiła awaria drogi miejskiej, która uniemożliwiła przez kilka miesięcy dojazd ciężkiego sprzętu na plac budowy. Jednocześnie okazało się, że warunki hydrogeologiczne są trudniejsze od przewidywanych, co wymagało zastosowania dodatkowego sprzętu specjalistycznego. Z kolei konieczność przeznaczenia dodatkowych środków na budowę muzeum ma związek z rozstrzygnięciem przetargów na: wykonawcę tzw. suchego wykopu oraz generalnego wykonawcę kubatury budynku, instalacji i sieci zewnętrznych, a także wykonawcę wystawy stałej. Wyniki postępowań przetargowych okazały się cenowo dużo wyższe niż to planowało muzeum.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia podjęcia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.04.2015, 16:15
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ