Newsletter

LPP SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

12.06.2024, 21:11aktualizacja: 12.06.2024, 21:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-02-01 do 2024-04-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-02-01 do 2023-04-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 4 306 3 639 998 781
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 411 231 95 50
Zysk (strata) brutto 382 145 89 31
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 276 110 64 24
Średnia ważona liczba akcji 1 855 190 1 854 241 1 855 190 1 854 241
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 148,77 59,32 34,49 12,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 829 1 144 192 245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -508 -238 -118 -51
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -691 -632 -160 -136
Przepływy pieniężne netto, razem -370 274 -86 59
30/04/2024 31/01/2024 30/04/2024 31/01/2024
Aktywa razem 14 859 13 802 3 439 3 178
Zobowiązania długoterminowe 3 614 3 431 836 790
Zobowiązania krótkoterminowe 6 259 5 654 1 448 1 302
Kapitał własny 4 986 4 717 1 154 1 086
Kapitał podstawowy 4 4 1 1
Średnia ważona liczba akcji 1 855 190 1 855 190 1 855 190 1 855 190
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2 687,60 2 542,60 621,94 585,39
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(w PLN) 610,00 430,00 141,16 99,00
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 3 662 3 109 849 667
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 397 281 92 60
Zysk (strata) brutto 429 225 99 48
Zysk (strata) netto 347 183 80 39
Średnia ważona liczba akcji 1 855 190 1 854 241 1 855 190 1 854 241
Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN) 187,04 98,69 43,36 21,18
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 386 797 89 171
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -378 -117 -88 -25
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -487 -482 -113 -103
Przepływy pieniężne netto, razem -479 198 -111 42
30/04/2024 31/01/2024 30/04/2024 31/01/2024
Aktywa razem 11 841 11 029 2 740 2 539
Zobowiązania długoterminowe 1 545 1 514 358 349
Zobowiązania krótkoterminowe 5 157 4 725 1 193 1 088
Kapitał własny 5 139 4 790 1 189 1 103
Kapitał podstawowy 4 4 1 1
Średnia ważona liczba akcji 1 855 190 1 855 190 1 855 190 1 855 190
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2 770,12 2 581,95 641,04 594,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN) 610,00 430,00 141,16 99,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.06.2024, 21:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ