Newsletter

Biznes i finanse

CIECH SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr

25.11.2021, 17:07aktualizacja: 25.11.2021, 17:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2021 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży dla działalności kontynuowanej 2 467 850 2 171 568 541 373 488 872
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej dla działalności kontynuowanej 295 341 179 673 64 789 40 449
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem dla działalności kontynuowanej 234 493 130 254 51 441 29 323
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy 233 622 76 189 51 249 17 152
Zysk/(strata) netto właścicieli jednostki dominującej 234 035 77 277 51 340 17 397
Zysk/(strata) netto udziałów niekontrolujących (413) (1 088) (91) (245)
Inne całkowite dochody netto 103 454 (11 320) 22 695 (2 548)
Całkowite dochody ogółem 337 076 64 869 73 944 14 604
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 591 056 519 459 129 660 116 943
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (521 650) (553 329) (114 435) (124 568)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (172 326) 172 290 (37 803) 38 787
Przepływy pieniężne netto razem (102 920) 138 420 (22 578) 31 162
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,44 1,47 0,97 0,33
Aktywa razem 6 098 268 5 730 323 1 316 296 1 241 728
Zobowiązania długoterminowe 2 479 380 401 146 535 168 86 926
Zobowiązania krótkoterminowe 1 322 403 3 210 639 285 437 695 727
Kapitał własny razem 2 296 485 2 118 538 495 691 459 075
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej 2 299 883 2 120 615 496 424 459 525
Udziały niekontrolujące (3 398) (2 077) (733) (450)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 62 081 62 324
Dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży dla działalności kontynuowanej 1 153 965 1 239 119 253 146 278 955
Zysk / (Strata) na działalności operacyjnej dla działalności kontynuowanej 36 668 28 225 8 044 6 354
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem dla działalności kontynuowanej 141 533 23 156 31 048 5 213
Zysk / (strata) netto za okres 180 680 20 164 39 636 4 539
Inne całkowite dochody netto 28 594 (27 726) 6 273 (6 242)
Całkowite dochody ogółem 209 274 (7 562) 45 909 (1 703)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (54 211) 30 199 (11 892) 6 798
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (120 577) (146 924) (26 451) (33 076)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 24 403 208 831 5 353 47 012
Przepływy pieniężne netto razem (150 385) 92 106 (32 990) 20 734
Aktywa razem 4 616 121 4 357 634 996 378 944 274
Zobowiązania długoterminowe 2 054 215 40 973 443 397 8 879
Zobowiązania krótkoterminowe 916 963 2 722 893 197 924 590 035
Kapitał własny razem 1 644 943 1 593 768 355 057 345 360
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 62 081 62 324

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 25.11.2021, 17:07
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ