Newsletter

HCX Technology Partners wybiera Rimini Support™ do obsługi 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft

25.05.2023, 09:41aktualizacja: 25.05.2023, 09:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Dostawca cyfrowych rozwiązań biznesowych z siedzibą na Filipinach wykorzystuje nagradzane, wiodące w branży wsparcie Rimini Street w zakresie oprogramowania dla firm w celu rozwiązywania kompleksowych zgłoszeń problemów swoich klientów, osiągnięcia oszczędności kosztów i optymalizacji zasobów informatycznych, umożliwiając tym samym przeznaczenie zasobów na opracowywanie innowacji ukierunkowanych na wzrost.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosił dzisiaj, że HCX Technology Partners, dostawca cyfrowych rozwiązań biznesowych z siedzibą na Filipinach należący do Asticom Group of Companies, wybrał usługi Rimini Support™ do obsługi posiadanych 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005094/pl/.

HCX nawiązuje współpracę z Rimini Street w celu przezwyciężenia napotykanych trudności i wzmocnienia swojej pozycji na przyszłość

Firma HCX specjalizuje się w implementacji oprogramowania Oracle PeopleSoft dla wiodących przedsiębiorstw na Filipinach i obsługuje szeroki wachlarz klientów branżowych z sektora bankowości, telekomunikacji, handlu elektronicznego i nieruchomości. W ciągu ostatnich dziesięciu lat HCX rozszerzyła swoją ofertę rozwiązań, włączając szerszą gamę usług implementacji, zarządzanej integracji oraz szkoleń w zakresie wielu rodzajów oprogramowania, w tym Salesforce, Sprinklr i DocuSign.

W 2020 r. HCX podjęła się przeprowadzenia oceny w celu wyeliminowania trudności związanych z optymalizacją zasobów informatycznych. W ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano obszary wymagające poprawy, takie jak między innymi:

• Optymalizacja rocznych kosztów utrzymania wsparcia w zakresie oprogramowania w ramach 60 tys. licencji Oracle PeopleSoft;

• Poprawa wsparcia w zakresie rozwiązań spersonalizowanych, co umożliwiło HCX bardziej efektywne rozwiązywanie problemów klientów;

• Usprawnienie zasobów informatycznych, ograniczając potrzebę zatrudnienia dodatkowych pracowników w celu rozwiązywania problemów z oprogramowaniem Oracle;

• Umożliwienie zespołowi informatycznemu HCX koncentracji na innowacjach i strategicznych, przyszłościowych projektach rozwojowych.

„Szukaliśmy partnera, który zapewniłby nam kompleksowe usługi wsparcia w celu zaspokojenia szerszych potrzeb firmy oraz optymalizacji kosztów. Znaleźliśmy idealne rozwiązanie w Rimini Street, który nie tylko pomógł nam w ograniczeniu wydatków, ale również dostarczył wyjątkową wartość dodaną” - powiedziała Criselda de Jesus, kierowniczka działu ds. systemów HCM i CRM w firmie HCX.

„Ogromnie cieszymy się z wyboru usług Rimini Support™ do obsługi 60 tys. licencji oprogramowania Oracle PeopleSoft. Umożliwiło nam to przeznaczenie środków i zasobów informatycznych na realizację innowacyjnych projektów, co z kolei pozwoli nam na rozszerzenie oferty technologicznej w celu wsparcia znacznie większej liczby przedsiębiorstw na Filipinach” - powiedział Froilan Rabatan, dyrektor zarządzający HCX.

Rimini Street usprawnia działalność HCX i wzmacnia jej pozycję na przyszłość

Od podjęcia decyzji o powierzeniu rocznego wsparcia Rimini Street firma HCX zyskała następujące korzyści:

• Konkretny, dedykowany główny inżynier wsparcia (PSE) posiadający średnio 20 lat doświadczenia, wspierany przez globalny zespół setek inżynierów na całym świecie;

Krótszy czas reakcji w celu eliminowania i rozwiązywania problemów, z zagwarantowanym czasem reakcji wynoszącym 10 minut w przypadku problemów krytycznych;

Wsparcie w zakresie rozwiązań spersonalizowanych na jednakowym poziomie co w przypadku kodu dostarczonego przez dostawcę;

• Znaczne ograniczenie rocznych kosztów wsparcia, dołączając tym samym do grona ponad 5000 klientów Rimini Street, którym dotychczas udało się zaoszczędzić 7 mld USD;

• Wyższa jakość rozwiązań, w tym analiza przyczyn źródłowych.

Dzięki możliwości przeznaczenia środków i zasobów informatycznych na realizację innowacyjnych projektów z myślą o przyszłości firma HCX ma nadzieję na rozszerzenie swojej oferty o kolejne technologie, w tym systemy finansowe i rozwój samoobsługowych aplikacji mobilnych.

Zapoznaj się z pełnym portfolio Rimini Street obejmującym ultraresponsywne, niezawodne i sprawdzone wsparcie, usługi zarządzane, bezpieczeństwo, integrację, obserwowalność, usługi specjalistyczne oraz kompleksowe rozwiązania outsourcingowe Rimini ONE™ dla aplikacji SAP, Oracle i Salesforce na potrzeby wsparcia przewagi konkurencyjnej, rentowności i wzrostu.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi lub nowymi postępowaniami sądowymi; zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym wpływ wszelkich recesyjnych tendencji gospodarczych i wahania kursów walut, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street, oraz na branże, w których działalność prowadzą jej klienci; ewolucję w środowisku zarządzania i wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw, której doświadczają nasi klienci i potencjalni klienci, a także zdolność spółki do pozyskania i utrzymania klientów oraz dalszego rozwoju bazy jej klientów; istotny poziom konkurencji w branży usług wsparcia w zakresie oprogramowania; wdrażanie przez klientów naszej rozbudowanej gamy produktów i usług oraz produktów i usług przewidzianych do wprowadzenia na rynek w przyszłości; zdolność spółki do utrzymania lub osiągnięcia wzrostu dochodów lub rentowności oraz zarządzania kosztami uzyskania przychodów; szacunkowe dane dotyczące łącznego obsługiwanego przez spółkę rynku oraz spodziewane oszczędności klientów w stosunku do korzystania z usług innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedaży oraz ryzyko związane ze wskaźnikami utrzymania; utratę co najmniej jednego członka zespołu zarządzającego; zdolność firmy do pozyskiwania i utrzymywania wykwalifikowanych pracowników oraz kluczowego personelu; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wpływ kwestii związanych z ochroną środowiska, sprawami społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG); działania w odpowiedzi na wszelkie utrzymujące się skutki pandemii COVID-19 oraz jej skutki gospodarcze, operacyjne i finansowe na działalność spółki; ryzyko związane z prowadzeniem działalności na szczeblu globalnym; zdolność firmy do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych pracowników i klientów firmy i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; zdolność spółki do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; zdolność do utrzymania, ochrony i rozwoju jej marki oraz własności intelektualnej; zmiany w przepisach i uregulowaniach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych formy, lub niezdolność do ustanowienia przez spółkę odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; wpływ bieżących zobowiązań firmy w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z naszą działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, w tym niepewności związanej z przejściem na SOFR lub inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności; ilość i harmonogram wykupów, jeżeli będą realizowane, w ramach naszego programu wykupu akcji oraz zdolność firmy do podnoszenia wartości dla akcjonariuszy w ramach takiego programu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; katastrofy zakłócające jej działalność lub działalność jej klientów, oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q z dnia 3 maja 2023 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230524005094/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

wiceprezes ds. globalnej komunikacji

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2023, 09:41
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.