Newsletter

BANK MILLENNIUM SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

26.07.2022, 07:03aktualizacja: 26.07.2022, 07:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze 2 551 239 1 339 896 549 516 294 664
Przychody z tytułu opłat i prowizji 528 405 499 849 113 814 109 925
Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym -3 549 -348 941 -764 -76 738
Wynik finansowy po opodatkowaniu -262 601 -511 648 -56 562 -112 519
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy -913 886 -711 301 -196 844 -156 426
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 122 270 5 196 216 1 103 295 1 142 729
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 866 120 -1 213 782 401 947 -266 930
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 301 -91 646 -21 389 -20 154
Przepływy pieniężne netto, razem 6 889 089 3 890 788 1 483 854 855 645
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,22 -0,42 -0,05 -0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,22 -0,42 -0,05 -0,09
Aktywa razem 108 858 216 103 913 908 23 257 321 22 592 927
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 546 837 539 408 116 831 117 278
Zobowiązania wobec klientów 96 122 029 91 447 515 20 536 262 19 882 488
Kapitał własny 5 778 736 6 697 246 1 234 614 1 456 113
Kapitał zakładowy 1 213 117 1 213 117 259 180 263 755
Liczba akcji (w szt.) 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777 1 213 116 777
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,76 5,52 1,02 1,20
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,76 5,52 1,02 1,20
Współczynnik wypłacalności 15,19% 17,06% 15,19% 17,06%
na jedną akcję (w zł / EUR) - - - -

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.07.2022, 07:03
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.