Newsletter

Polityka i społeczeństwo

GUS: 15,4 mld zł dla samorządów ze środków unijnych w 2021 r.

09.12.2022, 12:04aktualizacja: 09.12.2022, 12:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

© European Union 2011 - EP
© European Union 2011 - EP
15,44 mld zł wyniosła w 2021 r. łączna wartość środków przekazanych samorządom na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej oraz na realizację płatności z budżetu środków europejskich. Kwota ta była o 20 proc. niższa niż zakładano – wynika z raportu GUS „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021”.

GUS przypomniał, że jednostki samorządu terytorialnego (JST) zamknęły rok budżetowy 2021 nadwyżką w wysokości 17,44 mld zł, przy planowanym deficycie w kwocie 19,4 mld zł. W gminach nadwyżka wyniosła 10,7 mld zł, w powiatach 1,9 mld zł, w województwach 2 mld zł, w miastach na prawach powiatu 2,8 mld zł.

Z ogółu wpływów do budżetu samorządów dochody ze środków unijnych wyniosły 1,43 mld zł, co stanowi 80,9 proc. planu na 2021 r. Płatności otrzymane z budżetu środków europejskich to 12,48 mld zł - 78,3 proc. zakładanej kwoty. Natomiast środki z budżetu państwa i innych źródeł na współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków unijnych wyniosły 1,53 mld zł, czyli 83,3 proc. planu na 2021 r.

Największy, wynoszący 22,4 proc. udział środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w łącznych dochodach poszczególnych szczebli JST odnotowano w województwach, natomiast najmniejszy w dochodach gmin, gdzie stanowił zaledwie 3 proc. uzyskanych środków.

W porównaniu z 2020 rokiem udziały środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w dochodach ogółem zmalały dla gmin o 1,3 p. proc., dla miast na prawach powiatu o 1,0 p. proc. Na szczeblu powiatów spadek wyniósł 1,7 p. proc., zaś dla województw zanotowano spadek o 7,5 p. proc.

W 2021 r. wydatki JST na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych wyniosły 21,66 mld zł, co oznaczało spadek o 9,7 proc. w stosunku do 2020 r.

Na finansowanie programów i projektów unijnych ze środków unijnych samorządy wydatkowały 1,9 mld zł. Wydatki, których źródłem był budżet środków europejskich, wyniosły 12,4 mld zł, zaś wydatki na współfinansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące krajowy wkład publiczny, wyniosły 7,3 mld zł, co stanowiło 80,3 proc. zaplanowanej na 2021 r. kwoty.

Największa część wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych została zrealizowana w gminach (33,9 proc.), w miastach na prawach powiatu zrealizowano 30,1 proc., w województwach 28,8 proc., natomiast w powiatach 7,3 proc.
Największy udział wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w wydatkach ogółem JST danego szczebla zaobserwowano w województwach i stanowił on 30,0 proc. W miastach na prawach powiatu udział tych wydatków wyniósł 6,0 proc., w gminach 4,8 proc., a w powiatach 4,6 proc.

Najbardziej znaczącą pozycję w wydatkach samorządów na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE stanowiły środki wydane w dziale „Transport i łączność” – 37,1 proc. Drugą pozycją były wydatki w działach: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 13,8 proc., trzecią „Oświata i wychowanie” – 9,1 proc.

Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021” przedstawia dane budżetowe za 2021 r. pochodzące ze sprawozdawczości Ministerstwa Finansów oraz statystyk opracowywanych przez GUS o wykonaniu budżetów i sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dane te zostały zaprezentowane na tle wyników osiągniętych w poprzednich latach.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.12.2022, 12:04
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.