Newsletter

Polityka i społeczeństwo

CIS: Plan posiedzeń komisji senackich w dniach 4-8 stycznia 2021 r. (komunikat)

31.12.2020, 12:26aktualizacja: 31.12.2020, 12:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Centrum Informacyjne Senatu:

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

godz. 9.00, sala 182

• Rozpatrzenie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk senacki nr 302, druki sejmowe nr 809 i 835).

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu

godz. 11.00, sala 182

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka Wodna, 47 – Energia, 48 – Gospodarka złożami kopalin, 51 – Klimat, 83 – Rezerwy celowe, 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Infrastruktury

godz. 11.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

(druk senacki nr 297, druki sejmowe nr 766, 812 i 812-A).

Komisja Infrastruktury

godz. 12.00, sala 217

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Funduszu Szerokopasmowego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Transportowego Dozoru Technicznego; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 12.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A):

godz. 12.00

04 – Sąd Najwyższy; 05 – Naczelny Sąd Administracyjny; 06 – Trybunał Konstytucyjny; 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich; 10 – Urząd Ochrony Danych Osobowych; 13 – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 52 – Krajowa Rada Sądownictwa; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem.

godz. 13.30

42 – Sprawy wewnętrzne; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także, plany finansowe: Funduszu Wsparcia Policji; Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego; Funduszu Wsparcia Straży Granicznej; Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

godz. 13.45

Plany finansowe: Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

godz. 14.00

56 – Centralne Biuro Antykorupcyjne; 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 59 – Agencja Wywiadu; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem.

godz. 14.30

15 – Sądy powszechne; 37 – Sprawiedliwość; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 88 – Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, a także, plany finansowe: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej; Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia”; Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

godz. 12.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 17 – Administracja Publiczna; 34 – Rozwój Regionalny; 43 – Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne; 75 – Rządowe Centrum Legislacji; 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; 86 – Samorządowe Kolegia Odwoławcze ogółem, a także plany finansowe: Centrum Obsługi Administracji Rządowej; Centrum Usług Logistycznych; Funduszu Rekompensacyjnego; Funduszu Dróg Samorządowych; Funduszu Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej; Funduszu Dostępności (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 15.00, sala 217

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 07 – Najwyższa Izba Kontroli;

19 – Budżet, Finanse Publiczne i Instytucje Finansowe; 58 – Główny Urząd Statystyczny; 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; 79 – Obsługa Długu Skarbu Państwa; 81 – Rezerwa ogólna; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS; Funduszu Reprywatyzacji; Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; Rzecznika Finansowego; Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich

godz. 15.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A):

godz. 15.00

01 – Kancelaria Prezydenta RP, a także plan finansowy Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

godz. 15.45

11 – Krajowe Biuro Wyborcze; 83 – Rezerwy celowe.

godz. 16.00

02 – Kancelaria Sejmu.

godz. 16.30

03 – Kancelaria Senatu.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

godz. 15.00, sala 182

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 – Kancelaria Senatu;

16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz części budżetów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Sportu; Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii; Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785, 785-A).

Komisja Środowiska

godz. 17.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna;

41 – Środowisko; 51 – Klimat; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Wtorek 5 stycznia 2021 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

godz. 8.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP;

09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji; 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków; Funduszu Promocji Kultury; Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

• Sprawy różne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 9.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A):

godz. 9.00

20 – Gospodarka; 40 – Turystyka; 49 – Urząd Zamówień Publicznych; 61 – Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej; 64 – Główny Urząd Miar; 65 – Polski Komitet Normalizacyjny, 74 – Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Polskiej Agencji Kosmicznej; Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Funduszu Inwestycji Kapitałowych; Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji; Urzędu Dozoru Technicznego; Polskiej Organizacji Turystycznej; Polskiego Centrum Akredytacji; Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

godz. 11.00

47 – Energia; 48 – Gospodarka złożami kopalin; 50 – Urząd Regulacji Energetyki; 53 – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 55 – Aktywa Państwowe; 60 – Wyższy Urząd Górniczy; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Rezerw Materiałowych; Funduszu Zapasów Interwencyjnych; Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Komisja Obrony Narodowej

godz. 9.00, sala 182

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 01 – Kancelaria Prezydenta RP;

29 – Obrona narodowa; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 – Obrona narodowa, a także plany finansowe: Agencji Mienia Wojskowego; Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

godz. 9.00, sala 217

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 32 – Rolnictwo; 33 – Rozwój Wsi;

35 – Rynki Rolne; 62 – Rybołówstwo; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie; Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego; Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

godz. 10.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 – Państwowa Inspekcja Pracy; 14 – Rzecznik Praw Dziecka; 31 – Praca; 44 – Zabezpieczenie społeczne; 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 – Rodzina; 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu

godz. 11.30, sala 217

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A):

godz. 11.30

30 – Oświata i Wychowanie; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem.

godz. 12.00

28 – Szkolnictwo Wyższe i Nauka; 67 – Polska Akademia Nauk, a także plany finansowe: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Narodowego Centrum Nauki; Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; Centrum Łukasiewicz.

godz. 13.00

25 – Kultura Fizyczna, a także plany finansowe: Centralnego Ośrodka Sportu; Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów; Polskiej Agencji Antydopingowej; Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

godz. 13.30

27 – Informatyzacja.

Komisja Zdrowia

godz. 11.40, sala 182

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 - Zdrowie; 66 - Rzecznik Praw Pacjenta; 83- Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Agencji Badań Medycznych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 13.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 23 – Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe;

84 – Środki własne Unii Europejskiej; 85- Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Instytutu Europy Środkowej; Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia; Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego; Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

Komisja Zdrowia

godz. 13.30, sala 182

• Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności zrealizowanego

w latach 2016-2020 Narodowego Programu Zdrowia. Omówienie realizacji celów strategicznych.

• Przedstawienie założeń do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska

godz. 14.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (druk senacki nr 302, druki sejmowe nr 809 i 835).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 15.00, sala 217

• Rozpatrzenie opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2021.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (70.) oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

godz. 15.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu (druk senacki nr 301, druki sejmowe nr 831 i 838).

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druk senacki nr 300, druki sejmowe nr 822 i 837).

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

godz. 16.00, sala obrad plenarnych Senatu

• Rozpatrzenie ustawy o rezerwach strategicznych (druk senacki nr 304, druki sejmowe nr 829 i 839).

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

godz. 17.00, sala 176

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki nr 296, druki sejmowe nr 801, 819 i 819-A).

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 298, druki sejmowe nr 687, 796 i 796-A).

• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

(druk senacki nr 299, druki sejmowe nr 732 i 821).

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

godz. 18.00, sala 217

• Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy Prawo prasowe. (PAP)

kom/ gb/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 31.12.2020, 12:26
Źródło informacji CIS
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ