Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

19.05.2015, 14:24aktualizacja: 19.05.2015, 14:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Racjonalizacja i uproszczenie procedur podatkowych oraz uszczelnienie systemu poboru podatków – to najważniejsze kierunki zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej.

Propozycje najważniejszych zmian:

Wprowadzenie pełnomocnictw ogólnych w procedurach podatkowych

Zaproponowano wprowadzenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania we wszystkich sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo będzie składane elektronicznie do centralnego rejestru, nie będzie podlegać opłacie skarbowej. Pełnomocnictwo szczegółowe (papierowe lub elektroniczne), dotyczące tylko jednej sprawy będzie nadal funkcjonować. Takie rozwiązania służą ograniczeniu biurokracji w organach podatkowych.

Informatyzacja sprawdzania dokumentacji księgowej

Wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów z ksiąg podatkowych, to krótsza, tańsza, „nieinwazyjna” kontrola oraz szybsza i bardziej efektywna analiza danych.

Zwiększenie rozpiętości stawek odsetek za zwłokę. Nowa stawka obniżona i stawka podwyższona będą miały symetryczną relację do stawki podstawowej

Odsetki obniżone mają służyć promowaniu samodzielnego korygowania błędów w deklaracjach przez podatników. Natomiast podwyższenie stawki odsetek za zwłokę będzie służyć prewencji przed uchylaniem się od obowiązków podatkowych w obszarach o podwyższonym ryzyku – VAT, akcyza i cło.

Wyznaczanie jednego „wiodącego” urzędu do postępowania w sprawach powiązanych podmiotów

Takie regulacje przyczynią się do usprawnienia i przyspieszenia kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych w sprawach powiązanych podmiotów, objętych właściwością miejscową różnych urzędów. Będzie to stosowane np. w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego. Co ważne – wyznaczenie „wiodącego urzędu” będzie służyć zwalczaniu zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

Racjonalizacja wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych

Wprowadzenie „grupowego” wniosku o interpretację umożliwi wyjaśnienie wątpliwości dotyczących transakcji dla wszystkich zainteresowanych kontrahentów. Formuła interpretacji ogólnej zostanie dopracowana. Zamiast powielania interpretacji indywidualnych, po wydaniu interpretacji ogólnej, zaproponowano tylko potwierdzenie stosowania w przedstawionej sprawie interpretacji ogólnej.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Podstawowym celem zmienianych przepisów jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług firm udzielających kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie takiej działalności. Projekt noweli ma także umożliwić skuteczne eliminowanie z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących działalność reglamentowaną na rynku finansowym bez zezwolenia, tj. nielegalnie, w szczególności firm prowadzących działalność z zamiarem oszustwa.

Najważniejsze zmiany:

- nadanie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia, w szczególności z zamiarem oszustwa;

- zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez wymaganego zezwolenia środków finansowych innych osób, w celu obciążania ich ryzykiem;

- usprawnienie współpracy Komisji Nadzoru Finansowego z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (chodzi o możliwość udostępniania przez KNF informacji stanowiących tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego);

- wprowadzenie ustawowych wymogów, których spełnienie jest warunkiem wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich;

- wprowadzenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego;

- wprowadzenie maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu konsumenckiego oraz odsetek od odsetek (sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego) – maksymalny limit odsetek za opóźnienie w spłacie będzie również obejmować opłaty z tytułu zaległości w spłacie kredytu, np. opłaty windykacyjne;

- określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich przez banki i pozabankowe firmy pożyczkowe.

Nowe rozwiązania są korzystne dla konsumentów i branży pożyczkowej. Przede wszystkim będą skutkować niższymi kosztami pożyczek i kredytów konsumenckich oraz większym bezpieczeństwem na rynku pożyczkowym.

Konsument będzie lepiej chroniony przez wyeliminowanie stosowanych przez przedsiębiorców praktyk związanych z pobieraniem nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć sytuacji, gdy będzie zalegał ze spłatą pożyczki. Stanie się to możliwe, bo projekt doprecyzowuje zasady pobierania przez przedsiębiorców odsetek za opóźnienie w spłacie i zapobiega obciążaniu klienta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji.

Korzyścią dla rynku będzie zwiększenie wiarygodności i zaufania do branży pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności. Chodzi o działanie spółki we wskazanej formie prawnej (musi to być spółka kapitałowa), obowiązek posiadania kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 200 tys. zł (utworzonego ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych) oraz niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt ustawy umożliwi wdrożenie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO Ryby 2014-2020).

Program będzie wspierany środkami z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), zaprojektowanego na lata 2014-2020. EFMR zastąpi Europejski Fundusz Rybacki, wdrażany w latach 2007-2013.

Z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego przyznano Polsce ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ok. 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

W projekcie ustawy przede wszystkim określono zadania i kompetencje organów wdrażających program oraz wskazano działania, jakie będą wdrażane w ramach jego priorytetów.

PO RYBY 2014-2020 został podzielony na 6 priorytetów:

- promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy;

- wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczednej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy (chodzi o chów i hodowlę organizmów wodnych);

- wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

- zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej;

- wspieranie obrotu i przetwarzania (chodzi o produkty rybołówstwa i akwakultury);

- wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej.

Program obejmuje także pomoc techniczną.

W ramach priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak miało to miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty, dotychczas finansowane z innych źródeł niż Europejski Fundusz Rybacki na lata 2007-2013, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, oprócz rybołówstwa morskiego, wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura, i w niewielkim zakresie także przetwórstwo.

W programie przewidziano kontynuację wsparcia finansowego dla Lokalnych Grup Działania (LGD) w sektorze rybołówstwa, które będą realizować Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). LGD będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.05.2015, 14:24
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.