Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA (22/2022) Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

15.07.2022, 15:25aktualizacja: 15.07.2022, 15:26

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2022

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa], Zarząd Adiuvo Investments S.A. [Spółka] informuje, że w wczorajszym Spółka otrzymała od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającej jako organ zarządzający i reprezentujący fundusz Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wyodrębnionymi subfunduszami zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej:

"My, niżej podpisani, działając w imieniu spółki pod firmą Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227685 (dalej jako: "Investors TFI") - działającej jako organ zarządzający i reprezentujący fundusz Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wyodrębnionymi subfunduszami wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1020 (dalej jako: "Fundusz"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późń. zm.) (dalej jako "Ustawa o Ofercie"), zawiadamiamy o zmianie udziału liczby głosów posiadanych przez Fundusz w ogólnej liczby głosów w spółce Adiuvo Investments S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. gen. Józefa Zajączka 11/14 60, 01-510 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430513, (dalej jako "Spółka").

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

W dniu 12 lipca 2022 r. roku subfundusz Investor Zrównoważony wyodrębniony w ramach Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty zbył 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda ("Akcje"), co stanowi 0,76% (siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 100.000 (sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,67% (sześćdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Transakcja").

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed przeprowadzeniem Transakcji Fundusz posiadał 747.475 (siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które stanowiły 5,67% (pięć i sześćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniały do 747.475 (siedmiuset czterdziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,03% (pięć i trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po przeprowadzeniu Transakcji Fundusz posiada 647.475 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 4,91 % (cztery i dziewięćdziesiąt jeden setnych procenta) udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 647.475 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 4,35% (cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki.

Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c Ustawy.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o Ofercie.

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia podmiot byłby uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia byłby Fundusz uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. I pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero).

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi 0 (słownie: zero).

8. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej licznie głosów.

Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy wynosi 647.475 (sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć) co stanowi 4,35% (cztery i trzydzieści pięć setnych procenta) udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.

Ponadto informujemy, że nie istnieją podmioty zależne od Investors TFI, które posiadałyby akcje Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.07.2022, 15:25
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.