Newsletter

Rimini Street ogłasza wyniki finansowe za IV kwartał oraz całoroczne wyniki finansowe za rok 2020

05.03.2021, 13:05aktualizacja: 05.03.2021, 13:11

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Fot. Business Wire/Rimini Street, Inc.
Kwartalne przychody wyniosły 87,8 mln USD, wzrost o 15,4% w skali rok do roku. Całoroczne przychody wyniosły 326,8 mln USD, wzrost o 16,3% w skali rok do roku. Całoroczne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 42,1 mln USD, co stanowi wzrost o 107% w skali rok do roku. 2487 aktywnych klientów według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.; o 20,6% więcej w skali rok do roku.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła wyniki za IV kwartał i cały rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/.

„W IV kwartale oraz w skali całego roku obrotowego 2020 nadal dobrze radziliśmy sobie z realizacją naszego strategicznego planu rozwoju, który zakłada osiągnięcie 1 mld USD rocznych przychodów do roku 2026, a wyniki kwartalne i całoroczne okazały się nawet lepsze niż przewidywano. Przyspieszyliśmy wzrost przychodów w skali rok do roku za czwarty kwartał z 11,7% do 15,4%, a za cały rok 2020 odpowiednio, z 10,9% do 16,3%, osiągnęliśmy rekordowe kwartalne i całoroczne wyniki przychodów, nowej sprzedaży fakturowanej, obliczonych zaliczek, narosłego i całkowitego przychodu brutto oraz utrzymaliśmy wskaźnik utrzymania przychodów powyżej 90 procent - ogłosił Seth A. Ravin, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes zarządu Rimini Street. - Przez cały rok realizowaliśmy kolejne inwestycje - między innymi pozyskaliśmy kluczowe nowe nabytki na stanowiskach kierowniczych, które pozwolą nam wykorzystać światowe zapotrzebowanie na rozwiązania wsparcia Rimini Street, w tym nasze nowe usługi zarządzania aplikacjami, bezpieczeństwa, interoperacyjności i usług profesjonalnych”.

„Zakończyliśmy kolejny kwartał z rzędu z zyskiem netto, jeszcze bardziej wzmocniliśmy nasz bilans przy rekordowej kwocie środków pieniężnych 87,6 mln USD na koniec roku 2020 i wygenerowaliśmy 42,1 mln USD przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej za cały rok 2020, co stanowi wzrost rok do roku o 107% - podał Michael L. Perica, dyrektor ds. finansowych Rimini Street. - Dziś publikujemy prognozy przychodów na pierwszy kwartał i cały rok 2021 i potwierdzamy nasze ciągłe zaangażowanie w realizację długoterminowych celów zwiększenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i podnoszenia rentowności zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości”.

Dodatkowe informacje o strategicznych planach rozwojowych spółki i jej działalności zostały przedstawione 1 lutego 2021 r. podczas Dnia Inwestora Rimini Street 2021. Materiały wideo i slajdy dostępne są tutaj na stronie relacji z inwestorami spółki do stycznia 2022 r.

Najważniejsze wyniki finansowe za IV kwartał 2020 r.

· W IV kwartale 2020 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 87,8 mln USD, co oznacza wzrost o 15,4% w stosunku do IV kwartału roku 2019, w którym wartość ta wyniosła 76,1 mln USD.

· Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym wyniosły w IV kwartale 2020 r. około 349 mln USD, co oznacza wzrost o 15,4% w stosunku do kwoty 302 mln USD uzyskanej w IV kwartale roku 2019.

· Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka posiadała 2487 aktywnych klientów, czyli odnotowany został wzrost o 20,6% w porównaniu do 2063 wg stanu na 31 grudnia 2019 r.

· W ciągu dwunastomiesięcznego okresu, który zakończył się z dniem 31 grudnia 2020 r. wskaźnik utrzymania przychodów wyniósł 92%, podobnie jak w porównywalnym okresie zakończonym z dniem 31 grudnia 2019 r.

· Marża brutto za IV kwartał 2020 r. wyniosła 61,8% w porównaniu z 60,2% w IV kwartale 2019 r.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł w IV kwartale 2020 r. 4,5 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 1,6 mln USD.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2020 r. 11,9 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 5,1 mln USD.

· Zysk netto za IV kwartał 2020 r. ukształtował się na poziomie 3,7 mln USD, podczas gdy w IV kwartale 2019 r. odnotowano stratę netto w kwocie 0,2 mln USD.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w IV kwartale 2020 r. 11,1 mln USD, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 3,3 mln USD.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za IV kwartał 2020 r. osiągnął poziom 12,9 mln USD w porównaniu z 4,7 mln USD w analogicznym okresie 2019 roku.

· Podstawowy i rozwodniony zysk za akcję przypadający na posiadaczy akcji zwykłych spółki stanowił w IV kwartale 2020 r. stratę netto za akcję w wysokości 0,04 USD w porównaniu ze stratą netto za akcję w wysokości 0,10 USD w IV kwartale 2019 r.

· Liczba pracowników wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 1425, co stanowi wzrost rok do roku o 12%.

Najważniejsze wyniki finansowe za rok obrotowy 2020

· W roku 2020 r. wartość przychodów spółki osiągnęła poziom 326, mln USD, co oznacza wzrost o 16,3% w stosunku do roku 2019, w którym wartość ta wyniosła 281,8 mln USD.

· Marża brutto za rok 2020 wyniosła 61,4% w porównaniu z 62,6% w roku 2019.

· Dochód z działalności operacyjnej wyniósł 17,9 mln USD w roku 2020, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 22,1 mln USD.

· Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP wyniósł w 41,1 mln USD w roku 2020, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. uzyskano kwotę 26,8 mln USD.

· Dochód netto za rok 2020 osiągnął poziom 13,0 mln USD, podczas gdy w roku 2019 odnotowano dochód netto w kwocie 17,5 mln USD.

· Podstawowa i rozwodniona strata netto za akcję przypadająca na posiadaczy akcji zwykłych spółki wyniosła 0,19 USD w roku 2020 w porównaniu do 0,12 USD w roku 2019.

· Dochód netto bez zastosowania standardów GAAP za rok 2020 osiągnął poziom 36,2 mln USD, podczas gdy w roku 2019 odnotowano dochód netto w kwocie 22,0 mln USD.

· Skorygowany wskaźnik EBITDA za rok 2020 osiągnął poziom 42,6 mln USD w porównaniu z 27,0 mln USD w 2019 roku.

· W III kwartale spółka zakończyła rejestrację około 6,1 mln dodatkowych akcji zwykłych spółki w ramach oferty publicznej z zyskiem netto około 25,1 mln USD.

· W IV kwartale spółka dokonała odkupu zgodnie z wartością nominalną 5 mln USD akcji uprzywilejowanych serii A, a po zakończeniu IV kwartału spółka odkupiła dodatkowe 10 mln USD za łączną kwotę 15 mln USD wartości nominalnej akcji uprzywilejowanych serii A przy ok. 10% dyskonta do wartości nominalnej; nie były wymagane żadne płatności uzupełniające i takie akcje uprzywilejowane zostały umorzone.

Porównania zawartych w niniejszej informacji prasowej wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnymi wskaźnikami finansowymi z zastosowaniem standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych dołączonych do dokumentu. Objaśnienie tych wskaźników oraz powodów, dla których spółka uważa je za istotne, a także metod, jakie zastosowano przy ich obliczeniach, można znaleźć w akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe”.

Najważniejsze wydarzenia dla spółki w roku 2020

· Świętowanie 15. rocznicy założenia spółki w 2005 r., które na nowo zdefiniowało rynek wsparcia oprogramowania dla firm, przynosząc wybór i wartość dla licencjobiorców oprogramowania z całego świata.

· Od czasu założenia firmy jej klienci zaoszczędzili 5 mld USD w kosztach obsługi.

· Udostępnienie na całym świecie Wsparcia Rimini Street dla SAP S/4HANA, będącego poszerzeniem oferty nagradzanych usług wsparcia spółki o licencjobiorców S/4HANA.

· Ogłoszenie nowego zgłoszenia patentowego dla Aplikacji wsparcia Rimini Street opartych na sztucznej inteligencji , będącego wynikiem konsekwentnych inwestycji spółki w optymalizowanie procesów wsparcia i zapewnienie korzyści skali z globalnego świadczenia usług wsparcia. Dzięki aplikacjom AI spółka Rimini Street zapewnia lepsze doświadczenia klientów i skraca czas rozwiązania problemów z aplikacjami o 23%.

· Dalsze rozszerzenie najlepszej w branży gwarancji reakcji serwisowej dla klientów, ze skróceniem czasu reakcji dla krytycznych przypadków o Priorytecie 1 z 15 do 10 minut, a dla poważnych przypadków o Priorytecie 2 z 30 do 15 minut.

· Świadczenie ponad 33000 razy usług wsparcia i dostarczenie ponad 89000 aktualizacji podatkowych, prawnych i regulacyjnych dla klientów w 58 krajach, w tym przeszło 6000 aktualizacji awaryjnych związanych bezpośrednio z globalną pandemią.

· Osiągnięcie rekordowej średniej oceny zadowolenia klienta z usług wsparcia firmy na poziomie 4,9 (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0), co stanowi wzrost względem 4,8/5,0 w 2019 r.

· Mianowanie dwóch nowych członków starszego kierownictwa z zamiarem wsparcia nowej fazy rozwoju firmy:

- Gerard Brossard zajął nowo utworzone stanowisko wiceprezesa wykonawczego i dyrektora ds. operacyjnych (COO); oraz

- Michael L. Perica został wiceprezesem wykonawczym i dyrektorem ds. finansowych (CFO).

· Rozszerzenie inwestycji spółki w Meksyku i Ameryce Środkowej, obejmujące mianowanie Alejandra Gonzáleza na nowo utworzone stanowisko głównego kierownika regionu.

· Ogłoszenie umowy obejmującej całą administrację z rządem Australii, której celem jest przyspieszenie, ułatwienie i optymalizacja kosztów procesu zamówień, aby agencje mogły szybciej uzyskiwać dostęp do usług wsparcia Rimini Street.

· Uzyskanie trzech zamówień z brazylijskiego sektora publicznego w zakresie wsparcia oprogramowania Oracle i SAP w ramach rządowej inicjatywy w zakresie dostarczenia transparentności, efektywności, opłacalności i optymalizacji zasobów publicznych.

· Ogłoszenie, że czołowy światowy producent samochodów, Hyundai-Kia Motors, znacząco rozszerzył zakres korzystania z usług wsparcia Rimini Street dla baz danych Oracle, włączając w to oddziały zagraniczne i podmioty stowarzyszone na całym świecie.

· Ogłoszenie, że Green Cargo, szwedzki państwowy operator logistyki kolejowej oraz Airservices Australia, australijski dostawca usług nawigacji lotniczej, odnowili swoje umowy wsparcia, aby nadal otrzymywać ultraresponsywne i wysokiej jakości wsparcie spółki. Ogłoszenie pozyskania wielu nowych klientów z całego świata, w tym:

- Pulse Electronics, czołowego producenta komponentów;

- Hypera Pharma, największej brazylijskiej firmy farmaceutycznej;

- Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago, spółki zajmującej się oczyszczaniem wody i gospodarką wodną świadczącej usługi dla przeszło 10 mln klientów;

- Vedacit, czołowego producenta artykułów budowlanych z Brazylii;

- FP Corporation, największego japońskiego producenta jednorazowych opakowań na żywność;

- Rassini Automotive, czołowego producenta części i akcesoriów samochodowych z Brazylii;

- Elders, australijską spółkę rolną;

- Downies Collectables, australijskiego sprzedawcę monet i artykułów kolekcjonerskich;

- The Iyo Bank, duży bank regionalny z Japonii;

- Supreme Electronics, czołowego tajwańskiego dystrybutora części elektronicznych;

- Kamigumi, wiodącą japońską spółkę transportowo-logistyczną;

- Proton, czołowego malezyjskiego producenta aut;

- Kakao, południowokoreańską spółkę z branży internetowej i komunikatorów mobilnych;

- Productos Chata, lidera produkcji żywności z Meksyku;

- Nadro, czołowego meksykańskiego dystrybutora środków farmaceutycznych oraz

- Hearing Australia, największego w kraju dostawcę finansowanych ze środków publicznych aparatów słuchowych.

· Zdobycie 33 nagród, w tym dwóch złotych statuetek Stevie dla „Spółki Roku” i „Pracodawcy Roku” oraz 13 innych nagród w zakresie jakości obsługi klienta.

· Ogłoszenie, że spółka znalazła się w zestawieniu 20 najlepszych pracodawców w Las Vegas w oparciu o różnorodność pracowników, konkurencyjne stawki i stabilność finansową Rimini Street.

· Prezentacja podczas przeszło 50 wydarzeń skierowanych do dyrektorów innowacji i liderów zamówień w obszarze technologii komputerowych.

· Współpraca z ponad 120 organizacjami charytatywnymi na całym świecie za pośrednictwem fundacji Rimini Street Foundation i przekazanie datków finansowych, wielu godzin wolontariatu pracowniczego i darowizn rzeczowych w postaci środków ochrony osobistej dla personelu medycznego, domów opieki, banków żywności i organizacji młodzieżowych na całym świecie. W 2020 r. Fundacja poszerzyła zasięg swojej działalności o Hong Kong, Malezję, Mozambik, Szwecję i ZEA.

Prognoza dotycząca przychodów za rok 2021

Spółka prognozuje obecnie przychód za I kwartał 2021 r. w granicach 87,5-88,5 mln USD oraz przychód za cały rok 2021 w granicach 370-380 mln USD.

Informacje o transmisji internetowej i telekonferencji

W dniu 3 marca 2021 r. o godz. 17:00 czasu wschodniego (godz. 14:00 czasu pacyficznego) spółka Rimini Street zorganizowała wirtualne posiedzenie i telekonferencję w celu omówienia wyników za IV kwartał i cały rok 2020 r. Relację na żywo będzie można było śledzić na stronie spółki poświęconej relacjom z inwestorami, pod adresem https://investors.riministreet.com. Udział w telekonferencji był możliwy pod numerem telefonicznym (855) 708-4540 na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady po wpisaniu kodu 50079791. Retransmisja internetowa będzie dostępna przez co najmniej 90 dni po dacie wydarzenia.

Przedstawienie wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP

W niniejszej informacji prasowej zawarto wskaźniki finansowe obliczone bez zastosowania standardów GAAP. Wskaźniki te nie opierają się na zbiorze powszechnych standardów i zasad rachunkowości. Stanowią one uzupełnienie i nie należy ich interpretować jako wyznacznika wyników z działalności spółki zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących na terenie Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznanych standardów rachunkowości (ang. generally accepted accounting principles, GAAP). Wskaźniki te należy zatem traktować jako dodatkowe informacje, które nie zastępują ani nie są nadrzędne w stosunku do wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami GAAP. Porównania wskaźników z zastosowaniem i bez zastosowania standardów GAAP dokonano w tabelach finansowych dołączonych do niniejszej informacji prasowej. W akapicie pt. „Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe” opisano i objaśniono wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP w odniesieniu do działalności spółki.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4000 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI).

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowanych przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe

Aby udostępnić inwestorom i innym zainteresowanym osobom dodatkowe informacje odnoszące się do wyników działalności spółki Rimini Street, zamieszczony został szereg wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP i niektóre wskaźniki kluczowe. Poniżej opisane zostały takie wskaźniki jak: liczba aktywnych klientów, przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym i wskaźnik utrzymania przychodów. Każdy z nich jest kluczowym miernikiem operacyjnym w kontekście prowadzonej przez spółkę działalności. Ponadto zawarte zostały następujące wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP: dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP, dochód netto bez zastosowania standardów GAAP, wskaźnik EBITDA i skorygowany wskaźnik EBITDA oraz obliczone zaliczki. W załączonych tabelach dokonano porównania każdego z ww. wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP z najbardziej porównywalnym wskaźnikiem finansowym zestawionym w oparciu o te standardy. Z uwagi na odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku korekty dokonane bez zastosowania standardów GAAP nie wiązały się z żadnymi konsekwencjami podatkowymi. Zestawione przez spółkę wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP zostały szerzej opisane poniżej.

Zasadniczym celem wskaźników finansowych bez zastosowania standardów GAAP jest dostarczenie dodatkowych informacji, które – w opinii zarządu – mogą być użyteczne dla inwestorów, umożliwiając im dokonanie oceny wyników z działalności spółki w identyczny sposób, jak czyni to zarząd. W ocenie spółki wskaźniki te ułatwią inwestorom spójne porównanie jej wyników za kolejne okresy sprawozdawcze, a także względem innych spółek, z wyłączeniem pozycji, które – zdaniem przedstawicieli spółki - nie dostarczają wglądu w kluczowe wyniki z działalności operacyjnej. Mówiąc dokładniej, zarząd stosuje wskaźniki obliczone bez zastosowania standardów GAAP na potrzeby pomiaru wydajności operacyjnej, opracowania rocznego budżetu operacyjnego, podziału zasobów na rzecz poprawy wskaźników finansowych z prowadzonej działalności, oceny skuteczności realizowanych przez spółkę strategii biznesowych, zapewnienia spójności i porównywalności z przeszłymi wynikami finansowymi, porównania wyników spółki Rimini Street z wynikami innych spółek, z których znaczna grupa zestawia podobne wskaźniki finansowe bez zastosowania standardów GAAP jako uzupełnienia wyników opartych na tych standardach, a także na potrzeby komunikacji z zarządem w kwestii efektywności finansowej spółki. Inwestorzy powinni mieć jednak świadomość, że nie wszystkie spółki ustanawiają tego rodzaju wskaźniki w jednakowy sposób.

Obliczone zaliczki stanowią zmianę w przychodach z przychodów przyszłych okresów za obecny okres plus przychody za obecny okres.

Liczba aktywnych klientów opisuje odrębne podmioty, w tym spółki, instytucje edukacyjne lub rządowe czy jednostki biznesowe należące do danej spółki, które nabywają usługi spółki w ramach wsparcia dla danego produktu. Przykładowo, udzielenie temu samemu podmiotowi wsparcia dla dwóch różnych produktów liczone jest podwójnie w ramach liczby aktywnych klientów. Wg spółki zdolność zwiększania liczby aktywnych klientów stanowi miernik rozwoju przedsiębiorstwa, dowodząc skuteczności działań sprzedażowych i marketingowych i wartości, jaką usługi spółki zapewniają klientom.

Przychody z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym stanowią kwotę przychodów z opłat abonamentowych, zaksięgowaną w kwartale podatkowym i pomnożoną przez cztery. Wskaźnik ten opisuje przychody, które spółka może uzyskać w okresie kolejnych dwunastu miesięcy w ramach istniejącej bazy klientów, zakładając brak rezygnacji z usług i stały poziom cen przez cały ten okres. W przychodach z tytułu opłat abonamentowych nie ujmuje się przychodów jednorazowych, których wartość była do tej pory nieistotna.

Wskaźnik utrzymania przychodów opisuje rzeczywiste przychody z tytułu opłat abonamentowych (wyrażone w dolarach) uzyskane w okresie 12 miesięcy od klientów, którzy korzystali z usług w dniu poprzedzającym rozpoczęcie tego okresu oraz podzielone przez wartość przychodów z tytułu opłat abonamentowych w ujęciu rocznym na dzień przed rozpoczęciem tego okresu.

Dochód z działalności operacyjnej bez zastosowania standardów GAAP to dochód skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Dochód (strata) netto bez zastosowania standardów GAAP to dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odsetek narosłych po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki i odpisów aktualizujących aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego. Wyłączenia te zostały szerzej opisane poniżej.

Celem objaśnienia, ze wskaźników finansowych obliczonych bez zastosowania standardów GAAP za omawiane okresy wyłączono odpowiednio następujące pozycje:

Koszty procesów sądowych i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu (netto): Koszty procesów sądowych i związane z nimi ubezpieczenia oraz koszty apelacji podlegające odzyskaniu dotyczą zewnętrznych kosztów związanych z udziałem spółki w procesach sądowych. Koszty te i związane z nimi kwoty podlegające odzyskaniu odzwierciedlają bieżące procesy sądowe, w których spółka bierze udział i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą klientów spółki.

Wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki: Realizowana przez spółkę strategia wynagrodzenia przewiduje wynagrodzenie w postaci akcji, które ma na celu przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników w spółce. Strategia ta ma zasadniczo służyć powiązaniu interesów pracowników z interesami akcjonariuszy oraz utrzymaniu pracowników, nie stanowiąc mechanizmu motywacji czy premiowania wyników operacyjnych za konkretny okres. W związku z tym wydatki na wynagrodzenie w postaci akcji spółki podlegają wahaniom z przyczyn, które nie są ogólnie związane z decyzjami operacyjnymi i wynikami uzyskanymi w danym okresie.

Odpisy aktualizujące aktywa z tytułu praw do użytkowania w ramach leasingu operacyjnego: Odpis aktualizujący związany z aktywami spółki stanowiącymi przedmiot leasingu dla części jej lokalizacji, z których powierzchni już nie korzysta.

Odsetki narosłe po wydaniu wyroku od kwot zasądzonych przez sąd: Odsetki te wynikają ze złożenia przez spółkę apelacji w toku bieżących procesów sądowych i nie odnoszą się do bieżących działań czy podstawowej działalności związanej z obsługą klientów spółki.

Wskaźnik EBITDA opisuje dochód netto skorygowany w celu wyłączenia: kosztów odsetek, kosztów podatku dochodowego oraz kosztów amortyzacji.

Skorygowany wskaźnik EBITDA to wskaźnik EBITDA skorygowany w celu wyłączenia: kosztów procesów sądowych i związanych z nimi kwot podlegających odzyskaniu (netto), odpisu odroczonych kosztów emisji skryptów dłużnych, wydatków na wynagrodzenie w postaci akcji spółki oraz zysku ze zmiany wartości godziwej wbudowanych instrumentów pochodnych oraz pozostałych kosztów finansowania dłużnego, które opisano powyżej.

Wersja źródłowa dostępna na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210303005039/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Relacje inwestorskie

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-7636

e-mail: dpohl@riministreet.com

-

Kontakt dla mediów

Michelle McGlocklin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 925 523-8414

e-mail: mmcglocklin@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 05.03.2021, 13:05
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ