Newsletter

KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA (24/2023) Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta - powołanie osoby nadzorującej.

02.01.2024, 09:22aktualizacja: 02.01.2024, 09:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 24/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej również: "Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że w związku z rezygnacją złożoną przez Pana Jana Hamburę, dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 23/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r., Rada Nadzorcza Emitenta na mocy uchwały z dnia 29 grudnia 2023 r., działając w oparciu o § 8 ust. 1a Statutu Spółki, dokonała kooptacji do swojego składu i powołała z dniem 29 grudnia 2023 roku, do Rady Nadzorczej Spółki na okres bieżącej, wspólnej kadencji, nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Jacka Kłosińskiego.

Pan Jacek Kłosiński oświadczył, że spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") posiada pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jest oskarżony w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach.

2. Nie jest mu znany fakt, aby wobec niego zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz by otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych.

3. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Ponadto Pan Jacek Kłosiński oświadczył, że:

1. Spełnia w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

2. Spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

3. Nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

Dodatkowo Pan Jacek Kłosiński oświadczył, że:

1. Zapoznał się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Wyraża zgodę na przetwarzanie i publikowanie jego danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja na temat wykształcenia i doświadczenia zawodowego nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.01.2024, 09:22
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii