Newsletter

ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

28.11.2022, 21:44aktualizacja: 28.11.2022, 21:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 467 484 100 106
Zysk (strata) ze sprzedaży -4 808 -3 967 -1 026 -870
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -12 976 -20 396 -2 768 -4 474
Zysk (strata) netto -12 143 -19 288 -2 590 -4 231
Zysk (strata) netto przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -10 282 -18 797 -2 193 -4 124
Udziałom niekontrolującym -1 861 -491 -397 -108
Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
(wyrażony w złotych / euro na jedną akcję)
- podstawowy -0,92 -1,46 -0,2 -0,32
- rozwodniony -0,92 -1,46 -0,2 -0,32
Całkowite dochody ogółem -12 585 -19 930 -2 685 -4 372
Całkowity dochód ogółem przypisany:
Akcjonariuszom jednostki dominującej -10 724 -19 439 -2 288 -4 264
Udziałom niekontrolującym -1 861 -491 -397 -108
tys. PLN tys. EUR
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
(niebadane) (badane) (niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 50 843 53 042 10 440 11 532
Aktywa obrotowe 2 918 3 570 599 776
Aktywa ogółem 53 761 56 612 11 040 12 309
Kapitał własny ogółem -2 429 7 302 -499 1 588
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -7 649 241 -1 571 52
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 5 220 7 061 1 072 1 535
Zobowiązania długoterminowe 32 475 6 792 6 669 1 477
Zobowiązania krótkoterminowe 23 715 42 518 4 870 9 244
Pasywa ogółem 53 761 56 612 11 040 12 309
tys. PLN tys. EUR
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2021-30.09.2021 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2021-30.09.2021
(niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -638 -7 970 -136 -1 748
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -126 -917 -27 -201
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 729 6 738 156 1 478
Przepływy pieniężne netto razem -35 -2 149 -7 -471

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2022, 21:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.