Newsletter

BORYSZEW SA (10/2023) Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych spółki zależnej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2022 rok

24.03.2023, 17:11aktualizacja: 24.03.2023, 17:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2023

Zarząd Boryszew S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 roku w dniu 24 marca 2023 roku podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych oraz aktywa na podatek odroczony spółki pośrednio zależnej Boryszew Plastic Rus z siedzibą w Niżnym Nowogrodzie (Rosja), w kwocie 52,7 mln zł.

Powyższe zdarzenie ma charakter księgowy i utworzenie odpisu nie wpłynie na sytuację płynnościową Spółki. Wartość odpisu obciąży skonsolidowane wyniki finansowe zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych Emitenta za 2022 rok.

Utworzenie ww. odpisu stanowi konsekwencję wstrzymania produkcji przez ww. spółkę zależną spowodowaną decyzjami koncernów motoryzacyjnych o zawieszeniu produkcji w Rosji. Sytuacja ta uniemożliwia przygotowanie prognoz działalności dla ww. spółki zależnej. O wstrzymaniu produkcji w ulokowanym w Rosji zakładzie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z 3 marca 2022 roku oraz w ostatnich raportach okresowych.

Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2022 rok pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.03.2023, 17:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii