Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich - 20-24.05.2024 (komunikat)

20.05.2024, 10:06aktualizacja: 20.05.2024, 10:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Centrum Informacyjne Senatu przesyła plan posiedzeń komisji senackich na bieżący tydzień.

Wtorek, 21 maja

- Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 12.00, sala 176

- Rozpatrzenie ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (druk senacki nr 94, druki sejmowe nr 319 i 376).

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

godz. 12.00, sala 182

- Informacja ministra finansów o wysokości środków przeznaczonych w budżecie państwa na rok 2024 na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą w podziale na dysponentów, także w układzie zadaniowym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 14.00, sala 182

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 87, druki sejmowe nr 268 i 335).

Komisja Obrony Narodowej

godz. 14.00, posiedzenie prowadzone w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych

- Wnioski z prac komisji prowadzącej audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 15.00, sala 176

- Przedstawienie przez Unię Polskich Teatrów założeń projektu ustawy o teatrach.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 15.30, sala 182

- Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 89, druki sejmowe nr 341 i 373).

- Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.

- Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 16.00, sala obrad Senatu

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 88, druki sejmowe nr 275 i 333).

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 16.30, sala 182

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druk senacki nr 90, druki sejmowe nr 303 i 314).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 17.00, sala 182

Informacja Związku Banków Polskich na temat sytuacji sektora bankowego w Polsce.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 17.30, sala obrad Senatu

- Rozpatrzenie ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk senacki nr 93, druki sejmowe nr 346 i 380).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Edukacji oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 17.30, sala 217

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 92, druki sejmowe nr 342 i 374).

Komisja Zdrowia

godz. 18.00, sala 179

- Współczesne wyzwania w diagnozowaniu i leczeniu raka dróg żółciowych oraz raka jelita grubego – integracja badań, innowacji terapeutycznych i opieki nad pacjentem.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności

godz. 19.00, sala 182

- Rozpatrzenie jawnej rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druki senacki nr 74).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Klimatu i Środowiska

godz. 19.00, sala obrad Senatu

- Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 91, druki sejmowe nr 320 i 375).

Środa, 22 maja

Komisja Spraw Unii Europejskiej

godz. 8.30, sala 182

- Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – COM(2008) 426 (cd.)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (wersja przekształcona) – COM(2021) 734.

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW – COM(2024) 060.

- Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2024) 159; COM(2024) 460; COM(2024) 461; COM(2023) 752; COM(2023) 753; COM(2023) 783; COM(2021) 805.

- Akty nie ustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu (lista A) – propozycja: COM(2023) 514 oraz COM(2024) 2; COM(2024) 84; COM(2024) 96; COM(2024) 97; COM(2024) 142; COM(2024) 143; COM(2024) 148; COM(2024) 153; COM(2024) 154; COM(2024) 164; COM(2024) 165; COM(2024) 168; COM(2024) 178.

Komisja Petycji

godz. 9.00, sala 176

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 105b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, poprzez rozszerzenie możliwości korzystania przez skazanych z samoinkasujących aparatów telefonicznych w jednostkach penitencjarnych (cd.) (P10-70/22).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 105a § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zezwolenia na widzenie skazanego z osobą nie będącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, w sytuacji kiedy skazany takich osób nie posiada (cd.) (P10-21/23).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, polegającej na dodaniu w art. 11 ust. 1 nowego pkt 10, którego celem jest poszerzenie uprawnień i usprawnienie pracy straży gminnych (cd.) (P10-45/23).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 87, art. 190a i art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (cd.) (P10-27/23).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, poprzez wprowadzenie zakazu korzystania ze słuchawek w obu uszach przez kierujących wszelkimi pojazdami uczestniczącymi w ruchu drogowym (cd.) (P10-51/23).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, poprzez jednoznaczne uregulowanie zakresu ochrony prawnej przysługującej adwokatowi (cd.) (P10-33/23).

- Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (P11-39/24).

Czwartek, 23 maja

Komisja Ustawodawcza

godz. 13.30, sala 217

- Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 55).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ pab/ lm/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.05.2024, 10:06
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ