Newsletter

COGNOR HOLDING SA (51/2023) Planowana emisja obligacji przez Cognor S.A.

29.12.2023, 14:09aktualizacja: 29.12.2023, 14:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 51/2023

Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju ("Emitent") podaje, iż:

(i) Zarząd jego spółki zależnej Cognor S.A. ("Spółka") w dniu 29 grudnia 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji w dniu 15 stycznia 2024 r. 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) sztuk obligacji serii 1/2024 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz do łącznej wartości nominalnej 120.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji do kwoty 240.000.000 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów) ustanowionego na podstawie umowy emisyjnej zawartej pomiędzy Spółką a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 18 grudnia 2023 r. ("Program");

(ii) Zarząd Emitenta w dniu 29 grudnia 2023 r. podjął uchwałę w przedmiocie udzielenia poręczenia do kwoty 360.000.000 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów złotych) na zabezpieczenie Obligacji oraz innych obligacji emitowanych w ramach Programu ("Poręczenie").

Obligacje będą oprocentowane w oparciu o zmienne oprocentowanie stanowiące sumę zmiennego wskaźnika (ustalanego zgodnie z treścią warunków emisji Obligacji; WIBOR 6M na dzień emisji) oraz marży. Termin zapadalności Obligacji będzie wynosił 5 lat (data ostatecznego wykupu przypadać będzie 15 stycznia 2029 r.), a w każdym dniu wykupu (tj. 15.01.2025 r.; 15.01.2026 r.; 15.01.2027 r.; 14.01.2028 r.; 15.01.2029 r.) nastąpi wykup 20% wartości nominalnej (z dnia emisji) każdej Obligacji.

Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje będą oferowane w sposób, który nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po dniu emisji.

Celem emisji Obligacji będzie całkowita spłata istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji serii 1/2021.

Obligacje (oraz inne obligacje emitowane w ramach Programu) będą zabezpieczone od dnia ich emisji następującymi zabezpieczeniami ustanowionymi na rzecz administratora zabezpieczeń: Poręczeniem, oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Emitenta oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji złożonym przez Spółkę. Zabezpieczenia zostaną ustanowione do kwoty 360.000.000 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.12.2023, 14:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ