Newsletter

CD PROJEKT SA (52/2022) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.

02.12.2022, 23:05aktualizacja: 02.12.2022, 23:06

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 52/2022

Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana"), będącej spółką zależną, w której Spółka jest jedynym wspólnikiem ("Połączenie").

Do podpisania planu Połączenia doszło w dniu 17 listopada 2022 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 47/2022, do którego dołączona została również pełna treść tego planu ("Plan Połączenia") wraz z załącznikami. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń (zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia) łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia udostępniony pozostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/dokumenty-korporacyjne/?typ-dokumentu=other, a także na stronie internetowej Spółki Przejmowanej - https://pl.gear.cdprojektred.com/ w zakładce "Informacje korporacyjne" (w wersji angielskojęzycznej strony - zakładka "Corporate Information").

Zgodnie z Planem Połączenia, Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki z uwagi na fakt, że Spółka posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. W wyniku Połączenia Spółka wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana Statutu Spółki.

Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 2 w związku z art. 505 § 31 Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń (zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia) łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia, na stronach internetowych Spółki i Spółki Przejmowanej, pod adresami wskazanymi powyżej (z zastrzeżeniem, że link do angielskojęzycznej wersji podstrony dla Spółki to: https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/corporate-documents/?documenttype=other) udostępnione pozostaną bezpłatnie do publicznej wiadomości także następujące dokumenty:

załączniki do Planu Połączenia, tj. projekty uchwał o Połączeniu, informacja o niedokonywaniu zmiany Statutu Spółki, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej wg stanu na dzień 31 października 2022 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 r., oświadczenie dot. braku konieczności sporządzania informacji o stanie księgowym Spółki - wraz z dokumentem Planu Połączenia;

sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.

W związku z tym, że Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 KSH, badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, a także sporządzenie sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie nie jest wymagane.

Ponadto, z ww. dokumentami akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki i Spółki Przejmowanej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, od dnia 18.11.2022 r. do dnia zakończenia zgromadzeń (zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia) łączących się spółek podejmujących uchwały w sprawie Połączenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.12.2022, 23:05
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.