Newsletter

Rimini Street mianuje Gertrude Van Horn dyrektor ds. informatyki

02.02.2024, 15:51aktualizacja: 02.02.2024, 15:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/ Rimini Street, Inc.
Business Wire/ Rimini Street, Inc.
Była klientka Rimini Street i nagradzana menedżer ds. informatycznych wnosi dziesięciolecia doświadczeń i sukcesów w roli innowacyjnego lidera w globalnych organizacjach o złożonej strukturze.

LAS VEGAS -- (BUSINESS WIRE) -- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), globalny dostawca kompleksowego wsparcia, produktów i usług z zakresu oprogramowania biznesowego, czołowy dostawca wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce i AWS, ogłosiła dzisiaj mianowanie Gertrude (Trude) Van Horn wiceprezes i dyrektor generalną ds. informatycznych. Na tym stanowisku w Rimini Street Van Horn będzie odpowiedzialna za wizję, kierunek i fachową realizację strategii wzrostu Globalnego Działu IT i Bezpieczeństwa.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20240201428622/pl/ 

Van Horn to znana i szanowana w branży dyrektor generalna ds. informatycznych, mająca za sobą dziesięciolecia doświadczeń jako globalny lider IT w instytucjach publicznych i firmach prywatnych z różnych sektorów, w tym usług finansowych, produkcji i sprzedaży detalicznej. Swoją obszerną specjalistyczną wiedzę technologiczną Van Horn zdobyła między innymi piastując wyższe stanowiska kierownicze w American Express, JP Morgan, Jo-Ann Stores, Office Depot, Haggar Clothing Company i Victoria's Secret.

Klientka i zwolenniczka Rimini Street dyrektor generalną ds. informatyki w Rimini Street

W okresie poprzedzającym mianowanie na stanowisko dyrektor ds. informatyki Van Horn pełniła funkcję starszej wiceprezes dyrektor ds. informatyki w NCH Corporation, gdzie zarządzała kluczowymi inicjatywami na rzecz modernizacji infrastruktury informatycznej firmy, doskonalenia procedur biznesowych oraz promowania innowacji w tej ponad 100-letniej organizacji wartej miliardy dolarów.

„Po raz pierwszy zetknęłam się z Rimini Street w 2013 roku i od razu byłam pod wrażeniem ich specjalistycznej wiedzy, wysokiej jakości zasobów oraz zaangażowania na rzecz sukcesu i satysfakcji NCH. Firma Rimini Street była przez wiele lat doskonałym partnerem, dlatego jako ich była klientka z radością przyjmuję to nowe wyzwanie” - wyjaśnia Van Horn.

Po czym dodaje:

„Cieszę się, że jako dyrektor generalna ds. informatyki w Rimini Street będę mogła dzielić się moim doświadczeniem z innymi liderami biznesowymi, szukającymi prawdziwego partnera w dziedzinie IT, który pomoże im w osiągnięciu celów związanych ze wzrostem i rentownością”.

Na czele realizacji wizji IT kolejnej generacji w Rimini Street

„Nie ulega wątpliwości, że wyjątkowa wizja IT w połączeniu z jej błyskotliwą realizacją jest niezbędnym warunkiem sukcesu firmy w zakresie potencjału i prędkości - twierdzi prezes i dyrektor generalny Rimini Street Seth Ravin. - Bogate doświadczenie Gertrude i jej potwierdzone sukcesy w zarządzaniu transformacjami technologicznymi to dla naszej organizacji bezcenne zasoby”.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russell 2000®, jest dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce i AWS. Firma prowadzi działalność na całym świecie i oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie, umożliwiając klientom osiąganie lepszych wyników biznesowych, znaczne ograniczenie kosztów i przeznaczenie zasobów na innowacje. Jak dotąd ponad 5300 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Instagram, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów historycznych, lecz są wypowiedziami prognozującymi celem zapewnienia uproszczeń „safe harbour” zgodnie z ustawą o reformie prywatnych sporów w sprawie papierów wartościowych z 1995 roku. Wypowiedziom prognozującym towarzyszą na ogół takie słowa, jak „spodziewać się”, „sądzić”, „kontynuować”, „móc” w trybie przypuszczającym, „obecnie”, „szacować”, „oczekiwać”, „przyszły”, „zamierzać”, „może”, „mógłby”, „perspektywa”, „planować”, „możliwy”, „potencjalny”, „przewidywać”, „projektować”, „wydawać się”, „dążyć”, „powinno”, „będzie”, „byłoby” albo inne podobne słowa, frazy lub wyrażenia. Do tych wypowiedzi prognozujących należą - choć nie wyłącznie - stwierdzenia dotyczące naszych oczekiwań wobec przyszłych wydarzeń, przyszłych okazji biznesowych, globalnej ekspansji i innych inicjatyw na rzecz wzrostu i naszych inwestycji w te inicjatywy. Stwierdzenia te oparte są na różnych założeniach oraz bieżących oczekiwaniach zarządu i nie są przewidywaniami faktycznych wyników ani stwierdzeniami faktów historycznych. Stwierdzenia te nie są wolne od szeregu zagrożeń oraz niepewności towarzyszących działalności biznesowej Rimini Street, a faktyczne rezultaty mogą od nich znacząco odbiegać. Do tych zagrożeń i niepewności należą, choć nie wyłącznie: niekorzystny przyrost kosztów wynikający z konieczności obrony przed rozpatrywanym obecnie lub nowym pozwem, w tym oczekujących wniosków o apelację i wszelkich nowych roszczeń; dodatkowe koszty wynikające z konieczności podporządkowania się nakazom wymierzonym w niektóre z naszych praktyk biznesowych oraz ich wpływ na nasze przychody i koszty w przyszłym okresie rozliczeniowym; zmiany w środowisku biznesowym, w którym działa Rimini Street, w tym wpływ recesji ekonomicznej i zmian kursów wymiany, a także ogólne uwarunkowania finansowe, ekonomiczne, prawne i polityczne wpływające na branżę, w której działamy, a także na branże, w których działają nasi klienci; ewolucja sposobów zarządzania oprogramowaniem biznesowym i kontekstu działania wsparcia technicznego oraz nasza zdolność do przyciągania nowych i utrzymania istniejących klientów, a także do dalszej penetracji naszej bazy klientów; znacząca konkurencja w branży usług związanych ze wsparciem technicznym oprogramowania; stopień wdrożenia przez klientów naszego rozszerzonego asortymentu produktów i usług oraz produktów i usług, które zamierzamy wprowadzić na rynek; nasza zdolność do podtrzymania lub osiągnięcia wzrostu przychodów lub rentowności, zarządzania kosztami uzyskania przychodów oraz trafnego przewidywania przychodów; szacunkowe wartości naszego całkowitego rynku adresowalnego oraz spodziewane oszczędności klientów w odniesieniu do korzystania z innych dostawców; zmienność naszego cyklu sprzedażowego w czasie; zagrożenia związane ze wskaźnikami utrzymania klientów, w tym nasza zdolność do trafnego przewidywania tych wskaźników; utrata jednego lub większej liczby członków naszego zespołu zarządzającego; nasza zdolność do przyciągnięcia i zatrzymania u siebie wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; wyzwania związane z rentownym zarządzaniem wzrostem; nasze potrzeby i zdolność w zakresie pozyskiwania dodatkowego kapitału lub finansowania kredytu na korzystnych warunkach oraz nasza zdolność do generowania przepływów gotówki z działalności operacyjnej w celu finansowania rosnących inwestycji w dalszy wzrost; wpływ czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG); ryzyka związane z prowadzeniem działalności w skali globalnej; nasza zdolność do zapobiegania dostępowi osób nieupoważnionych do naszych zasobów informatycznych oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa cybernetycznego, ochrony informacji poufnych dotyczących naszych pracowników i klientów oraz przestrzegania przepisów o ochronie prywatności; nasza zdolność do utrzymania skutecznego systemu wewnętrznej kontroli raportowania finansowego; nasza zdolność do utrzymania, ochrony i promowania naszej marki i własności intelektualnej; zmiany w prawie i przepisach, w tym zmiany przepisów podatkowych, oraz niekorzystne rezultaty naszej strategii podatkowej lub niezdolność do zapewnienia odpowiednich rezerw podatkowych; wynikające z naszych udogodnień kredytowych trwające zobowiązania do obsługi długu oraz finansowe i operacyjne porozumienia dotyczące naszej działalności i powiązane ryzyko związane ze stopami procentowymi, w tym niepewność związana z przejściem na wskaźnik SOFR lub inne wskaźniki referencyjne dla stóp procentowych; możliwość zapewnienia gotówki lub ekwiwalentu pieniężnego w ilości niezbędnej do spełnienia wymogów dotyczących płynności; wartość i terminy ewentualnych odkupów w ramach naszego programu odkupów giełdowych oraz nasza zdolność do zwiększania wartości w posiadaniu akcjonariuszy dzięki takiemu programowi; niepewność co do wartości kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street w dłuższej perspektywie; katastrofalne wydarzenia zakłócające działalność biznesową naszą lub naszych klientów; a także czynniki wymienione pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w kwartalnym raporcie Rimini Street złożonym na Formularzu 10-Q w dniu 1 listopada 2023 roku oraz jego przyszłych aktualizacjach dokonanych w rocznych raportach Rimini Street składanych na Formularzu 10-K, kwartalnych raportach składanych na Formularzu 10-Q, bieżących raportach składanych na Formularzu 8-K oraz innych dokumentach przekazywanych przez Rimini Street Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Ponadto wypowiedzi prognozujące wyrażają oczekiwania, plany lub prognozy Rimini Street dotyczące przyszłych wydarzeń i poglądów w dniu wydania niniejszego komunikatu. Spółka Rimini Street spodziewa się, że kolejne wydarzenia i trendy wpłyną na zmianę ocen Rimini Street. Mimo to, choć Rimini Street może zdecydować się na aktualizację wypowiedzi prognozujących w przyszłości, Rimini Street wyraźnie wyklucza wszelkie zobowiązanie do dokonania takich zmian, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Nie należy traktować tych wypowiedzi prognozujących jako wyrażających ocenę sytuacji przez spółkę Rimini Street w jakimkolwiek terminie późniejszym niż data publikacji niniejszego komunikatu.

© 2024 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; Rimini Street, logo Rimini Street i wszelkie ich połączenia oraz inne znaki, w których wykorzystano znak towarowy są znakami towarowymi Rimini Street, Inc. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i o ile nie zostanie określone inaczej, spółka Rimini Street nie uważa się za stowarzyszoną, udzielającą wsparcia lub powiązaną z posiadaczem tego rodzaju znaku towarowego lub innymi firmami, do których nawiązuje znak.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240201428622/pl/ 

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

VP, Global Communications

Rimini Street, Inc.

+1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com 

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.02.2024, 15:51
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii