Newsletter

BBI DEVELOPMENT SA (29/2023) Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych

27.03.2023, 10:44aktualizacja: 27.03.2023, 10:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 29/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd BBI Development S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2023 roku otrzymał zawiadomienie od Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie (dalej: "BM"), z którego wynika, iż realizując Program Skupu Akcji Własnych Emitenta, uchwalony w dniu 27 maja 2022 roku, BM nabył na rachunek Spółki akcje Spółki zgodnie z poniższymi danymi:

1) Akcje własne zostały nabyte na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/2022 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Skupu Akcji Własnych w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 29/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku; (zmienionej następnie uchwałą nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Development S.A. z dnia 23 czerwca 2020 r.).

2) BM dokonało w dniach 20-24.03.2023 roku nabycia na rachunek Spółki łącznie 3.141 akcji Emitenta. Łączna wartość transakcji wyniosła 13.386,67 zł.

3) Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 4,26 złotych za jedną akcję.

4) Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowią 0,03% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 0,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

5) Celem nabycia akcji własnych Spółki jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie akcji własnych.

6) W ramach aktualnie obowiązującego Program Skupu Akcji Własnych, Emitent nabył dotychczas łącznie 60.568 akcji własnych stanowiących 0,6% kapitału zakładowego i uprawniających do 60.568 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu Spółka przekazuje szczegółowe informacje o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 20-24.03.2023 roku.

Postawa prawna:

art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 27.03.2023, 10:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ