Newsletter

RAWLPLUG SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

09.01.2024, 15:24aktualizacja: 09.01.2024, 15:25

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 916 465 938 050 200 220 200 096
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 389 139 777 17 126 29 816
Zysk (strata) brutto 51 911 144 506 11 341 30 825
Zysk (strata) netto 41 172 121 204 8 995 25 854
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 31 048 104 272 6 783 22 242
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 104 909 48 713 22 919 10 391
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 956) (64 477) (10 258) (13 754)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (41 997) 299 (9 175) 64
Przepływy pieniężne netto, razem 15 956 (15 465) 3 486 (3 299)
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,00 3,36 0,22 0,72
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 449 113 1 411 780 312 605 301 026
Zobowiązania długoterminowe 277 163 323 336 59 790 68 943
Zobowiązania krótkoterminowe 450 731 345 476 97 233 73 664
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 659 917 667 970 142 358 142 427
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 024 6 943
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,25 21,51 4,58 4,59
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 464 097 467 080 101 391 99 633
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 566 30 453 779 6 496
Zysk (strata) brutto 54 046 35 632 11 807 7 601
Zysk (strata) netto 55 025 27 085 12 021 5 778
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (9 243) (10 731) (2 019) (2 289)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 60 851 (22 082) 13 294 (4 710)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (52 837) 33 139 (11 543) 7 069
Przepływy pieniężne netto, razem (1 229) 326 ( 268) 70
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,77 0,87 0,39 0,19
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 001 015 945 363 215 941 201 574
Zobowiązania długoterminowe 293 807 346 897 63 381 73 967
Zobowiązania krótkoterminowe 276 122 203 770 59 566 43 449
Kapitał własny 431 086 394 696 92 995 84 159
Kapitał zakładowy 32 560 32 560 7 024 6 943
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401 31 059 401 31 059 401 31 059 401
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 13,88 12,71 2,99 2,71

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 09.01.2024, 15:24
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ