Newsletter

REMAK-ENERGOMONTAŻ SA (12/2024) Informacja o przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 czerwca 2024 r.

18.06.2024, 16:15aktualizacja: 18.06.2024, 16:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 12/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent"), w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. w dniu 18 czerwca 2024 roku, a także treść uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w związku z faktem jednomyślnego dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, nie utworzono grup w celu wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 k.s.h., tj. w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Tym samym, Walne Zgromadzenie uznało punkt 10. porządku obrad za bezprzedmiotowy i odstąpiło od jego rozpatrzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.06.2024, 16:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ