Newsletter

MIRACULUM SA (31/2024) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 14 czerwca 2024 r.

17.05.2024, 15:36aktualizacja: 17.05.2024, 15:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 31/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2024 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

6. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2023, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2023.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku,

e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023,

f) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2023,

g) zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym powołanie członka Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatu,

h) uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmian Statutu Spółki.

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2022 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.562.871,66 złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 1.636.999,35 złotych;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 426.999,25 złotych;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę o 93.075,94 złotych do kwoty 120.830,46 złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki oraz Prezesa Zarządu za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Jarosławowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Komoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 rr w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym udziela Panu Mariuszowi Obszańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2023 w kwocie 1.636.999,35 złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok obrotowy 2023

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i § 12 ust. 8 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. uchwala, co następuje:

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. po rozpatrzeniu pozytywnie ocenia przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obejmujące rok obrotowy 2023, które to sprawozdanie stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ... z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

§ 1. Na podstawie § 13 ust. 1 lit. f), w związku z § 16 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ... do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, uchylenia Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zmian Statutu Spółki

§ 1.

Zważywszy na brak realizacji założeń przyznawania akcji w ramach kapitału docelowego, na podstawie § 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i § 5 ksh, uchyla się:

1) Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie,

2) Uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2021 roku Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

§ 2.

W związku z uchyleniem Uchwał określonych w § 1 wykreśla się: § 6 lit p i q oraz § 8 a Statutu Spółki.

§ 3.

W § 6 ust. 1 Statutu Spółki zmienia się oznaczenia serii akcji w ten sposób, że dotychczasowe akcje serii A1, M1, S, U, R1, R2, W, T, T1, T2, T3, T4, J, J1, P, X oznacza się jako akcje serii A zaś dotychczasowe akcje oznaczone jako seria Z oznacza się jako akcje serii B. W związku z powyższym § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 47.500.000 (czterdzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym;

1) 41.500.000 (czterdzieści jeden milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 4.

§ 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"Akcje pokrywane są zgodnie z warunkami emisji określonymi przez Walne Zgromadzenie."

§ 5.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub do wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w Uchwale.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2021, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.05.2024, 15:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ