Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRPiT: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw - komunikat MRPiT (komunikat)

17.11.2020, 15:07aktualizacja: 17.11.2020, 15:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MRPiT informuje:

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do nowego Prawa zamówień publicznych, a także doprecyzowanie regulacji nowego Prawa zamówień publicznych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw. Dziś projekt przyjęła Rada Ministrów. Projektowane zmiany mają wejść w życie wraz z nowym Prawem zamówień publicznych - 1 stycznia 2021 roku.

Projekt nowelizacji uwzględnia postulaty części przedstawicieli rynku zamówień publicznych, zgłaszane w ostatnich miesiącach oraz uwagi powstałe w toku procesu legislacyjnego.

Ma również pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był też szeroko konsultowany, w tym z organizacjami przedsiębiorców, pracodawców oraz związków zawodowych.

Nowela ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ma być kolejną zmianą w prawie, związaną z uchwaleniem, we wrześniu 2019 r., nowego Prawa zamówień publicznych. Celem jest to, by nowelizacja przepisów ustawy o umowie koncesji jest potrzebna tworzyła spójny system z nowym PZP. Chodzi także o to, aby przepisy ustawy o umowie koncesji w jak największym stopniu odzwierciedlały regulacje unijnych dyrektyw dot. zamówień publicznych.

Dostosowanie przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do regulacji nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych dotyczy w szczególności:

- wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy;

- komunikacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami;

- przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o zawarcie umowy koncesji;

W projekcie zdefiniowano również katalog przepisów nowego Prawa zamówień publicznych, które nie będą miały zastosowania do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Projektowane zmiany w zakresie nowego Prawa zamówień publicznych są efektem analizy przepisów w okresie vacatio legis. Wyniknęła z niej potrzeba doprecyzowania brzmienia poszczególnych jej przepisów.

Zmiany w nowej ustawie – Prawo zamówień publicznych obejmują przede wszystkim:

- doprecyzowanie przepisów nowej i bardziej elastycznej procedury dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, tj. tryb podstawowy;

- uchylenie, na skutek uwzględniania na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów uwag rynku, przepisów dotyczących tzw. zamówień bagatelnych (zamówienia o wartości pomiędzy 50 000 zł a 130 000 zł); wejście w życie projektowanej zmiany spowoduje, że zamawiający nie będą mieli obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o przedmiotowych zamówieniach;

- zniesienie zakazu zawierania umów na okres dłuższy niż 4 lata;

- doprecyzowanie oraz uzupełnienie regulacji w zakresie środków ochrony prawnej (np. kwestie związane z przeprowadzaniem dowodów w postępowaniu odwoławczym);

- zobligowanie podmiotu kontrolowanego do przekazania organowi kontrolnemu informacji o przeprowadzonej wcześniej kontroli danego zamówienia przez inny organ kontrolny, oraz udostępnienia jej wyników;

Nowe PZP

Powyższe zmiany w zakresie Prawa zamówień publicznych mają na celu zwiększenie efektywności regulacji nowego PZP, które zawiera szereg korzystnych rozwiązań zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców.

Z punktu widzenia zamawiających nowe Prawo zamówień publicznych to przede wszystkim uproszczenia w dotychczasowych procedurach (np. ograniczenie dokumentów żądanych w trybie z wolnej ręki), a także całkowicie nowa, bardziej elastyczna procedura dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, czyli tryb podstawowy. Zamawiający zostali również wyposażeni w instrumenty, które pozwolą im na lepsze przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich etapów procesu zakupowego. Jako przykład należy wskazać analizę potrzeb i wymagań, wstępne konsultacje rynkowe, czy raport z realizacji zamówienia.

Regulacje nowego Prawa zamówień publicznych powinny również przyczynić się do wzrostu zainteresowania wykonawców rynkiem zamówień publicznych, w szczególności tych należących do sektora MŚP. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom sprzyjającym usprawnieniu weryfikacji wykonawców (np. ograniczenie katalogu obligatoryjnych przesłanek wykluczenia z postępowania), a także zrównoważeniu pozycji prawnej i ekonomicznej stron umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez wprowadzenie katalogu zakazanych postanowień umownych, obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia, czy też obowiązkowych częściowych płatności lub zaliczek. Wprowadzono również mechanizmy zapewniające stosowną ochronę interesów podwykonawców.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ewes

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.11.2020, 15:07
Źródło informacji MRPiT
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ