Newsletter

Polityka i społeczeństwo

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

10.06.2024, 17:21aktualizacja: 11.06.2024, 09:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje:

W pierwszej części posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się w Białymstoku, rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia „Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód” wraz z uchwałą w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Polski. Obrady rządu rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy tragicznie zmarłego żołnierza, który został zaatakowany na granicy polsko-białoruskiej. Posiedzenie Rady Ministrów będzie kontynuowane 12 czerwca w Warszawie.

Rząd przyjął:

- uchwałę w sprawie programu „Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód”;

Rada Ministrów, podczas posiedzenia w Białymstoku, przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Odstraszania i Obrony - Tarcza Wschód”, przedłożoną przez Ministra Obrony Narodowej.

Rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. W tym celu ustanowiony został specjalny program o wartości ok. 10 mld zł, który realizowany będzie w latach 2024-2028.

Najważniejsze rozwiązania

Program obejmie przygotowanie do obrony terenów, które znajdują się przy granicy z Białorusią i Rosją.

Dotyczy to w szczególności:

- wzmocnienia tzw. zdolności przeciwzaskoczeniowych:

-- budowa systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia opartego na sieci stacji bazowych;

-- budowa wysuniętych baz operacyjnych (HUB-ów logistycznych);

-- budowa sieci bunkrów/ukryć dla systemów rażenia oraz rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych,

- ograniczania mobilności przeciwnika, w tym m.in.:

-- budowa rowów przeciwczołgowych;

-- przygotowanie kamufletów (min podziemnych) do wysadzania dróg i mostów;

-- pogłębianie rowów melioracyjnych;

-- wzmocnienie naturalnych uwarunkowań terenu,

- zapewnienia mobilności wojska, w tym m.in.:

-- gromadzenie konstrukcji mostowych przy przeszkodach wodnych;

-- przygotowanie przyczółków z dojazdami;

-- przygotowanie osi przepraw drogowych (umacnianie brzegów, wzmacnianie dróg dojazdowych);

-- dostosowanie nośności wybranych obiektów inżynieryjnych do wymaganych potrzeb,

- zapewnienia bezpieczeństwa wojska oraz ochrony ludności cywilnej, w tym m.in.:

-- budowa ukryć z konstrukcji lekkich lub prefabrykowanych;

-- budowa podziemnych magazynów na środki bojowe i wysokowartościowy sprzęt wojskowy;

-- rozbudowa rejonów obrony.

Program realizowany będzie w latach 2024-2028. Na ten cel rząd zamierza przeznaczyć ok. 10 mld zł.

- uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów, podczas posiedzenia w Białymstoku, przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Praktyczną konsekwencją uchwały jest przygotowywane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące utworzenia specjalnej strefy przy granicy Polski z Białorusią.

Tekst uchwały

Rada Ministrów z najwyższą powagą odnotowuje narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego związane z sytuacją na wschodniej granicy naszego Państwa. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. nałożyła na Radę Ministrów obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego oraz porządku publicznego. Rząd i poszczególni ministrowie podejmują i będą podejmować wszystkie niezbędne działania, aby to bezpieczeństwo i porządek zapewnić, szanując jednocześnie wiążące Rzeczpospolitą Polską zobowiązania do udzielania ochrony osobom, które w sposób uprawniony i uzasadniony tej ochrony poszukują.

Rada Ministrów podkreśla, że w obliczu nasilających się wrogich działań hybrydowych na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej jednocześnie granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz strefy państw NATO, w tym w szczególności organizowanej przez władze Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej, rosnącej presji migracyjnej ze strony obywateli państw trzecich na polsko-białoruskim odcinku granicy, nasi funkcjonariusze i żołnierze – strzegąc nienaruszalności granicy państwowej, dzielnie stawiają czoła próbom destabilizacji sytuacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.

Rada Ministrów wyraża wdzięczność i uznanie funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej, żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom i pracownikom Policji pełniącym służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, a także funkcjonariuszom i pracownikom służb państwowych pełniących pełną zaangażowania i poświęcenia służbę związaną z ochroną granicy Państwa. Rada Ministrów docenia także postawę mieszkańców, wspólnot lokalnych i samorządów w trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

Rada Ministrów podkreśla wagę podejmowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań na rzecz zapewnienia ochrony prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom strzegącym nienaruszalności granicy państwowej, będących celem ataków w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

Rada Ministrów wyraża wsparcie dla podejmowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podległych im służb działań ukierunkowanych na ochronę podzielanych przez rodzinę państw demokratycznych wartości: wolności i wspólnego bezpieczeństwa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ from/ wus/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.06.2024, 17:21
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ