Newsletter

MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr

25.11.2022, 11:59aktualizacja: 25.11.2022, 12:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 4 408 3 813 940 836
Pozostałe przychody operacyjne 796 4 283 170 940
Przychody finansowe 1 491 1 796 318 394
Zysk/Strata z działalności operacyjnej -1 978 969 -422 213
Zysk/Strata brutto -1 599 1 740 -341 382
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej -1 428 1 337 -305 293
Zysk/Strata netto ogółem -1 428 1 337 -305 293
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -1 182 945 -252 207
Całkowity dochód netto -1 428 1 337 -305 293
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -1 182 945 -252 207
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 185 -4 254 -466 -933
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 467 -398 100 -87
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 792 3 194 169 701
Przepływy pieniężne netto, razem -926 -1 458 -198 -320
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,08 0,07 -0,02 0,02
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
Aktywa razem 36 673 37 605 7 531 8 176
Zobowiązania razem 6 657 6 157 1 367 1 339
Zobowiązania długoterminowe 579 227 119 49
Zobowiązania krótkoterminowe 6 078 5 930 1 248 1 289
Kapitał własny 30 016 31 448 6 164 6 837
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 27 141 28 327 5 573 6 159
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 2 859 3 027
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,95 2,03 0,40 0,44
dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 340 286 73 63
Pozostałe przychody operacyjne 642 1 211 137 266
Przychody finansowe 576 47 797 123 10 485
Zysk/Strata brutto -3 291 29 637 -702 6 501
Zysk/Strata netto ogółem -2 717 32 242 -580 7 073
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy -2 717 32 242 -580 7 073
Całkowity dochód netto -2 717 32 242 -580 7 073
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy -2 717 32 242 -580 7 073
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 455 -689 -310 -151
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 676 483 144 106
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 602 592 128 130
Przepływy pieniężne netto, razem -177 386 -38 85
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) -0,20 2,32 -0,04 0,51
30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021*

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2022, 11:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.