Newsletter

CCC SA (4/2024) Informacja na temat oferty Wykupu Pari Passu dotyczącego Obligacji serii 1/2018

12.02.2024, 15:47aktualizacja: 12.02.2024, 15:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 60/2023 z 30 listopada 2023 r. (Informacja na temat częściowej dodatkowej redukcji zadłużenia kredytowego) CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje

o wystąpieniu zdarzenia opisanego w par. 17(f) "Warunków emisji obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzonych w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku" ("Warunki Emisji"), dotyczących Obligacji serii 1/2018 ("Obligacje"), w postaci obniżenia limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym) oraz upływu 60-dniowego terminu od dnia takiego obniżenia, w którym to obniżony limit kredytowy nie został podwyższony ani nie został przyznany nowy limit w kwocie obniżenia, łącznie zwanego dalej "Zdarzeniem". Zdarzenie stanowi podstawę do zaoferowania Obligatariuszom wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku redukcji finansowania kredytowego zgodnie z par. 13.3 Warunków Emisji.

W wyniku Zdarzenia łączna redukcja finansowania kredytowego wypłaconego lub udostępnionego podmiotom z Grupy Kapitałowej CCC S.A. (CCC S.A. wraz z podmiotami zależnymi, z wyłączeniem Modivo S.A. i jej podmiotów zależnych - "Grupa") wyniosła 114.929.064,96 zł (Kwota Obniżenia Netto - KON), na którą składała się w całości kwota obniżenia limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych i w rachunku bieżącym udostępnionych podmiotom z Grupy.

W związku ze Zdarzeniem, Emitent informuje, że łączna kwota kredytów terminowych oraz limitów kredytowych dotyczących kredytów odnawialnych (w tym kredytów w rachunku bieżącym) wypłaconych lub udostępnionych podmiotom z Grupy przed wystąpieniem Zdarzenia wynosiła 1.058.176.112,58 zł (BWB) i składała się z:

a) kwoty kapitału kredytów terminowych wypłaconych podmiotom z Grupy w wysokości 314.267.469,00 zł;

b) kwoty limitów kredytowych udostępnianych podmiotom z Grupy w wysokości 743.908.643,58 zł.

W związku z wystąpieniem Zdarzenia, działając na podstawie par. 13.3 Warunków Emisji, Emitent ogłasza dobrowolny wcześniejszy wykup Obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 20.565.000,00 zł ("Wykup Pari Passu"). Maksymalna liczba Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu wynosi 20.565 szt. Obligacji. Wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu została określona zgodnie ze wzorem zwartym w par. 13.3 Warunków Emisji, tj. KW=(KON/BWB)*EO, gdzie KW - oznacza kwotę Wykupu Pari Passu (w zaokrągleniu w dół), KON - oznacza Kwotę Obniżenia Netto, BWB oznacza sumę kapitału kredytów terminowych wypłaconych podmiotom z Grupy przed Zdarzeniem oraz kwotę limitów kredytowych udostępnionych podmiotom z Grupy przed wystąpieniem Zdarzenia, EO - łączna wartość nominalna Obligacji.

W związku z ogłoszeniem Wykupu Pari Passu wzywa się Obligatariuszy, którzy są zainteresowani dobrowolnym wykupem ich Obligacji, do złożenia żądania wykupu Obligacji ("Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu)") w terminie od 13 lutego 2024 r. (pierwszy dzień przyjmowania Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)) do 13 marca 2024 r. (ostatni dzień przyjmowania Żądania Wykupu (Wykup Pari Passu)).

Żądanie Wykupu (Wykup Pari Passu) powinno zostać zgłoszone do firmy inwestycyjnej (uczestnika bezpośredniego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.), która prowadzi rachunek inwestycyjny, na którym zapisane są Obligacje.

Emitent wykupi Obligacje przedstawione do wykupu przez Obligatariuszy proporcjonalnie do liczby Obligacji objętych Żądaniami Wykupu (Wykup Pari Passu), zgodnie z zasadami (w tym dotyczącymi redukcji) określonymi w regulacjach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Wykup Pari Passu nastąpi 21 marca 2024 r. - w terminie 6 dni roboczych od końca terminu na przyjmowanie Żądania Wykupu (Pari Passu). Wraz z Wykupem Pari Passu Emitent spłaci Odsetki naliczone od Obligacji podlegających Wykupowi Pari Passu do dnia Wykupu Pari Passu (bez tego dnia).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 15:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii