Newsletter

CIR: komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

22.05.2018, 16:54aktualizacja: 22.05.2018, 16:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne,- projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Rada Ministrów zaakceptowała także:

- uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten okres,- uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2017.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne, przedłożony przez ministra finansów.

Zaproponowano uproszczenia i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi przez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie ponoszonych przez nich kosztów oraz przyspieszenie ich obsługi przez organy podatkowe.

W projekcie przewidziano preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych, wprowadzając zerową stawkę akcyzy na te wyroby. Preferencja ta będzie stosowana w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie.

W ostatnich latach nasilił się problem z zanieczyszczeniem powietrza cząsteczkami pyłów pochodzącymi m.in. ze spalania paliw.

Gaz ziemny jest paliwem zawierającym ponad 90 proc. metanu, które w postaci sprężonej (CNG) lub skroplonej (LNG) nadaje się do napędzania niskoemisyjnych pojazdów, np. komunikacji miejskiej w centrach dużych miast. CNG zapewnia wyeliminowanie emisji substancji rakotwórczych, a także 99-proc. redukcję zadymienia i smogu oraz 40-proc. obniżenie poziomu hałasu. Gaz ziemny (metan) zawiera na jednostkę energetyczną mniej związków węgla niż jakiekolwiek paliwa kopalne. Stąd emisja CO i CO2 w przypadku gazu jest mniejsza niż np. w przypadku benzyny czy oleju napędowego. Gaz ziemny jest jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych paliw silnikowych. Autobusy komunikacji miejskiej zasilane CNG jeżdżą w wielu polskich miastach m.in. w Mielcu, Warszawie, Słupsku, Tarnowie, Gdyni, Tychach i Zamościu. Jednak prawdziwym liderem pod względem liczebności takiego taboru jest Rzeszów – tam jeździ co piąty taki autobus. Producenci autobusów pracują także nad rozwiązaniami hybrydowymi (gazowo-elektrycznymi). W odróżnieniu od ropy naftowej, w Polsce aż 27,5 proc. łącznego zużycia tego paliwa zaspokajane jest ze złóż krajowych. Gazoport LNG w Świnoujściu może zabezpieczyć ok. 40 proc. krajowej konsumpcji gazu. Głównymi dostawcami LNG do Polski są Katar, Norwegia i USA.

Zatem wprowadzenie preferencji podatkowych na CNG i LNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem szczególnie na obszarach miejskich. Zerowa stawka akcyzy na gaz LNG i CNG powinna być bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju. Rozwiązanie to wpisuje się w program walki ze smogiem ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé. Ponadto, szersze niż dotychczas wykorzystanie LNG i CNG stanowi element dywersyfikacji paliw napędowych, a zatem przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa transportu w kraju.

Projekt eliminuje wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe. Uregulowano też właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyzę zapłacono w Polsce.

Ponadto zgodnie z projektem, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – zostanie zastąpiony dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). Elektroniczny obieg dokumentów zwiększy kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami, a w dalszej kolejności ograniczy koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Projekt przewiduje też wyłączenie z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych – strat powstających podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich. Oznacza to, że straty (ubytki), które powstaną podczas produkcji piwa i wyrobów winiarskich, w przeciwieństwie do aktualnego stanu prawnego, nie będą opodatkowane akcyzą. Zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników – producentów piwa i wyrobów winiarskich, którzy rozliczanie norm ubytków tych grup wyrobów akcyzowych wskazywali jako czynności zajmujące dużo czasu i wymagające (w zależności od skali produkcji) zaangażowania dodatkowych pracowników, co zwiększało koszty prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Dodatkowo, w przepisach celnych wskazano taki sam sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych, jaki określono w ustawie Ordynacja podatkowa dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Nowe rozwiązania powinny wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. W projekcie nowelizacji ustawy określono nowe zasady lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), pochodzących z wykupu niektórych aktywów, wchodzących w skład portfela FRD.

FRD zarządza aktywami: 25,3 mld zł – środki bilansowe i 11,7 mld zł – środki pozabilansowe (stan na styczeń 2018 r.). Na kontach pozabilansowych zapisane są m.in. obligacje Krajowego Funduszu Drogowego w kwocie 8,8 mld zł, stanowiące prawie 35 proc. portfela FRD. Skład portfela FRD (środki bilansowe) w przeważającej mierze to papiery skarbowe (ok. 74 proc.), które dają średnią dochodowość roczną 3,15 proc.

Zaproponowano, aby FRD mógł lokować środki uzyskane z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego na takich samych zasadach, jak pozostałe aktywa. Obecnie może je bowiem lokować wyłącznie w depozyty bankowe.

Ze względu na wysoką kwotę wolnych środków uzyskanych z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego oraz sytuację rynkową: niskie stopy procentowe na rynku lokat międzybankowych (ok. 1,5 proc.) oraz zmniejszoną podaż papierów skarbowych emitowanych przez Ministerstwo Finansów – FRD jest zainteresowany nabywaniem długoterminowych papierów z gwarancją państwa. Chodzi o osiąganie lepszych wyników w zarządzaniu powierzonymi środkami niż jest to możliwe z lokowania środków w lokaty bankowe.

FRD posiada bezpieczną i przejrzystą strategię inwestowania, cechuje się wysoką płynnością posiadanych aktywów, a osiągane wyniki inwestycyjne sytuują go w czołówce funduszy rynkowych o zbliżonym portfelu inwestycyjnym. FRD ulokował się pod względem osiąganych wyników inwestycyjnych, w porównaniu do funduszy stabilnego wzrostu funkcjonujących na rynku, m.in. na drugiej pozycji w okresie 10-letnim.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 23 października 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ten okres – oba dokumenty przedłożył minister finansów.

Dochody, wydatki oraz deficyt budżetu państwa

Dochody budżetu państwa zrealizowano w 2017 r. w wysokości 350,4 mld zł i były wyższe o 25 mld zł w stosunku do kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 7,7 proc.

Na wyższe niż przewidywane w ustawie wykonanie dochodów wpłynęło przede wszystkim większe zrealizowanie wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wyższa wpłata z zysku z Narodowego Banku Polskiego.

Wydatki budżetu państwa wykonano w 2017 r. w wysokości 375,8 mld zł i były niższe o 9 mld zł w stosunku do kwoty ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2017, tj. o 2,3 proc.

Niższe niż planowano w ustawie budżetowej wykonanie wydatków było efektem przede wszystkim niepełnego rozdysponowania rezerw celowych, a także środków w zakresie dotacji i subwencji oraz wydatków bieżących.

Deficyt budżetu państwa zrealizowano w wysokości 25,4 mld zł. W stosunku do ustalonego w ustawie budżetowej na 2017 r. poziomu 59,3 mld zł był on niższy o 34 mld zł, tj. o 57,3 proc.

Produkt Krajowy Brutto

Średnie kwartalne tempo wzrostu PKB w 2017 r. wyniosło 1,1 proc. i było wyższe od tego z 2016 r. (0,8 proc.) oraz zbliżone do długookresowej średniej. W całym 2017 r. tempo wzrostu PKB przyspieszyło do 4,6 proc. (z 3,0 proc. w 2016 r.), co oznacza, że było najwyższe od 2011 r. oraz o 1 pkt proc. większe od prognozy przedstawionej w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2017 r.

Głównym czynnikiem wzrostu pozostał popyt krajowy, a jego dynamika była wyraźnie wyższa niż rok wcześniej. Nieznacznie dodatni wkład we wzrost PKB miał eksport netto.

Poprawa sytuacji na rynku pracy, realizacja programu „Rodzina 500+” w połączeniu z bardzo dobrymi nastrojami konsumentów, znalazły odzwierciedlenie w wyższej dynamice konsumpcji prywatnej. Tempo wzrostu spożycia prywatnego w 2017 r. wyniosło 4,7 proc. i było najwyższe od 2008 r. Pozytywny wkład we wzrost – w przeciwieństwie do sytuacji z 2016 r. – miały również inwestycje. Wysoką dynamikę zanotowały w szczególności inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Rynek pracy

Przyspieszenie dynamiki aktywności gospodarczej w 2017 r. sprzyjało dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (bez jednostek o liczbie pracujących do 9 osób) w 2017 r. było o 3,3 proc. wyższe niż przed rokiem, w tym w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,5 proc.

Zdecydowanie największy pozytywny wpływ na zmianę liczby etatów w gospodarce narodowej miały usługi rynkowe. W mniejszym stopniu zwiększyło się przeciętne zatrudnienie w pozostałych sektorach ekonomicznych, przy czym w budownictwie zanotowano przyrost liczby etatów po czterech latach spadków.

Wzrost popytu na pracę znalazł odzwierciedlenie w spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych, która na koniec 2017 r. była o 253,5 tys. (tj. o 19,0 proc.) niższa w porównaniu do poziomu sprzed roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. wyniosła 6,6 proc., tj. była niższa o 1,6 pkt. proc. w porównaniu z końcem 2016 r., a także niższa od szacunków przedstawionych w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2017 r. (8,5 proc.).

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w ujęciu nominalnym zwiększyło się o 5,4 proc., tj. o blisko 2 pkt. proc. więcej niż przeciętnie w pięciu wcześniejszych latach oraz nieznacznie więcej niż przyjęto w prognozach do ustawy budżetowej na 2017 r. (5,0 proc.).

Po uwzględnieniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych, przeciętna płaca była realnie wyższa o 3,4 proc. niż przed rokiem.

Inflacja

Wzrost cen na rynku surowców, zwłaszcza cen ropy naftowej na przełomie lat 2016/2017 spowodował skokowy wzrost dynamiki cen energii w Polsce. W efekcie inflacja w I kw. 2017 r. zwiększyła się do 2,0 proc. w skali roku (wobec 0,2 proc. kwartał wcześniej). W kolejnych kwartałach 2017 r. pozostawała ona na stosunkowo stabilnym poziomie. W konsekwencji, po dwóch latach deflacji, w 2017 r. średni wzrost cen konsumpcyjnych wyniósł 2,0 proc. Od pięciu lat inflacja w Polsce utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego.

Bilans płatniczy

Wyższa dynamika importu niż eksportu przełożyła się na pogorszenie salda obrotów towarowych, jednak przy rekordowej nadwyżce salda usług (wspieranej m.in. przez rozwój sektora usług dla biznesu) łączne dodatnie saldo w handlu towarami i usługami w relacji do PKB w 2017 r. zwiększyło się do 4,2 proc. W efekcie również cały rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego zanotował nadwyżkę na poziomie 0,3 proc. PKB (wobec 0,3 proc. PKB deficytu rok wcześniej), co było najlepszym wynikiem od połowy lat 90-tych.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie zamknięcia rachunków budżetu państwa za rok 2017, przedłożoną przez ministra finansów. Rząd zdecydował o zamknięciu rachunków budżetu państwa za 2017 r. Przygotowanie tej uchwały stanowi wykonanie art. 146 ust. 4 pkt 6 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego Rada Ministrów podejmuje uchwałę o zamknięciu rachunków państwowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ nmk/ amac/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.05.2018, 16:54
Źródło informacji CIR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.