Newsletter

Innowatorzy na szerokie wody. NCBR ogłasza II konkurs HYDROSTRATEG

03.07.2023, 08:51aktualizacja: 03.07.2023, 09:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

NCBR
NCBR

220 mln zł na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG. Wnioski konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, przedsiębiorstw lub innych podmiotów będą przyjmowane w dniach 31 lipca - 31 października 2023 roku.

„Wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w naszym kraju to jedno z największych wyzwań rozwojowych Polski. Dlatego, po zidentyfikowaniu kluczowych potrzeb, inwestujemy w opracowanie niezbędnych narzędzi i systemów. Jestem przekonany, że innowatorzy z entuzjazmem włączą się w te prace, podobnie jak to miało miejsce w przypadku I konkursu HYDROSTRATEG” - mówi Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Problemy polskiej gospodarki wodnej są rozległe i naglące. Główne bolączki to niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość. Stąd II konkurs adresuje trzy kluczowe obszary badawcze wskazane w Programie HYDROSTRATEG. Są to: woda w środowisku (obejmujący bioróżnorodność i bioproduktywność), woda w mieście oraz żegluga śródlądowa.

W pierwszym z nich zadanie będzie polegało na opracowaniu i wdrożeniu systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

W obszarze „Woda w mieście” do rozwiązania wskazano problemy dotyczące retencji w systemach kanalizacji ogólnospławnej bądź retencji w sieciach kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie w obszarze „Żegluga śródlądowa” można zaś uzyskać na projekt demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych lub projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Stawiać na jakość

Jak tłumaczy profesor uczelni dr hab. inż. Piotr Sulikowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przewodniczący Komitetu Sterującego Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”, opracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w ramach Programu będzie odpowiedzią na istotne problemy praktyki w obszarach związanych z wodą. Powinno to prowadzić do zapewnienia odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości, ograniczenia skutków susz i powodzi, a także być siłą napędową dla rozwoju żeglugi śródlądowej jako bezpiecznego i relatywnie niskoemisyjnego elementu systemu transportu. W przekonaniu eksperta, szczególną rolę odegrają tu systemy automatycznego monitoringu, modelowania i sterowania w czasie rzeczywistym, szczególnie z wykorzystaniem dużych, różnorodnych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

Kto skorzysta z wyników projektów, które zostaną wybrane w II konkursie HYDROSTRATEG?

„Woda to jeden z najważniejszych zasobów, niestety mocno narażony na obserwowane od lat zmiany klimatyczne. Oczekuję, że wyniki projektów w konkursie przyczynią się m.in. do wzrostu bezpieczeństwa wodnego, powodziowego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych i przywodnych. Powinno to wpłynąć na wzrost znaczenia planowania przestrzennego tych obszarów, jak i na bieżącą poprawę komfortu życia dzięki adaptacji do zmian klimatu pod kątem kształtowania tzw. inteligentnych błękitno-zielonych miast (ang. smart blue-green city). Skorzystają na tym wszyscy - ludzie i środowisko naturalne” - wskazuje prof. Piotr Sulikowski.

Kluczem są wdrożenia

Nabór wniosków w II konkursie HYDROSTRATEG będzie prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego LSI od 31 lipca do 31 października br., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00.

Pula środków przewidziana na konkurs to 220 mln zł. Dofinansowanie można uzyskać na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (obligatoryjne w projekcie) oraz prace przedwdrożeniowe. O granty wnioskują konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty. W konsorcjum, złożonym z nie więcej niż 5 podmiotów, powinno się znaleźć co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa.

Zapytany, dlaczego tak dużą wagę przywiązuje się w Programie HYDROSTRATEG do tego, żeby projekty realizowały nie pojedyncze ośrodki, ale konsorcja, prof. Sulikowski wyjaśnia:

„Problemy rozwiązywane w HYDROSTRATEGU zwykle są transdyscyplinarne, dlatego niezbędne jest sprawne poruszanie się w różnych obszarach wiedzy i komplementarne doświadczenie, co wymaga zbudowania właściwego konsorcjum. Takiego, które podejdzie do problemów wody holistycznie i zapewni realną koncepcję wdrożenia wyników do praktyki gospodarczej. W konsorcjach projektowych mile widziane są nie tylko jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, ale także inne podmioty, w tym jednostki samorządowe. Dzięki temu dodatkowym efektem programu ma być integracja najlepszych zespołów z różnych środowisk wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju gospodarki wodnej Polski” - mówi przewodniczący Komitetu Sterującego.

Wysokość dofinansowania, sięgającą nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych, a także pozostałe zasady aplikowania w II konkursie HYDROSTRATEG szczegółowo określa Regulamin konkursu.

Szczegółowe informacje na temat II konkursu HYDROSTRATEG znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Źródło informacji: NCBR

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZDJĘCIA I MATERIAŁY GRAFICZNE
Zdjęcia i materiały graficzne do bezpłatnego wykorzystania wyłącznie z treścią niniejszej informacji
Data publikacji 03.07.2023, 08:51
Źródło informacji NCBR
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ