Newsletter

MG: Sejm uchwalił nowelę ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (komunikat)

09.10.2015, 13:25aktualizacja: 09.10.2015, 13:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- MG informuje:

Sejm RP 9 października 2015 r. uchwalił przygotowaną przez Ministerstwie Gospodarki ustawę o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza ujednolicony mechanizm naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym i zbliża poziom odsetek maksymalnych do rynkowych stóp procentowych. Dzięki temu – w razie podniesienia stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego – nie dojdzie do nieuzasadnionego gwałtownego wzrostu zadłużenia.

Uchwalona ustawa zapewni w przypadku zmiany poziomu inflacji, a co za tym idzie - zmiany wysokości stóp procentowych - utrzymanie wysokości odsetek na poziomie zbliżonym do poziom stóp rynkowych. Wszystkie rodzaje odsetek w obrocie cywilnoprawnych będą bowiem związane z wysokością stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, która jest stopą podstawową NBP.

Dotyczy to w szczególności tzw. odsetek maksymalnych (tzn. określających dopuszczalny poziom odsetek, jaki może być przewidziany w umowie).

Relacja między odsetkami kapitałowymi i odsetkami za opóźnienie będzie stała: odsetki za opóźnienie będą wyższe od odsetek płaconych za pożyczony kapitał. Taka sama relacja zostanie zachowana między odsetkami maksymalnymi kapitałowymi a odsetkami maksymalnymi za opóźnienie. Wyższe odsetki za opóźnienie podkreślą ich sankcyjną rolę – są to bowiem odsetki za zwłokę w zapłacie długu. Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie w obrocie profesjonalnym będą wyższe niż w obrocie konsumenckim.

Dyscyplina płatnicza ma bowiem szczególne znaczenie w obrocie gospodarczym.

Ujednolicony i uproszczony system naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym ułatwi korzystanie z uchwalonych przepisów. Nowe rozwiązania pozytywnie wpłyną na sytuację kredytobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Propozycje zagwarantują, że w razie wzrostu stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, ograniczone zostanie ryzyko gwałtownego wzrostu zadłużenia w przyszłości. Spowodują również, że wzrost lub spadek odsetek maksymalnych nie będzie gwałtowny.

Nowelizacja ustawy wdraża niektóre aspekty dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20011/7/UE dotyczącej zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych i zmienia zasady naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym.

Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy:

- wprowadzenie wynikającego wprost z dyrektywy mechanizmu obliczania odsetek za opóźnienie w obrocie profesjonalnym – stopa referencyjna NBP + 8 punktów procentowych;

- nowy mechanizm naliczania odsetek ustawowych z Kodeksu cywilnego oraz zróżnicowanie wysokości tych odsetek – odsetki ustawowe (kapitałowe) stanowić będą sumę stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych, odsetki ustawowe za opóźnienie – sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych;

- nowy mechanizm naliczania odsetek maksymalnych, które stanowić będą dwukrotność odpowiednio – odsetek ustawowych (kapitałowych|) lub odsetek ustawowych za opóźnienie.

Ponadto, w części ustawy dotyczącej obrotu profesjonalnego (handlowego), projekt dostosowuje część pojęć do brzmienia dyrektywy oraz doprecyzowuje te przepisy, które wywołują trudności w praktycznym stosowaniu (np. naliczanie tzw. rekompensaty w sytuacji wystawiania wielu faktur w ramach jednej umowy).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ ksi/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.10.2015, 13:25
Źródło informacji MG
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ