Newsletter

PASSUS SA (3/2024) Informacja o zawarciu umów pożyczek przez spółke zależną Sycope S.A. i przegląd opcji strategicznych tej spółki

12.02.2024, 16:11aktualizacja: 12.02.2024, 16:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 3/2024

Zarząd Passus S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent"] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 lutego 2024 r. powziął informację o zawarciu w dniu 9 lutego 2024 r. przez spółkę zależną od Emitenta, w której Emitent posiada 100% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu oraz w kapitale zakładowym - Sycope Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ["Sycope", "Spółka"] umowy pożyczek z podmiotami zewnętrznymi na łączną kwotę 2 500 000,00 zł, których oprocentowanie wynosi 11% w skali roku.

W zawartych umowach pożyczek strony zobowiązały się do podjęcia działań w celu doprowadzenia do konwersji pożyczek na akcje Sycope tak aby pełna wierzytelność pożyczkodawców została potrącona z wierzytelnością Sycope z tytułu objęcia nowych akcji. Łączna wierzytelność pożyczkodawców wobec Sycope, która zostanie skonwertowana na akcje Spółki na mocy zawartych umów, obejmie kwotę pożyczki powiększoną o 10% oraz odsetki.

Umowy pożyczek zakładają spłatę pożyczek wraz z naliczonymi odsetkami w terminie do 22 lipca 2024 r. Jednocześnie w związku ze zobowiązaniem stron do konwersji pożyczek na akcje Sycope - Sycope zobowiązała się do wyemitowania nowych akcji i zaoferowania ich objęcia pożyczkodawcom w terminie do dnia 29 lipca 2024 r.

Na potrzeby ww. konwersji jednostkowa cena emisyjna akcji Sycope określona została na kwotę 1,67 zł. Strony umów pożyczek dopuszczają jej modyfikację w przypadku, gdy istotnie zmieni się wartość Sycope w związku z podwyższeniem kapitałów własnych Spółki na skutek pozyskania dodatkowego finansowania.

Jednocześnie zarząd Sycope podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych ["Przegląd"] dotyczących przyszłości Sycope. Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena aktualnych, dostępnych kierunków rozwoju działalności prowadzonej przez Sycope. W ramach przeglądu opcji strategicznych brane pod uwagę mogą być w szczególności takie działania jak poszukiwanie nowego inwestora strategicznego, przeprowadzenie oferty publicznej nowych akcji przez Sycope, czy pozyskanie dodatkowego kapitału w ramach finansowania dłużnego.

Mając na uwadze, iż przegląd opcji strategicznych Sycope będzie dotyczył, m.in. możliwości pozyskania przez Spółkę kapitału w oparciu o instrumenty finansowe (np. wskutek nowej emisji), Emitent nie wyklucza, że w efekcie podjętych działań, Emitent znacząco lub całkowicie zredukuje swój udział w kapitale zakładowym Sycope.

Na chwilę obecną Sycope ani Emitent nie podjęły żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

Decyzja o rozpoczęciu Przeglądu wynika z dużego zapotrzebowania Sycope na kapitał, niezbędny do dalszego funkcjonowania i rozwoju Spółki, które to zapotrzebowanie ww. umowy pożyczek zapewniły jedynie częściowo.

W ocenie zarządu Emitenta ww. umowy pożyczek i rozpoczęcie Przeglądu opcji strategicznych Sycope może być istotne z punktu widzenia Emitenta, bowiem ewentualne zmiany w Sycope mogą mieć wpływ na kształt grupy kapitałowej Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 12.02.2024, 16:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii