Newsletter

COGNOR HOLDING SA (4/2024) zawarcie aneksu do umowy kredytowej

08.02.2024, 20:13aktualizacja: 08.02.2024, 20:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku, w którym Zarząd Cognor Holding S.A. ("Emitent") informował o zawarciu przez swoją spółkę zależną Cognor S.A. ("Cognor") jako kredytobiorcę, Emitenta jako gwaranta, Banco Santander, S.A. jako wyłącznego organizatora, agenta oraz kredytodawcę oraz Santander Bank Polska S.A. jako agenta zabezpieczeń, stronę hedgingu oraz bank wystawiający akredytywę umowy kredytowej, na podstawie której Cognor udostępniony został kredyt terminowy w transzach EUR i PLN, w maksymalnych kwotach wynoszących odpowiednio 30.500.000 EUR oraz 240.000.000 PLN, przeznaczony na realizację inwestycji stanowiących przedmiot umowy dostawy z dnia 20 maja 2021 r. zawartej z Danieli _ C. Officine Meccaniche S.p.a. ("Danieli") ("Umowa Kredytowa"), Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 8 lutego 2024 r. zawarty został aneks do Umowy Kredytowej, na podstawie którego m.in. podwyższona została kwota kredytu terminowego do, odpowiednio, 35.700.000 EUR oraz 360.400.000 PLN, do Umowy Kredytów w charakterze gwaranta przystąpi spółka zależna Emitenta - Wizja i Wola sp. z o.o. ("Dodatkowy Gwarant"), a finansowaniem objęte zostały inwestycje będące przedmiotem dodatkowych umów: (i) umowy dostawy i montażu z dnia 29 stycznia 2024 r., na mocy której Danieli zobowiązało się dostarczyć i zainstalować w zakładzie produkcyjnym Cognor w Siemianowicach Śląskich nową stację uzdatniania wody oraz zainstalować linię do wytwarzania prętów gorącowalcowanych dostarczaną przez Danieli na podstawie umowy dostawy z 20 maja 2021 r., oraz (ii) umowy o dostawę, montaż i uruchomienie magazynu do automatycznego składowania typu MAT99, zawartej przez Cognor z Matter SRL w dniu 26 października 2022 r.

W związku z podwyższeniem kwoty kredytu ostateczny termin spłaty wydłużony został do 31 grudnia 2033 r. Wysokość oprocentowania kredytu stanowi nadal suma odpowiedniej stawki WIBOR lub EURIBOR oraz marży, a odsetki naliczane są w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych. Zabezpieczenie kredytu stanowią m.in. gwarancje Emitenta i Dodatkowego Gwaranta, zastaw rejestrowy na aktywach stanowiących przedmiot inwestycji, zastaw rejestrowy na wyrobach gotowych, hipoteka na nieruchomościach, na których realizowana jest inwestycja, przelew wierzytelności z umów związanych z inwestycją oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji Cognor, Emitenta oraz Dodatkowego Gwaranta. Wypłata dodatkowych środków uzależniona jest od spełnienia standardowych warunków zawieszających.

Umowa Kredytowa przewiduje objęcie 80% wartości finansowania gwarancją spłaty wystawioną przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.).

W pozostałym zakresie Umowa Kredytowa zawiera warunki standardowe dla tego typu finansowań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 08.02.2024, 20:13
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ