Newsletter

Biznes i finanse

POLENERGIA SA (30/2022) ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

23.09.2022, 13:37aktualizacja: 23.09.2022, 13:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 30/2022

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23 września 2022 r. Emitent jako lider konsorcjum oraz jego spółka zależna - Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. ("ENS") jako konsorcjant, zawarły z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie ("Umowa o Dofinansowanie") projektu pod nazwą H2 HUB Nowa Sarzyna: Magazynowanie Zielonego Wodoru w ramach konkursu Nowe technologie w zakresie energii I ("Projekt").

Celem Projektu jest opracowanie zintegrowanego systemu procesu elektrolizy wody do produkcji wodoru, wykorzystującego energię elektryczną wytworzoną w odnawialnych źródłach energii, wraz z magazynowaniem wodoru i układem konwersji wodoru w syntetyczne paliwo lotnicze, neutralne pod względem emisji CO2 - będące ekologicznym nośnikiem energii.

W skład konsorcjum, obok Emitenta i ENS, wchodzi Politechnika Wrocławska. Projekt ma charakter badawczo-rozwojowy i przewiduje realizację z podziałem na trzy fazy.

Zgodnie z Umową o Dofinansowanie, łączna kwota potencjalnego dofinansowania Projektu w formie dotacji wynosi 95 099 886,51 zł, z zastrzeżeniem, że na datę niniejszego raportu wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania w fazie pierwszej wynosi 99 886,51 zł, co stanowi 50% przewidywanych nakładów finansowych na tę fazę Projektu, która zakończy się w trzecim kwartale 2023 r.

Uprawnienie beneficjenta (w szczególności Emitenta oraz ENS) do uzyskania dalszego dofinansowania w ramach Umowy o Dofinansowanie (realizacja II fazy oraz III fazy Projektu) jest uzależnione od uzyskania pozytywnego wyniku w ramach selekcji po weryfikacji poprzedniej fazy Projektu oraz zatwierdzenia wniosków o płatność.

Niezależnie od powyższego, Emitent zastrzega, że po zakończeniu pierwszej fazy Projektu dokona ewaluacji Projektu i podejmie decyzję w sprawie jego dalszej realizacji i sposobu finansowania, co może wymagać uzyskania stosownych zgód korporacyjnych.

Warunki Umowy o Dofinansowanie zawierają postanowienia typowe dla umów tego rodzaju.

Umowa o Dofinansowanie może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa przewiduje również uprawnienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do wstrzymania dofinansowania albo rozwiązania Umowy o Dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym, w określonych przypadkach. Wypowiedzenie następuje na piśmie i musi zawierać przyczyny z powodu których Umowa o Dofinansowanie zostaje rozwiązana.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2022, 13:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.