Newsletter

CI GAMES SE (23/2024) Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE

10.05.2024, 19:52aktualizacja: 10.05.2024, 19:53

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 23/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") na dzień 6 czerwca 2024 r., na godzinę 11:00 w Warszawie (00-420) przy ul. Szarej 10.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 10.05.2024, 19:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ