Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

05.05.2015, 15:49aktualizacja: 05.05.2015, 15:49

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine).

Przyjęto wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat planów pracy dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T: Korytarz Bałtyk - Adriatyk i Korytarz Morze Północne - Bałtyk.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o oświadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Rozwiązania wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy dotyczą informatyzacji i integracji działań związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, w tym pozyskiwania informacji z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (EKSMOoN). Dzięki nowym przepisom proces wnioskowania i przyznawania świadczeń będzie sprawniejszy, czas niezbędny na wydanie decyzji – krótszy, weryfikacja uprawnień - dokładniejsza, i co najważniejsze – znikną niektóre uciążliwe dla świadczeniobiorców bariery administracyjne.

W skład Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego wejdą:

- Platforma Informacyjno-Usługowa - pozwoli załatwiać sprawy przez Internet i otrzymywać elektronicznie wydaną przez organ decyzję,

- Platforma Integracyjna – umożliwi wymianę i pozyskiwanie informacji niezbędnych do ustalenia np. prawa do świadczenia, przekazywanie i wymianę informacji na poziomie organ-organ,

- Centralna Baza Beneficjentów - umożliwi weryfikację danych dotyczących wnioskodawców i świadczeniobiorców oraz dłużników alimentacyjnych.

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

- organy publiczne realizujące ww. zadania będą mogły korzystać z danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra polityki społecznej. Chodzi o weryfikację danych tych osób, które ubiegają się o świadczenia bądź je już otrzymują. Uprawnionymi do dostępu do ww. informacji będą m.in.: wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Będzie więc możliwe przetwarzanie informacji dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN. Pozwoli to zweryfikować wiarygodność informacji składanych przez zainteresowane przyznaniem świadczeń osoby;

- obywatel będzie mógł złożyć przez Internet wszystkie dokumenty - chodzi o takie dokumenty, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej komunikacji między systemami, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej. Decyzję w swojej sprawie obywatel będzie mógł również otrzymać elektronicznie z wykorzystaniem platformy informacyjno-usługowej. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP. Po zmianach cały proces ubiegania się o świadczenia rodzinne oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, obok tradycyjnej drogi „papierowej”, będzie mógł być realizowany także przez internet;

- wymiana informacji na płaszczyźnie organ-organ, bez obowiązku dostarczania tych informacji przez zainteresowane osoby. Oznacza to, że organy właściwe do spraw świadczeń rodzinnych lub alimentacyjnych będą mogły samodzielnie pozyskiwać od innych organów dane niezbędne do przyznania świadczeń (w postaci elektronicznej bądź papierowej), zwalniając z tego obowiązku wnioskującą o świadczenia osobę. Chodzi o informacje z urzędów skarbowych, emerytalno-rentowych czy innych rejestrów publicznych, a dotyczące m.in.: sytuacji dochodowej, niepełnosprawności, składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dzięki tym zmianom zmniejszą się obciążenia biurokratyczne, znikną bariery administracyjne oraz zmniejszą się koszty związane z wykonywaniem zadań przez organy publiczne.

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Zaproponowane przepisy umożliwią ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej lub pracownikowi socjalnemu bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (jest to baza danych o pojazdach i kierowcach posiadających prawo jazdy). Informacje te są istotne przy ustalaniu sytuacji majątkowej danej osoby. Przyjęte regulacje usprawnią także działania podejmowane przez gminy wobec dłużników alimentacyjnych, których celem jest wsparcie komorników sądowych prowadzących egzekucję świadczeń alimentacyjnych.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- zespoły orzekające o niepełnosprawności będą miały dostęp do informacji na temat okoliczności mających wpływ na wydanie orzeczenia. Chodzi szczególnie o informacje o sytuacji zawodowej i rodzinnej osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i jego stopnia, posiadane przez inne podmioty, w tym m.in. publiczne służby zatrudnienia, jednostki pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informacje te będą przekazywane drogą elektroniczną;

- wprowadzenie możliwości przekazywania z systemu EKSMOoN informacji koniecznych do zweryfikowania statusu wnioskodawcy podmiotom wykonującym zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

- umożliwienie jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej korzystania i przetwarzania informacji gromadzonych w rejestrach utworzonych przez ministra pracy i polityki społecznej. Są to rejestry utrzymywane w aplikacjach dziedzinowych, dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej oraz systemu EKSMOoN. Wymianie informacji w drodze elektronicznej będzie służyć platforma integracyjna. Rejestr centralny, utworzony przez ministra pracy i polityki społecznej, będzie obejmował dane dotyczące: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, osób i rodzin ubiegających się lub korzystających ze świadczeń oraz form udzielonej pomocy;

- określono zakres informacji o świadczeniobiorcach pomocy społecznej, które będą mogły być udostępniane w postępowaniach prowadzonych przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Chodzi o wiedzę dotyczącą przede wszystkim sytuacji zdrowotnej i mieszkaniowej osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o wydanie orzeczenia;

- rozszerzono listę podmiotów, od których można otrzymywać niezbędne informacje do podjęcia decyzji o przyznaniu i wysokości świadczeń z pomocy społecznej. Zaproponowane zmiany skrócą czas postępowań o ich przyznanie i zweryfikowanie. Doprowadzą również do zmniejszenia skali pobierania nienależnych świadczeń, ograniczając np. liczbę przypadków, gdy osoby składają fałszywe oświadczenia i próbują korzystać z pomocy w kilku miejscach jednocześnie;

- nowością jest ponadto możliwość przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego za pomocą elektronicznego kwestionariusza. Obecnie dopuszczalna jest tylko papierowa wersja ww. wywiadu. Ta nowa forma usprawni pracę pracownika socjalnego, zwiększając jej efektywność poprzez skrócenie czasu pracy przeznaczonego na wywiad.

Zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny

- możliwość składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny drogą elektroniczną, podobnie jak wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), przedłożoną przez ministra spraw wewnętrznych.

Stworzony zostanie polski kontyngent policyjny misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine). Utworzenie polskiego kontyngentu policyjnego misji doradczej UE na Ukrainie jest wynikiem realizacji postanowień decyzji Rady nr 2014/486/Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa z 22 lipca 2014 r. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej i położenie geopolityczne sprawia, że udział naszego kraju w działaniach na rzecz wsparcia reform na Ukrainie jest niezbędny.

W skład kontyngentu wejdzie do 10 funkcjonariuszy lub pracowników Policji. Czas delegowania członków kontyngentu ma być nie krótszy niż jeden rok. Kontyngent będzie kontyngentem nieuzbrojonym działającym na terytorium Ukrainy. Będzie pozostawał poza granicami państwa do dnia zakończenia misji doradczej Unii Europejskiej.

Celem utworzenia kontyngentu jest współudział w ustanawianiu rozwiązań na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy. Będzie on realizowany przez:

- doradztwo na różnych szczeblach struktury bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, w celu opracowania i realizacji nowych strategii bezpieczeństwa;

- współtworzenie ram planowania i realizację reformy służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, co przyczyni się do umocnienia ich wiarygodności oraz zwiększenia zaufania i pewności w dziedzinie poszanowania praw człowieka;

- współudział w reorganizacji i restrukturyzacji służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, który umożliwi zapewnienie kontroli nad ich działaniami przez powołane do tego struktury.

Kontyngent będzie podporządkowany Radzie Unii Europejskiej. Bezpośrednie kierownictwo nad jego działaniami będzie sprawował szef misji doradczej Unii Europejskiej na Ukrainie. Dowódcę kontyngentu powoła Komendant Główny Policji.

Szacuje się, że roczny koszt delegowania kontyngentu złożonego z 10 osób może wynieść ok. 900 tys. zł. Będzie pokrywany z budżetu Policji.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia.

* * *

Rada Ministrów przyjęła dokument Wytyczne do przeprowadzenia oceny wpływu i konsultacji publicznych w ramach procesu legislacyjnego, przedłożony przez ministra gospodarki.

Dokument pokazuje jak prawidłowo przeprowadzić tzw. ocenę wpływu i konsultacje projektów aktów prawnych. To „przewodnik dla urzędników”, który ma im pomóc w przygotowaniu aktów normatywnych.

Opracowanie to służy realizacji programu „Lepsze regulacje 2015”, który wspiera proces doskonalenia obowiązujących przepisów i tworzenia wysokiej jakości nowych rozwiązań legislacyjnych. Program ma szczególną rangę, bo jakość otoczenia regulacyjnego decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej państwa, jego sprawności administracyjnej i konkurencyjności gospodarki. Niezrozumiałe i skomplikowane prawo jest uznawane za jedną z głównych barier rozpoczynania działalności gospodarczej oraz czynnik utrudniający życie obywatelom.

Ocena wpływu polega na analizie możliwych sposobów rozwiązania problemu i konsekwencjach ich wprowadzenia w życie. Właściwie przeprowadzona - stanowi istotny element procesu stanowienia dobrego prawa. Dostarcza merytorycznych argumentów do wprowadzenia danego aktu prawnego, zapobiega tworzeniu zbędnych przepisów oraz zwiększa skuteczność i przejrzystość stanowionych regulacji. Wynikiem przeprowadzonej oceny wpływu są: test regulacyjny (TR), ocena skutków regulacji (OSR), raport z konsultacji i ocena funkcjonowania ustawy (OSR ex-post). Ocena wpływu ma być prowadzona od chwili zdefiniowania problemu przez określenie sposobu jego rozwiązania aż do momentu wprowadzenia regulacji w życie i przeprowadzenia oceny jej funkcjonowania.

Zasadnicze znaczenie w przeprowadzaniu oceny wpływu odgrywają konsultacje przewidywanych regulacji, bez których nie jest możliwe opracowanie dobrych aktów prawnych, ich właściwe wdrożenie i używanie. Konsultacje są konieczne na każdym etapie pracy nad daną regulacją prawną. Zaangażowanie się w proces konsultacji zainteresowanych osób i instytucji, zasięganie ich opinii na temat projektów aktów prawnych, pomaga wypracować jak najlepszą propozycję legislacyjną. Zgłaszanie opinii i postulatów nie jest wiążące dla rządu. Ostateczną decyzję legislacyjną podejmuje Rada Ministrów i ponosi jej konsekwencje.

Stosowanie wytycznych zapewni właściwe oszacowanie skutków regulacji, umożliwi ich dopasowanie do rzeczywistych potrzeb i wyzwań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań społecznych, co powinno sprzyjać akceptacji dla wprowadzanych rozwiązań.

Docelowo dokument ma być dostępny na platformie internetowej i powiązany, przy pomocy odnośników, ze stronami internetowymi zawierającymi aktualne przykłady, dobre praktyki oraz szczegółowe metody analiz i przeprowadzania konsultacji. Materiały na stronach będą aktualizowane, tak aby odzwierciedlały rozwój metod analitycznych i doświadczenia administracji w tym obszarze.

Przyjęcie dokumentu przez rząd kończy budowanie podstaw prawnych służących wdrożeniu kontroli oceny wpływu i procesu konsultacji.

* * *

Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat planów pracy dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk, przedłożoną przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Rząd upoważnia ministra infrastruktury i rozwoju do prowadzenia negocjacji z Komisją Europejską oraz zatwierdzenia planów pracy (oraz ich zmian) dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk oraz Morze Północne-Bałtyk.

Wraz z nową perspektywą budżetową Unii Europejskiej (2014-2020), wprowadzony został system wdrażania transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Jego głównym celem jest stworzenie w perspektywie średniookresowej spójnego i zintegrowanego systemu transportowego UE (przede wszystkim przez usuwanie tzw. wąskich gardeł w sieci, budowanie jej brakujących ogniw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków transgranicznych).

W ramach sieci TEN-T utworzono 9 korytarzy sieci bazowej, które stanowią instrument jej wdrażania. Powinny one przyczynić się do rozwoju połączeń transgranicznych oraz poprawić wydajność i zrównoważony charakter systemu transportowego.

Przez Polskę przebiegają dwa korytarze sieci bazowej TEN-T. Jest to: korytarz Bałtyk – Adriatyk (łączący polskie porty morskie, przez Czechy, Słowację, Austrię z włoskimi portami adriatyckimi) oraz korytarz Morze Północne – Bałtyk (łączący Finlandię, Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę z portami morskimi w Belgii, Holandii i Niemczech).

Dokumenty te określają przebieg oraz zawierają charakterystykę tych korytarzy z uwzględnieniem pożądanych parametrów dla infrastruktury transportowej. Identyfikują występujące wąskie gardła, odcinki transgraniczne oraz najważniejsze bariery hamujące efektywny rozwój korytarza. Wskazują także najważniejsze priorytety rozwoju korytarza.

Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę opracowywane są przez koordynatorów europejskich i będą musiały być zaakceptowane przez nasz kraj. Zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej, plany te będą cyklicznie aktualizowane.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ azb/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.05.2015, 15:49
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ