Newsletter

LIBET SA (14/2022) Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

26.08.2022, 17:53aktualizacja: 26.08.2022, 17:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 14/2022

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 26.08.2022 r., pomiędzy Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Polbruk") a Libet 2000 sp. z o.o. z siedzibą w Żorach ("Libet 2000") została zawarta warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach ("Umowa Warunkowa"), należących do Libet 2000, za cenę wynoszącą 28.159.577,54 złotych netto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług ("VAT").

Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (w wykonaniu Umowy Warunkowej) jest nieskorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości przez spółkę Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach ("SSE"), na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych.

Umowa Warunkowa została zawarta w ramach procesu negocjacji dotyczących sprzedaży zakładów produkcyjnych położonych w Libiążu oraz Żorach, który został rozpoczęty w dniu 16.08.2021 roku, kiedy to przedstawiciel Polbruk wyraził zainteresowanie nabyciem ww. zakładów. Emitent podjął decyzję o opóźnieniu informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia ww. procesu negocjacji. Obecnie Spółka oraz jej spółki zależne, "Baumabrick" sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ("Baumabrick") oraz Libet 2000, kontynuują negocjacje związane z nabyciem przez Polbruk aktywów przypisanych do zakładów położonych w Libiążu i Żorach.

W ramach ww. procesu negocjacji w dniu 13.06.2022 r. Spółka oraz jej spółki zależne zawarły następujące warunkowe umowy przedwstępne:

- umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonych w Żorach, za cenę 28.159.577,54 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT, zawartą pomiędzy Libet 2000 a Polbruk,

- umowę dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu, za cenę 11.452.356,31 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT, zawartą pomiędzy Spółką i Baumabrick a Polbruk, zmienioną aneksem z dnia 26.08.2022 r., dotyczącym także zmiany ceny na kwotę 11 447 436,31 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT,

- umowę dotyczącą sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładzie w Żorach, za cenę 19.137.968,46 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT, zawartą pomiędzy Libet 2000 a Polbruk,

- umowę dotyczącą sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładzie w Libiążu, za cenę 6.250.097,69 złotych netto wraz z należnym podatkiem VAT, zawartą pomiędzy Spółką a Polbruk.

Ww. umowy przedwstępne zawierają szereg warunków, od których uzależniona jest finalizacja transakcji i zawarcie umów przyrzeczonych. Na moment publikacji tej opóźnionej informacji poufnej kluczowe warunki wskazane w ww. umowach przedwstępnych zostały spełnione, poza ww. warunkiem w postaci nieskorzystania przez SSE z prawa pierwokupu.

Podstawą opóźnienia publikacji przedmiotowych informacji (zarówno faktu prowadzenia negocjacji jak i podpisania umów przedwstępnych), była ochrona uzasadnionych interesów Spółki, tj. podanie tej informacji do wiadomości publicznej wcześniej mogłoby mieć negatywny wpływ na możliwość przeprowadzenia transakcji. Ujawnienie informacji poufnej mogło w sposób negatywny wpłynąć na konkurencyjność Spółki, a także na jej relacje biznesowe z partnerem negocjacyjnym a także wprowadzić w błąd inwestorów, co do prawdopodobieństwa pozytywnego zakończenia negocjacji i spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym w zakresie potencjalnego wpływu tej informacji na Spółkę.

Spółka będzie informować o zwarciu umów przyrzeczonych, po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z ww. przedwstępnych umów warunkowych, tj. o zawarciu, pomiędzy Spółką i Polbruk oraz pomiędzy Libet 2000 a Polbruk, umów sprzedaży środków trwałych znajdujących się w zakładach w Libiążu i Żorach, zawarciu przez Spółkę i Baumabrick z Polbruk umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Libiążu oraz umowy przenoszącej własność nieruchomości położonych w Żorach.

Spółka informuje, że zamiarem nabywcy jest kontynuowanie działalności zakładów w Libiążu i Żorach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.08.2022, 17:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.