Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

26.05.2015, 16:42aktualizacja: 26.05.2015, 16:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad rząd podjął uchwały:

- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia2014 r.,

- w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2014.

Rada Ministrów przyjęła Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

Rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (z autopoprawką),

- projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” oraz wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji tego programu.

Podjęto uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Przyjęła również sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres, oba dokumenty przedłożył minister finansów.

W 2014 r. budżet państwa zrealizował: dochody – 283,5 mld zł, wydatki 312,5 mld zł, deficyt wyniósł – 29,0 mld zł.

PKB w 2014 r. zwiększył się o 3,4 proc., wobec 1,7 proc. odnotowanych w 2013 r. Średnioroczny wskaźnik inflacji (CPI) wyniósł 0,0 proc. i był znacząco niższy od przyjętych założeń w ustawie budżetowej (2,4 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2014 r. wyniosła 11,5 proc.

Głównym celem fiskalnym na 2014 r. pozostawało zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w sposób, który nie zagrażałby średniookresowym perspektywom rozwoju kraju. Wysiłki podjęte w celu ograniczenia nierównowagi finansów publicznych zaowocowały przyjęciem przez Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej rekomendacji zakończenia wobec Polski procedury nadmiernego deficytu na rok przed ostatecznym terminem. Podstawą do zakończenia procedury nadmiernego deficytu były dane przekazane przez Polskę w ramach wiosennej notyfikacji fiskalnej, zgodnie z którymi deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 r. został redukowany aż o 0,8 pkt. proc. do 3,2 proc. PKB, czyli do poziomu bliskiego 3 proc. PKB. Oznacza to, że w ocenie Komisji Europejskiej Polska w sposób trwały ograniczyła nadmierny deficyt.

Dochody budżetu państwa

W ustawie budżetowej na 2014 r. ustalono dochody budżetu na kwotę 277.782.224 tys. zł. Ostatecznie wyniosły one 283.542.707 tys. zł, czyli były wyższe o 5.760.483 tys. zł, tj. o 2,1 proc. Wyższe wykonanie dochodów było związane przede wszystkim z większymi wpływami z podatku od towarów i usług.

Dochody podatkowe w ustawie budżetowej oszacowano na 247.980.007 tys. zł, natomiast wykonanie było wyższe i wyniosło 254.780.985 tys. zł.

Wpływy z VAT były planowane na poziomie 115.700.000 tys. tys. zł, podczas gdy ich realizacja była wyższa o 8.562.243 tys. zł (tj. o 7,4 proc.) i wyniosła 124.262.243 tys. zł. Wpływy z akcyzy wyniosły 61.570.439 tys. zł i były porównywalne do kwoty zaplanowanej w ustawie – czyli 62.080.000 tys. zł. Uzyskano środki z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 23.266.188 tys. zł oraz z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 43.021. 971 tys., było to zbliżone do wartości zaplanowanych w ustawie budżetowej (odpowiednio 23.250.000 tys. zł i 43.700.000 tys. zł).

Dochody niepodatkowe prognozowane były na poziomie 28.148.107 tys. zł, natomiast wykonanie było niższe i wyniosło 27.231.861 tys. zł.

Wydatki budżetu państwa

W ustawie na 2014 r. wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 325.287.369 tys. zł Jednak osiągnęły one poziom 312.519.527 tys. zł, czyli były niższe o 12.767.842 tys. zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie (tj. o 3,9 proc.). Na niższe wykonanie wydatków miało wpływ przede wszystkim niepełne rozdysponowanie rezerw celowych w kwocie 4.512.623 tys. zł, co stanowiło 35,3 proc. kwoty niewykonanych wydatków ogółem. Największy kwotowo spadek wydatków (w stosunku do 2013 r.) wystąpił w grupie wydatków na obsługę długu Skarbu Państwa, natomiast największe wzrosty zrealizowanych wydatków miały miejsce w grupach: wydatki majątkowe oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych. Największy udział w wydatkach stanowiły dotacje i subwencje – 48,7 proc.

Realizacja zasady racjonalnego wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, pozwoliła na obniżenie w 2014 r. udziału wydatków budżetu państwa w faktycznym PKB, przy jednoczesnej realizacji wielu istotnych zaplanowanych działań oraz nowych zamierzeń, z których do najważniejszych należy zaliczyć:

- finansowanie ze środków publicznych składek na ubezpieczenia społeczne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

- umożliwienie rodzicom skorzystania z płatnego urlopu przez jeden rok oraz umożliwienie, w większym niż dotychczas stopniu, dzielenia się uprawnieniami rodzicielskimi przysługującymi w związku z opieką nad małym dzieckiem;

- udzielenie wsparcia rodzinom wielodzietnym przez przyznawanie Karty Dużej Rodziny rodzinom z co najmniej trójką dzieci;

- udzielenie wsparcia rodzinom z osobą niepełnosprawną przez dodatkową pomoc finansową w wysokości 200 zł w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego;

- rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;

- wdrożenie dotacji celowych na dofinansowanie zadań gmin w zakresie wychowania przedszkolnego;

- sfinansowanie zadań związanych z wprowadzeniem tzw. „darmowego podręcznika”;

- wdrożenie drugiego etapu poprawy płac pracowników szkół wyższych;

- uruchomienie w 2014 r. programu „Mieszkanie dla Młodych”;

- dalszą modernizację Sił Zbrojnych RP;

- kontynuację zadań w zakresie modernizacji infrastruktury, w szczególności transportu drogowego i kolejowego.

Deficyt budżetu państwa

Ustawa budżetowa na 2014 r. zakładała deficyt na kwotę większą niż 47.505.145 tys. zł. Ostatecznie wyniósł on 28.976.820 tys. zł, czyli był niższy o 18.528.325 tys. zł od zaplanowanego (tj. o 39 proc.).

Deficyt środków europejskich

W 2014 r. dochody budżetu środków europejskich ustalono na 77.957.123 tys. zł (wykonano 68.088.403 tys. zł), wydatki zaplanowano na 78.348.825 tys. zł (zrealizowano 68.405.654 tys. zł), deficyt oszacowano na 391.702 tys. zł (ostatecznie wyniósł 317.251 tys. zł).

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2014, przedłożoną przez ministra finansów.

Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2014 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwalę o zamknięciu rachunków państwowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* * *

Rada Ministrów przyjęła Informację o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2014 r., przedłożoną przez ministra gospodarki.

W Polsce istnieje 14 specjalnych stref ekonomicznych (kamiennogórska, katowicka, kostrzyńsko-słubicka, krakowska, legnicka, łódzka, mielecka, pomorska, słupska, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska, wałbrzyska i warmińsko-mazurska). Strefy mają funkcjonować do 2026 roku.

W dokumencie omówiono następujące zagadnienia:

Lokalizacja i stopień zagospodarowania każdej ze stref

W 2014 r. łączna powierzchnia stref wyniosła 18 134,0 ha (wzrost o 1 930,3 ha). SSE obejmowały tereny zlokalizowane w 162 miastach i 232 gminach. Średni stopień zagospodarowania wyniósł 61,6 proc. Największy stopień zagospodarowania posiadała strefa łódzka (75,1 proc.), najmniejszy – legnicka (26,1 proc.).

W ubiegłym roku zmieniły się granice wszystkich 14 stref. W największym stopniu powiększono strefę pomorską, wałbrzyską i katowicką, zmniejszył się natomiast nieznacznie obszar strefy słupskiej.

Efekty funkcjonowania sse z uwzględnieniem liczby udzielonych zezwoleń, utworzonych miejsc pracy, wartości i struktury branżowej zrealizowanych inwestycji oraz krajów pochodzenia kapitału

W ubiegłym roku wydano 436 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza, że w stosunku do 2103 r. ich liczba zwiększyła się o 72,3 proc. Najwięcej zezwoleń wydano dla sse wałbrzyskiej (64), katowickiej (58), krakowskiej (44), mieleckiej (42) i tarnobrzeskiej (39). Pod koniec 2014 r. przedsiębiorcy posiadali 2 056 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności.

Od początku funkcjonowania do końca 2014 r. nakłady inwestycyjne w strefach wyniosły ok. 102 mld zł. Najwyższą dynamikę inwestycji odnotowano w strefie krakowskiej (20,2 proc.) Wysoką dynamikę posiadały strefy pomorska i łódzka (15,3 proc.).

Na koniec 2014 r. w SSE zatrudnionych było ok. 296 tys. osób – z tego 72,4 proc. stanowiły nowe miejsca pracy. Największy wzrost w obszarze nowych miejsc pracy miała strefa kamiennogórska i krakowska.

Łączne nakłady piętnastu największych inwestorów na koniec 2014 r. wyniosły ok. 24,3 mld zł. W czołówce inwestorów znajduje się branża motoryzacyjna (General Motors, Toyota, Volkswagen) – 61,0 proc. inwestycji. Kolejne miejsca zajmują producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Największa koncentracja kapitału – sse legnicka, katowicka i warmińsko-mazurska.

Zainwestowany w SSE kapitał pochodził z sześciu krajów: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch, jest to ponad 74 proc.

Działalność spółek zarządzających strefami

W roku ubiegłym na promocję spółki zarządzające sse wydały ponad 7,8 mln zł; na budowę infrastruktury – ok. 98 mln zł. W 2014 r. łączna kwota zwolnienia podatkowego wyniosła 14,14 mln zł. Z największego zwolnienia skorzystała spółka zarządzająca strefą katowicką – było to 2,61 mln zł.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Od 1 stycznia 2014 r. w zakresie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych stosowane są przepisy unijne: rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1308/2013, rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 oraz rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1306/2013.

Wdrożenie do polskiego prawa tych regulacji następuje w drodze zmiany ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, a także zmian w innych ustawach, regulujących poszczególne rynki rolne (ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina).

Wskazano organy (ich właściwość i kompetencje), które będą realizowały zadania wynikające wprost z ww. unijnych rozporządzeń, czyli zadania dotyczące m.in. uznawania organizacji producentów rolnych i ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych, w tym kontroli ich działalności, monitorowania rynków, umów na dostawy produktów rolnych oraz negocjacji umownych w wybranych sektorach.

Organem właściwym do uznawania organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów oraz organizacji międzybranżowych, w tym organizacji międzynarodowych (na ich wniosek) są właściwi ze względu na siedzibę tych organizacji/zrzeszeń dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego. Uznanie lub cofnięcie uznania nastąpi w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1308/2013, każde dostarczenie produktów rolnych (zboża, chmiel, tytoń, owoce i warzywa, produkty z przetworzonych owoców i warzyw, mleko, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe, produkty pszczele, wina, drzewa i rośliny żywe) przez producentów (grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów) do pierwszego nabywcy wymaga pisemnej umowy. W przypadku, gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami również musi być zawierana na piśmie. Wyjątek dotyczy sprzedaży bezpośredniej. W umowie powinny zostać uwzględnione: cena za dostawę, która jest niezmienna i określona w umowie lub jest obliczana przez połączenie różnych czynników określonych w umowie, ilość i jakość produktów, które można dostarczyć lub które muszą zostać dostarczone, terminy dostaw, okres obowiązywania umowy, z klauzulami dotyczącymi jej rozwiązania oraz szczegółów dotyczących płatności.

Zadania należące dotychczas do marszałków województw, a dotyczące rynku owoców i warzyw, przejmie Agencja Rynku Rolnego.

Przepisy rozporządzenia nr 1308/2013 przewidują kontynuację programu „Owoce w szkole” pod nazwą „Owoce i warzywa w szkole”. W projektowanej ustawie zawarto przepisy o konieczności opracowania strategii krajowej dotyczącej wdrożenia programu „Mleko w szkole”.

Wprowadzone do projektu nowelizacji ustawy zmiany dotyczące rynku cukru wynikają z: odejścia od mechanizmu interwencji, zakończenia mechanizmu przyznawania kwoty dodatkowej cukru i izoglukozy, uchylenia przepisów dotyczących pomocy na rzecz dywersyfikacji, zakończenia mechanizmu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego.

Nowe przepisy w ustawie o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, dostosowują przepisy krajowe dotyczące kontroli i nadzoru nad produkcją oraz wprowadzania do obrotu wyrobów winiarskich o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym.

Jedną z ważnych zmian jest możliwość zbywania akcji spółek lub udziałów w spółkach zajmujących się działalnością związaną z obrotem i przechowalnictwem zbóż. Proponuje się, by w terminie 4 miesięcy od wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o ARR – udziały w spółkach i akcje ww. spółek Agencja Rynku Rolnego przekazała ministrowi Skarbu Państwa.

* * *

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych.

Celem przygotowanych rozwiązań jest wzmocnienie Straży Granicznej.

Nastąpi to przez określenie jej nowych zadań i kompetencji związanych ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji (zgodnie z rekomendacjami zawartymi w „Polityce migracyjnej Polski – stan obecny i postulowane działania”) oraz ochroną nienaruszalności granicy państwowej (zgodnie z celami wyznaczonymi w „Planie wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”). W nowych regulacjach zaproponowano też rozwiązania, które usprawnią i ułatwią wykonywanie tych zadań przez funkcjonariuszy SG.

Przede wszystkim przewidziano rozszerzenie kompetencji Straży Granicznej w zwalczaniu przestępstw związanych z wiarygodnością dokumentów. SG będzie mogła prowadzić postępowania karne dotyczące nowych rodzajów dokumentów, które mogły zostać np. sfałszowane. W ten sposób zwiększy swoją skuteczność w walce z nielegalnym przekraczaniem granic.

Zgodnie z nowymi regulacjami, Straż Graniczna będzie mogła skorzystać ze wsparcia Sił Zbrojnych RP i Żandarmerii Wojskowej. Będzie to dotyczyć sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego w obszarze przejścia granicznego oraz strefie nadgranicznej, do których zwalczania Straż Graniczna nie jest przygotowana. Użycie sił zbrojnych w takich sytuacjach będzie wymagało postanowienia prezydenta, wydanego na wniosek premiera.

Na podstawie nowych regulacji, Straż Graniczna otrzyma prawo wglądu do danych, w tym danych osobowych o osobach poszukiwanych, gromadzonych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP). W efekcie Straż Graniczna będzie realizować poszukiwania bezpośrednio na podstawie danych z KSIP, bez konieczności rejestracji tych poszukiwań we własnej bazie. Rozwiązanie to uprości procedurę poszukiwania.

Straż Graniczna będzie mogła uruchomić system telewizji dozorowej, instalowanej w pasie drogowym dróg publicznych, na obszarze strefy nadgranicznej. System byłby alternatywą dla wież obserwacyjnych. Będą go tworzyć kamery usytuowane na wybranych drogach, zaopatrzone w możliwość cyfrowej rejestracji obrazu i odczytu numerów rejestracyjnych pojazdów. Dane te będą gromadzone w stworzonej do tego celu bazie danych.

Uregulowano kwestie składania oświadczeń majątkowych przez pracowników i funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zaproponowano ograniczenie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników SG – będą one składne tylko na wyraźne żądanie uprawnionego podmiotu (komendanta głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów SG, komendantów ośrodków szkolenia SG lub komendantów ośrodków SG). Chodzi o to, że pracownicy ci, co do zasady, zajmują stanowiska o niewielkim zagrożeniu korupcją. Jednocześnie po zmianach przepisów, komendant główny Straży Granicznej, jego zastępcy oraz urzędnicy służby cywilnej będą składać corocznie jedno oświadczenie majątkowe. Obecnie składają dwa, na podstawie różnych przepisów.

Przyjęto, że w przypadku zagranicznych podróży służbowych, koniecznych w ramach działań realizowanych przez Agencję Frontex, funkcjonariusze i pracownicy będą pobierać diety dzienne w wysokości określonej w przepisach unijnych.

Zmieniono przepisy dotyczące przenoszenia albo delegowania funkcjonariuszy do pełnienia służby w innej jednostce lub miejscowości. Przewidziano korzystne zasady nabywania uprawnień pracowniczych przez funkcjonariuszy SG zwolnionych ze służby. Zaproponowano zmiany w przepisach dotyczących umundurowania. Przyjęto, że funkcjonariusz nie będzie zobowiązany do informowania bezpośredniego przełożonego o zamiarze prywatnego wyjazdu do państw UE i EFTA. Funkcjonariusze będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe (przeszkolenie, studia wyższe albo podyplomowe), SG będzie pokrywała koszty kształcenia. W przypadku rezygnacji ze służby lub przerwania nauki funkcjonariusz będzie zobowiązany do zwrotu kosztów kształcenia.

Zmieniono zasady finansowania przejść granicznych oraz doprecyzowano sposób ponoszenia kosztów związanych z dokonywaniem na nich kontroli. Zaproponowano zróżnicowanie tablic informacyjnych ustawianych na granicy państwowej, stanowiącej granicę zewnętrzną i wewnętrzną Unii Europejskiej. Nowe tablice informacyjne z napisem: „Granica państwa”, będą umieszczone na granicy wewnętrznej.

Wyznaczony zostanie Krajowy Ośrodek Koordynacji do spraw Eurosur. Powierzone mu zadania będzie wykonywał komendant główny Straży Granicznej. Chodzi o to, że od grudnia 2013 r. obowiązuje unijne rozporządzenie ustanawiające europejski system nadzorowania granic EUROSUR. Zobowiązuje ono państwa członkowskie UE do wyznaczenia krajowego ośrodka koordynacji, którego zadaniem ma być koordynacja i wymiana informacji między wszystkimi organami zajmującymi się ochroną granic zewnętrznych na poziomie krajowym i Agencją Frontex.

* * *

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowano rozwiązania podatkowe adresowane do pracodawców tworzących zakładowe żłobka i przedszkola dla dzieci swoich pracowników lub dofinansowujących pracowników, którzy zapewnią opiekę dziecku w inny sposób.

Przewidywane regulacje stanowią wypełnienie zobowiązania złożonego przez premier Ewę Kopacz z exposé, w którym powiedziała, że w latach 2015-2020 w ramach pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego i specjalnego systemu ulg w podatku CIT jej rząd będzie wspierał tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli.

W nowych regulacjach wprowadzono możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez pracodawcę na utworzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, w tej części, która nie została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Przewidziano zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów limitowanych wydatków, w kwocie nie przekraczającej 400 zł miesięcznie na jedno dziecko, ponoszonych przez podatnika na prowadzenie przyzakładowego żłobka (klubu dziecięcego) lub 200 zł w przypadku przedszkola, oraz na dopłaty w powyższej wysokości dla dzieci pracowników uczęszczających do innej placówki, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez pracowników i niesfinansowanych z innych źródeł, np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

Założono zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- świadczeń, które nie są sfinansowane z ZFŚS, otrzymanych przez pracownika od pracodawcy z tytułu objęcia opieką dziennego opiekuna dzieci pracowników lub uczęszczania dzieci pracowników do żłobka (klubu dziecięcego) – w kwocie 400 zł lub przedszkola – w kwocie 200 zł,

- świadczeń otrzymanych z ZFŚS związanych z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w przedszkolach (obecnie zwolnieniem objęte są świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych).

Rozwiązania te ułatwią rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym. Jednocześnie stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci, oznacza nowe miejsca pracy dla ich opiekunów.

Nowe regulacje maja obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji tego programu – obydwa dokumenty przedłożył minister edukacji narodowej.

W roku szkolnym 2015/2016 realizowany będzie program „Książki naszych marzeń”. Celem programu jest przede wszystkim zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Program realizuje obietnicę złożoną przez premier E. Kopacz w exposé, w którym zapowiedziała, że rząd będzie dbał o bogatszą ofertę książek w bibliotekach.

Wsparcie finansowe na zakup książek będzie przysługiwać organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. W 2015 r. otrzymają na ten cel 20 mln zł z budżetu państwa, a program obejmie ponad 13 400 szkół.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne dofinansowanie dla szkół liczących:

- do 70 uczniów - do 1 000 zł;

- od 71 do 170 uczniów - do 1 300 zł;

- dla szkół liczących powyżej 170 uczniów - do 2 170 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia będzie zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów. O środki z programu na zakup książek do bibliotek szkolnych dyrektorzy szkół mają wnioskować do organów prowadzących.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, dzięki czemu będą to lektury, które ich autentycznie interesują i są bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.

Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem, rozbudzić ciekawość i inspirować do twórczego działania.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Podstawowym rezultatem programu ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania wolnego czasu.

* * *

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przygotowania i wdrożenia inicjatywy „Obywatel”, przedłożoną przez szefa Służby Cywilnej.

Celem inicjatywy „Obywatel” jest ułatwienie obywatelom kontaktu z administracją. Będzie to możliwe dzięki zebraniu w jednym miejscu informacji na temat usług publicznych, opisanych w sposób prosty i zrozumiały. Rozwiązanie to powinno zwiększyć poziom zaufania obywateli do państwa i jego instytucji, o którym premier Ewa Kopacz wspominała w exposé.

Inicjatywa „Obywatel” to trzy działania:

Serwis informacyjny – „portal obywatel.gov.pl” – na tej stronie znajdą się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy obywatelom. Każda usługa zostanie przedstawiona w postaci karty informacyjnej i zostanie opisana w zrozumiały sposób.

Już teraz obywatel wchodząc na tę stronę znajdzie karty usług dotyczących: dowodów osobistych; narodzin, małżeństw i zgonów; meldunku; informacji jak uzyskać odpisy, zaświadczenia, dane z państwowych rejestrów oraz informacji na temat rejestru PESEL (czym jest numer, czym jest rejestr, jak uzyskać numer, itp.). W dalszej kolejności będzie można się dowiedzieć na przykład jak skorzystać z programu „Mieszkanie dla młodych”, zapisać dziecko do żłobka, uzyskać odpis z księgi wieczystej czy wyrejestrować samochód. Do końca lipca 2015 r. na portalu zostaną opublikowane opisy 80 usług publicznych. Dodatkowo zostaną przygotowane uproszczone karty informacyjne, odsyłające do co najmniej 19 rządowych portali tematycznych.

„Informacja dla obywatela” – to rządowy system informacji telefonicznej połączony z bazą wiedzy niezbędnej do udzielania obywatelom profesjonalnych odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane problemy. System telefoniczny zostanie uruchomiony w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministerstwach i urzędach wojewódzkich. W kolejnym etapie zostanie uzupełniony o urzędy centralne. System będzie uwzględniał potrzeby osób wykluczonych cyfrowo lub mających kłopoty ze zrozumieniem procedur administracyjnych.

Konsultanci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą telefonicznie informować obywateli, gdzie mogą załatwić swoje sprawy. Chodzi o to, aby nie odsyłać obywatela do innych instytucji, ale „jednym telefonem” załatwić jego sprawę. W bardziej skomplikowanych czy nietypowych sprawach konsultant będzie mógł przełączyć obywatela do infolinii urzędowej lub branżowej.

System „Informacja dla obywatela”, oprócz udzielania informacji, będzie także zbierał sygnały od obywateli w różnych sprawach. Będą one analizowane, pod ewentualnych zmian w prawie. System ma ruszyć z końcem lipca 2015 r.

Rekomendacje dotyczące komunikowania się administracji z obywatelem –przygotowane zostaną dwie broszury dla urzędników.

Pierwsza – ma zawierać rekomendacje dotyczące reagowania na sygnały obywatelskie. Z jednej strony chodzi o to, aby urzędy rzeczywiście pomagały w rozwiązaniu problemu zgłoszonego przez obywatela i robiły to w sposób dla niego zrozumiały. Z drugiej strony chodzi o to, aby urzędy właściwie korzystały z wiedzy, jaka wynika z problemów obywateli, oraz informacji nadsyłanych przez nich w listach, skargach, petycjach i wnioskach. Działanie takie powinno zwiększyć skuteczność i efektywność funkcjonowania administracji.

Druga broszura będzie zawierać rekomendacje w zakresie uproszczonego języka urzędowego. Skomplikowane i niezrozumiałe sformułowania stosowane w pismach i komunikatach urzędowych często utrudniają obywatelom załatwienie sprawy. Rekomendacje powinny pomóc urzędnikom w pisaniu jak najprostszym językiem.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2015, 16:42
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ