Newsletter

Biznes i finanse

KPRM: Komunikat po posiedzeniu Rady Ministrów (komunikat)

28.09.2020, 18:03aktualizacja: 28.09.2020, 18:03

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- KPRM informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął:

- projekt ustawy budżetowej na rok 2021 wraz z uchwałą Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2021;

- Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024;

- projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw;

- Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023;

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

***

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2021 r., przedłożony przez ministra finansów.

Rząd przygotował projekt ustawy budżetowej na 2021 r. z uwzględnieniem sytuacji związanej z pandemią COVID-19, która przyczyniła się do wywołania światowego kryzysu gospodarczego na niespotykaną dotychczas skalę. W 2021 r. rząd będzie działał w kierunku możliwie szybkiej odbudowy wzrostu gospodarczego Polski. Kontynuowana będzie dotychczasowa polityka budżetowa poprzez wspieranie ożywienia gospodarczego tak, aby dążyć do niezwłocznego wyjścia z recesji.

Dochody i wydatki budżetu państwa

Dochody

- Przewiduje się, że w 2021 r. dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł.

Wydatki

- W 2021 r. wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 486,7 mld zł.

Deficyt

- Deficyt budżetu państwa ma wynieść w 2021 r. nie więcej niż 82,3 mld zł.

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

- Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. wzrosnąć o 4,0 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

- Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 proc, a w 2021 r. o 0,7 proc.

Stopa bezrobocia

- Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r.

- W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5 proc.

- W następnych latach bezrobocie powinno powoli spadać wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy i procesem demograficznym powodującym zmniejszenie się siły roboczej.

Wzrost wynagrodzeń

- Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc.

- W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc.

Spożycie prywatne

- Przyjęto, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2 proc., a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4 proc.

Export i import

- W warunkach obserwowanego załamania koniunktury światowej zakłada się, że w 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3 proc. w ujęciu realnym, aby w 2021 r. wzrosnąć o 6,9 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.

- Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2 proc. w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym

roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3 proc.

Inflacja

- Założono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r.

Uwarunkowania dochodów budżetu państwa

Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie zależeć od przewidywanego powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu. Oprócz sytuacji makroekonomicznej, na stronę dochodową budżetu państwa wpływ będą miały kontynuowane oraz nowe działania dotyczące wspierania odbudowy wzrostu gospodarczego oraz uszczelnienie systemu podatkowego. W prognozie dochodów uwzględniono m.in. planowaną zmianę dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa.

Uwarunkowania wydatków budżetu państwa

Projekt ustawy budżetowej został przygotowany z uwzględnieniem art. 112d ustawy o finansach publicznych określającym kwotę i limit wydatków jednostek objętych stabilizującą regułą wydatkową w okresie następującym po zastosowaniu klauzuli wyjścia ze stabilizującej reguły wydatkowej w związku ze stanem epidemii.

W 2021 r. rząd zabezpieczył środki na kontynuację najważniejszych dotychczasowych działań oraz na realizację nowych. Budżet państwa na przyszły rok uwzględnia m.in.:

- finansowanie Programu „Rodzina 500+”, który obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego, w tym dzieci umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2021 r. na realizację ww. programu zostanie przeznaczone 41,0 mld zł;

- zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB, co oznacza, że wydatki budżetowe na ten cel – w porównaniu do roku 2020 – rosną o ok. 11,6 mld zł;

- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. Szacowany łączny koszt rozwiązania wynosi ok. 9,6 mld zł;

- realizację świadczenia „Dobry Start”, którego celem jest wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym lub osobę uczącą się do 20. roku życia (lub 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności). W 2021 r. na realizację programu zostanie przeznaczone 1,4 mld zł;

- finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego;

- podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2021, a także wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2020 r.;

- finansowanie potrzeb obronnych Polski na zwiększonym poziomie

do 2,2 proc. PKB;

- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki;

- finansowanie zadań w obszarze mieszkalnictwa;

- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury drogowej oraz krajowych pasażerskich przewozów kolejowych;

- realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;

- realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

***

Rada Ministrów przyjęła Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2021-2024, przedłożoną przez ministra finansów.

Dokument – obejmujący czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz czynniki oddziaływania na państwowy dług publiczny – jest przygotowywany corocznie. Założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w dokumencie są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

- Relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie na koniec 2020 r. 50,4 proc., a następnie wzrośnie do 52,7 proc. na koniec 2021 r. W kolejnych latach objętych prognozą Strategii relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie spadała i na koniec 2024 r. osiągnie poziom 48,1 proc.

- Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB wyniesie w latach 2020-2021 odpowiednio 61,9 proc. i 64,1 proc., a następne będzie się obniżać i w horyzoncie Strategii osiągnie poziom 59,5 proc.

1. Oznacza to przekroczenie w latach 2020-2023 zawartej w traktacie z Maastricht wartości referencyjnej relacji długu do PKB na poziomie 60 proc. Jednak w związku z obserwowanym w całej Unii Europejskiej poważnym spowolnieniem gospodarczym wywołanym pandemią koronawirusa, Komisja Europejska uruchomiła tzw. ogólną klauzulę wyjścia, przewidzianą w Pakcie Stabilności i Wzrostu.

2. Klauzula umożliwia państwom członkowskim czasowe odejście od zaleceń Rady Ecofin dotyczących średniookresowego celu budżetowego.

3. Elastyczne podejście UE nie zawiesza unijnych reguł budżetowych ani nie wyklucza procedury nadmiernego deficytu, ma natomiast ułatwić skoordynowaną reakcję państw na kryzys.

- Założony w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 limit kosztów obsługi długu SP będzie w ujęciu nominalnym niższy od limitu na 2020 r. określonego w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (29,8 mld zł w 2020 r. i 28,0 mld zł w 2021 r.). W relacji do PKB limity kosztów obsługi długu ulegną obniżeniu z 1,33 proc. w 2020 r. do 1,19 proc. w 2021 r. Założono, że relacja kosztów obsługi długu do PKB w horyzoncie Strategii obniży się do poziomu 0,75 – 0,76 proc.

***

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (tzw. ustawa okołobudżetowa), przedłożony przez Ministra Finansów.

Projekt tzw. ustawy okołobudżetowej jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. Przewidziane w nim propozycje odpowiadają kwotom ujętym w projekcie budżetu i zapewniają jego prawidłową realizację.

Najważniejsze rozwiązania:

Fundusz socjalny

- Ograniczone zostaną wydatki jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa, poprzez pozostawienie w 2021 r. podstawy naliczania odpisu: na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, fundusze socjalne dla emerytów i rencistów służb mundurowych oraz dla nauczycieli – na tym samym poziomie co w 2020 r.

- Oznacza to utrzymanie podstaw do naliczenia tych funduszy z 2018 r.

Wynagrodzenia

- Fundusz wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach sektora finansów publicznych pozostawiony będzie – co do zasady – na poziomie z 2020 r.

- Utrzymanie wynagrodzeń w 2021 r. na poziomie z 2020 r. ma objąć całą sferę budżetową. W 2021 r. planuje się również utrzymanie wynagrodzeń na poziomie z obecnego roku dla sędziów, prokuratorów, asesorów i referendarzy sądowych oraz sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku.

Nagrody

- Zmienią się zasady dotyczące naliczania nagród uznaniowych. W miejsce funduszu nagród możliwe będzie przyznawanie nagród za szczególne osiągnięcia czy zachowania, ze środków będących w dyspozycji kierowników jednostek w funduszu wynagrodzeń, a które z przyczyn obiektywnych nie zostały wydatkowane (przebywanie na zwolnieniach, urlopach wychowawczych czy z pochodzące z wakatów).

Nauka i szkolnictwo wyższe

- W 2021 r., analogicznie jak w 2020 r., planowane jest przekazanie skarbowych papierów wartościowych dla podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki. Działania te umożliwią kontynuację realizacji programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (papiery wartościowe o wartości nominalnej ok. 500 mln zł). Jest to dodatkowe – ponad ustawowo gwarantowane – wsparcie dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Na 2021 r. podniesiony zostanie limit wydatków dotyczących:

- realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny w związku z rosnącą liczbą wniosków składanych przez rodziny wielodzietne w sprawie KDR,

- dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego,

- zakupu szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień, zgodnie z ustalonym na dany rok Programem Szczepień Ochronnych.

Ponadto w projekcie przewidziano umorzenie pożyczki udzielonej Funduszowi Solidarnościowemu z Funduszu Rezerwy Demograficznej w 2019 r. oraz umorzenie pożyczki udzielonej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, co umożliwi realizację licznych przedsięwzięć inwestycyjnych zapobiegających skutkom suszy i powodzi.

***

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT-u. Istotą rozwiązania będzie przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i rozwój biznesu. Zaproponowane przepisy realizują obietnicę złożoną przez premiera Mateusza Morawieckiego w exposé z 2019 r.

Tzw. estoński CIT to nowoczesny sposób opodatkowania, który pozwoli firmom inwestować i ograniczyć do minimum formalności przy rozliczeniu podatków. Zgodnie z rozwiązaniem, podatek zostanie nałożony na przedsiębiorstwo w momencie wypłaty zysku. Oznacza to, że środki, które zostaną w firmie będzie można przeznaczyć na inwestycje, co przełoży się na wzrost gospodarczy. Estoński CIT ma też przeciwdziałać negatywnym następstwom koronawirusa, czyli przyczynić się do zapewnienia stabilnych miejsc pracy i zwiększenia zatrudnienia. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach.

Jak skorzystać z tzw. estońskiego CIT-u?

- Z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne.

- Przychody przedsiębiorstwa nie będą mogły przekraczać rocznie 100 mln zł (dotyczy to ok. 97 proc. polskich firm).

- Warunkiem skorzystania z tzw. estońskiego CIT-u będzie zatrudnianie co najmniej 3 pracowników (na umowę o pracę) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS).

1. Warunek ten nie musi być spełniony od razu. Dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników.

2. Łagodniejsze warunki przewidziano także dla małych podatników – w pierwszym roku podatkowym warunek będzie spełniony, jeżeli podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.

- Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z tego systemu, przedsiębiorca wciąż będzie spełniał wymagane kryteria.

- Nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego (np. otrzymania kredytów bankowych), i w związku z tym brakuje im środków na inwestycje. Większe firmy mają szersze możliwości pozyskania finansowania, które nie są dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw.

- Z badań OECD wynika, że co trzecia mała i średnia firma nie uzyskała potrzebnego finansowania dłużnego. Nowy system stworzy równe warunki dostępu dużych i mniejszych przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego i przywróci uczciwą konkurencję między firmami bez względu na ich wielkość.

Korzyści dla przedsiębiorstw

- Likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw (powodujących niedokapitalizowanie) i wzrost ich konkurencyjności.

- Wzrost kapitałów własnych tych przedsiębiorstw, które mają trudności w pozyskaniu środków na finansowanie nowych inwestycji.

- Poprawa płynności finansowej (wzrost możliwości inwestycyjnych), zdolności kredytowej, a także produktywności i innowacyjności.

- Mniej formalności podatkowych i większa oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki

- Większa odporność na dekoniunkturę (kryzysy gospodarcze).

- Wzrost innowacyjności i konkurencyjności rodzimego biznesu, a w konsekwencji polskiej gospodarki.

- Większa atrakcyjność inwestycyjna Polski.

- Większa liczba stabilnych i wysokiej jakości miejsc pracy. Nowo stworzone miejsca pracy, dzięki wzmocnionej płynności firm, będą bardziej odporne na wahania koniunktury.

Doświadczenia Estonii

- Estonia wprowadziła nowy sposób opodatkowania w 2000 r. Celem reformy było wspieranie napływu nowych inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie Estonii, jako atrakcyjnego kraju do prowadzenia działalności gospodarczej.

- W rankingu „Paying Taxes 2020” Estonia zajmuje 12. miejsce. Potwierdza to pozycję tego systemu podatkowego w czołówce najbardziej przyjaznych systemów podatkowych świata.

- Przeciętny obywatel Estonii poświęca na wypełnienie obowiązków podatkowych średnio 50 godzin rocznie, w tym na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych jedynie 5 godzin rocznie. W przypadku Polski są to odpowiednio: 334 godziny rocznie na wszystkie rozliczenia, w tym 59 godzin na rozliczenie wyłącznie podatku CIT.

***

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Rząd chce powiązać wysokość podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa – w szczególności firmy międzynarodowe – z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Nowe przepisy zakładają także rozszerzenie dostępności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podniesienie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o CIT

- Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT. Rozwiązanie to realizuje zapowiedzi z exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

- Rozszerzony zostanie zakres szacowania wartości transakcji, co pomoże w uszczelnieniu sytemu podatkowego i przerzucaniu przez firmy dochodów do tzw. rajów podatkowych.

- Wprowadzone zostanie uszczelnienie dotyczące tzw. progu dokumentacyjnego w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

- Spółce komandytowej nadany zostanie status podatnika podatku dochodowego. Dzięki temu uszczelniony zostanie system podatkowy w odpowiedzi na tworzone przez podatników struktury optymalizacyjne z wykorzystaniem spółek komandytowych.

- Podatnicy, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, będą musieli sporządzać i podawać do publicznej wiadomości informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek taki będzie dotyczył również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK), niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o PIT

- Wprowadzony zostanie limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Obecne stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce.

- Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o ryczałcie

- Zwiększona zostanie atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu poprzez podniesienie limitu przychodów – z 250 tys. euro do 2 mln euro – warunkującego wybór ryczałtu. Rozwiązanie to jest realizacją zapowiedzi z exposé premiera Mateusza Morawieckiego.

- Zlikwidowana zostanie większość przypadków, w których określona działalność wyłącza opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

- Zmniejszeniu ulegnie wysokość niektórych stawek ryczałtu.

- Zaproponowane zmiany wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym m.in. przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, środowiska samych przedsiębiorców, oraz podatników uzyskujących przychody z najmu opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach.

***

Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.

W latach 2021-2023 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

- 2021 r. – 30 osób;

- 2022 r. – 40 osób;

- 2023 r. – 40 osób.

Decyzja rządu związana jest z trudną sytuację finansów publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjętymi przez Radę Ministrów działaniami, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych w administracji.

***

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, przedłożone przez ministra infrastruktury.

Od 30 września 2020 r. wprowadzony zostanie zakaz lądowania samolotów cywilnych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium niektórych państw. Chodzi o kraje, w których współczynnik – w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców – przekracza 90 (według stanu na 21 września 2020 r.). Zakaz nie będzie dotyczył Unii Europejskiej oraz Ukrainy.

- Zakaz będzie dotyczył lotnisk położonych na terytorium: Belize; Bośni i Hercegowiny; Czarnogóry; Federacyjnej Republiki Brazylii; Królestwa Bahrajnu; Izraela; Kataru; Kuwejtu; Libii; Zjednoczonych Emiratów Arabskich; Republiki Argentyńskiej; Republiki Chile; Republiki Ekwadoru; Republiki Indii; Republiki Iraku; Republiki Kolumbii; Republiki Kostaryki; Republiki Libańskiej; Republiki Macedonii Północnej; Republiki Malediwów; Republiki Mołdawii; Republiki Panamy; Republiki Paragwaju; Republiki Peru; Republiki Trynidadu i Tobago; Republiki Zielonego Przylądka; Stanów Zjednoczonych Ameryki; Sułtanatu Omanu; Wspólnoty Bahamów.

- Zakaz nie będzie dotyczył państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Strefy Schengen oraz Ukrainy.

- Współczynnik dotyczący 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na COVID-19 na 100 tys. mieszkańców tworzony jest w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control).

Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie od 30 września do 13 października 2020 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mst/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.09.2020, 18:03
Źródło informacji KPRM
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP content” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ