Newsletter

PAMAPOL SA (7/2024) Zawarcie przez Emitenta umów dostawy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

05.06.2024, 14:51aktualizacja: 05.06.2024, 14:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 7/2024

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2024 i 3/2024 dotyczących przetargów nieograniczonych na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, Podprogram 2023 (Podprogram) organizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z siedzibą w Warszawie (KOWR), Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 5 czerwca 2024 r. powziął informację o podpisaniu przez KOWR umowy z Emitentem na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Podprogramu (Umowa).

Na mocy zawartej Umowy Emitent zobowiązał się do dostarczenia w okresie do 30 września 2024 r. szynki drobiowej o wymaganiach jakościowych określonych w Umowie, na rzecz organizacji partnerskich: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Kościoła Starokatolickiego w RP (Organizacje Partnerskie).

Wartość dostaw objętych treścią Umowy wynosi (po przywróceniu stawki VAT 5%) ok. 20,7 mln zł brutto.

Dostawy odbywać się będą w każdym miesiącu realizacji dostaw. Zapłata będzie dokonywana na podstawie składanych przez Emitenta wniosków o rozliczenie Umowy i zapłatę należności, sporządzanych odrębnie za dostawy zrealizowane w poszczególnych miesiącach.

Emitent wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na łączną kwotę ok. 2 mln zł.

W Umowie przewidziano szereg kar umownych płaconych na rzecz KOWR, m.in.: w przypadku odstąpienia przez KOWR od Umowy z przyczyn leżących po stronie Emitenta (w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto), w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego artykułu spożywczego z wymaganiami określonymi w Umowie (30% wartości brutto wadliwej partii artykułu spożywczego) itp., przy czym całkowita łączna odpowiedzialność Emitenta z tytułu kar umownych związanych z realizacją Umowy jest ograniczona do 25% wynagrodzenia umownego brutto. W treści Umowy zastrzeżono prawo dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Jednocześnie Emitent informuje, że przed podpisaniem Umowy, w dniu 29 maja 2024 r. doszło do podpisania pomiędzy KOWR i Emitentem analogicznej umowy na dostawy artykułu spożywczego realizowanego w ramach Podprogramu, na mocy której Emitent zobowiązał się do dostarczenia do Organizacji Partnerskich fasolki po bretońsku na łączną kwotę (po przywróceniu stawki VAT 5%) ok. 14,2 mln zł brutto. Pozostałe warunki realizacji tej umowy, stosunek wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do jej wartości oraz kary umowne są analogiczne jak w przypadku Umowy zawartej przez KOWR z Emitentem.

Łączna wartość umów zawartych z KOWR przez Emitenta w ramach Podprogramu wynosi 34,9 mln zł brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.06.2024, 14:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ