Newsletter

EFEKT SA Raport okresowy roczny RR

26.04.2024, 20:49aktualizacja: 26.04.2024, 20:51

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2 022 2023 2 022
Jednostkowe Zestawienie Całkowitych Dochodów
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 985,00 33 097,00 7 284,00 7 059,00
Koszty działalności operacyjnej 17 444,00 24 173,00 3 852,00 5 156,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 821,00 9 473,00 -3 494,00 2 021,00
Zysk (strata) brutto -15 094,00 -5 627,00 -3 333,00 -1 200,00
Zysk (strata) netto -17 752,00 -7 765,00 -3 920,00 -1 656,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) -3,55 -1,55 -0,79 -0,33
Jednostkowe Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe 103 821,00 81 827,00 23 878,00 17 451,00
Aktywa obrotowe 25 727,00 31 655,00 5 917,00 6 751,00
Kapitał własny 62 097,00 79 849,00 14 282,00 17 029,00
Kapitał zakładowy 4 995,00 4 995,00 1 149,00 1 065,00
Zobowiązania długoterminowe 44 863,00 11 377,00 10 318,00 2 426,00
Zobowiązania krótkoterminowe 22 588,00 22 256,00 5 195,00 4 746,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 318,00 9 904,00 2 941,00 2 113,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 764,00 -6 708,00 -2 377,00 -1 431,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 223,00 8 057,00 -491,00 1 719,00
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12,43 15,98 2,86 3,41
Liczba akcji w sztukach 4 995 450,00 4 995 450,00 4 995 450,00 4 995 450,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.04.2024, 20:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ