Newsletter

CLEAN&CARBON ENERGY SA (2/2024) Korekta raportu rocznego za rok 2023

15.05.2024, 16:56aktualizacja: 15.05.2024, 16:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 2/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Clean_ Carbon Energy S.A. ("Emitent" lub "Spółka") publikuje korektę raportu rocznego za rok 2023 opublikowanego przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2024 roku. Korekta wynika z przyczyn technicznych związanych z rodzajem podpisu złożonego pod sprawozdaniem finansowym za 2023 rok tj. zostało podpisane profilem zaufanym zamiast podpisem kwalifikowanym, co w konsekwencji zmodyfikowało strukturę pliku xhtml do formatu xml.

Sprawozdanie finansowe opublikowane dnia 25.04.2024 r. i przekazane firmie audytorskiej, ze względu na złożony podpis profilem zaufanym, nie zgadzało się co do poprawności formatu jego sporządzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w wydanym sprawozdaniu z badania zawierającym opinię z zastrzeżeniem ze zwróceniem uwagi na nieodpowiednią formę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie:

Do powyższego sprawozdania na stronie nr 2 została dopisana następująca treść:

"Spółka składa korektę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 z powodu błędu technicznego wynikającego z błędnie złożonego podpisu profilem zaufanym.

Niniejsza publikacja korekty sprawozdania finansowego jest podyktowana chęcią dopełnienia wszelkich formalności związanych z wymogami prawa, dlatego też Zarząd spółki podejmuje kroki aby poinformować i zapewnić, że każdy, kto otrzymał poprzednio udostępnione sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta został poinformowany o przyczynie zaistniałej sytuacji.

Sprawozdanie finansowe opublikowane dnia 25.04.2024 r. i przekazane firmie audytorskiej, ze względu na błędnie złożony podpis profilem zaufanym, nie zgadzało się co do poprawności formatu jego sporządzenia. Znalazło to odzwierciedlenie w wydanym sprawozdaniu z badania zawierającym opinią z zastrzeżeniem z uwagi na nieodpowiednią formę sporządzenia sprawozdania finansowego.

Niniejsze sprawozdanie nie odbiega w znaczący sposób treścią od sprawozdania finansowego opublikowanego w dniu 25.04.2024, jest tożsame co do prezentowanych wartości finansowych ze sprawozdaniem finansowym opublikowanym w dniu 25 kwietnia 2024 roku, oraz jest sporządzone we właściwym formacie, wraz z poprawnie złożonymi podpisami, zarówno osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego oraz członków zarządu".

Pozostała treść sprawozdania finansowego bez zmian.

W skutek powyższych zmian, w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na stronie 11 dodano pkt. XXIII o następującej treści: " XXIII. Korekta sprawozdania finansowego.

W związku z korektą sprawozdania finansowego ze względu na błędny format sprawozdanie z działalności Zarządu zostało sporządzone ponownie."

Pozostała treść sprawozdania Zarządu z działalności spółki pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Spółka w załączeniu przesyła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 opatrzone prawidłowymi podpisami kwalifikowanymi, sprawozdanie z działalności spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.oraz nową opinię biegłego rewidenta do korekty sprawozdania finansowego.Treść pozostałych załączników nie uległa modyfikacji.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 15.05.2024, 16:56
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ