Newsletter

Rimini Street ustanawia makroregion Ameryk i mianuje nowy zespół kierowniczy

03.03.2022, 12:01aktualizacja: 03.03.2022, 12:05

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Nowy makroregion ułatwi działalność i zapewni jeszcze większe zadowolenie klientów. Na jego czele staną Emmanuel Richard, Edenize Maron Gundim, Gala Lyne i Rajib SenGupta.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP i partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj, że połączyła makroregiony Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej w jeden makroregion Ameryk, na którego czele stanie nowy zespół kierowniczy.

Niniejszy komunikat prasowy zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja dostępna jest pod adresem: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005673/en/.

Utworzenie nowego makroregionu w celu optymalizacji działalności w miarę rozwoju firmy eliminuje problem dublowania się ról i tworzy lepszą dźwignię operacyjną dla rozwoju w najbliższych latach w oparciu o obniżone koszty pracy i infrastruktury, przekładając się jednocześnie na jeszcze bardziej wyjątkowe doświadczenia klientów. Rimini Street posiada średni wskaźnik satysfakcji klienta na poziomie 4,9 na 5,0 dla nowych wdrożeń (gdzie najwyższy możliwy wynik to 5,0).

Zarówno Ameryka Północna, jak i Ameryka Łacińska są istotnymi centrami napędzającymi ponad połowę światowych przychodów Rimini Street oraz kluczową częścią strategii rozwojowej i planów inwestycyjnych spółki. W ramach wspólnego makroregionu Ameryk klienci będą mogli korzystać z jeszcze łatwiejszego dostępu do połączonych zasobów i możliwości.

„Połączenie naszego makroregionu Ameryki Północnej z makroregionem Ameryki Łacińskiej w makroregion Ameryk ma uzasadnienie operacyjne związane z rozwijaniem naszego światowego modelu działalności w zakresie dźwigni operacyjnej i skali - powiedział Gerard Brossard, dyrektor ds. operacyjnych Rimini Street. - Nasi klienci prowadzący działalność w Amerykach będą mogli skorzystać z jeszcze szerszej grupy specjalistów technologicznych, większej liczby możliwości i zaufanych relacji”.

Nowe kierownictwo makroregionu

W oparciu o jego sukcesy w kierowaniu makroregionem Ameryki Północnej, liderem nowego makroregionu Ameryk zostanie Emmanuel Richard, który został mianowany starszym wiceprezesem i głównym kierownikiem. Jego obowiązki kierownicze obejmować będą dbanie o wizję, strategię i realizację w celu osiągnięcia celów sprzedaży i sukcesu klientów w makroregionie dla całego portfela rozwiązań Rimini Street w czterech regionach Ameryk - Wschód, Centrum, Zachód i Ameryka Łacińska. Działalność w makroregionie i regionach obejmuje marketing, generowanie popytu, sprzedaż (nową, krzyżową, przedłużenia umów), sukces klientów i świadczenie usług nadzwyczajnych.

„Następna faza rozwoju Rimini Street w kierunku przychodów operacyjnych rzędu miliarda dolarów wymaga doświadczonych liderów, którzy posiadają wizję, koncentrację na celach, motywację oraz możliwości strategiczne i operacyjne, by zapewniać wyniki - a Emmanuel podczas swojego przywództwa w makroregionie Ameryki Północnej pokazał, że ma wszystkie te cechy - powiedział Brossard. - Wykorzystanie jego zdolności przywódczych i potwierdzonych sukcesów, aby przyspieszyć rozwój w całym makroregionie Ameryk to dobry i naturalny kolejny krok w kierunku czerpania z nadchodzących nowych możliwości”.

Rajib SenGupta został niedawno mianowany wiceprezesem grupy i głównym kierownikiem regionu Ameryk Zachód. SenGupta to sprawdzony i doświadczony kierownik, który przychodzi do Rimini Street po 25 latach sukcesów w działalności operacyjnej i kierowniczej jako kierownik sprzedaży w takich firmach jak Adobe, HP i Egnyte. SenGupta to kierownik, który prowadził duże zespoły sprzedażowe i marketingowe i posiada potwierdzone doświadczenie w sprzedaży oprogramowania dla firm w zakresie wdrażanych lokalnie, chmurowych i hybrydowych rozwiązań IT.

„W miarę jak kontynuujemy ekspansję naszej działalności, by wspierać ciągle zmieniające się i różnorodne potrzeby naszych klientów, Rimini Street potrzebuje wyjątkowych talentów i sprawdzonych liderów, aby realizować postawione przed sobą cele szybkiego wzrostu i wspierania sukcesu klientów, a Rajib ma ku temu niezbędne doświadczenie i zdolności operacyjne” - powiedział Richard.

Edenize Maron Gundim pozostaje wiceprezesem grupy i kierownikiem generalnym regionu Ameryk Ameryka Łacińska, który obejmuje Amerykę Południową, Amerykę Środkową, Meksyk i Karaiby, a Gala Lyne nadal będzie wiceprezesem grupy i kierownikiem generalnym regionu Ameryk Wschód.

„Edenize jest sprawdzonym liderem szczebla kierowniczego. Pozyskała dla nas ogromną grupę klientów z niemal każdej branży w swoim regionie. Są to klienci, którzy nieprzerwanie oceniają swoje doświadczenia jako doskonałe i potwierdzają swoją satysfakcję przedłużając umowy i rozszerzając ich zakresy oraz przekazując entuzjastyczne referencje naszym nowym potencjalnym klientom - powiedział Richard. - Gala również jest sprawdzonym liderem szczebla kierowniczego i pozyskała dla nas znaczącą liczbę klientów. Rozpoczęła swoją karierę w Rimini Street wiele lat temu jako jeden z najlepszych menedżerów ds. klientów. Gala uzyskała awans na stanowisko dyrektora ds. sprzedaży, a następnie wiceprezesa ds. sprzedaży, zaś ostatnio została wiceprezesem grupy i głównym kierownikiem regionalnym”.

Rimini Street jest w trakcie wybierania nowego wiceprezesa grupy i kierownika regionalnego, który poprowadzi Region Ameryka Centralna. Obecnie pełniącym obowiązki lidera Regionu Ameryki Centralnej jest Emmanuel Richard.

Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000® , jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4400 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. wpływ bieżących zobowiązań spółki w zakresie obsługi zadłużenia w związku z jej kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych związanych z działalnością i powiązanym ryzykiem stopy procentowej, czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na działalność spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające działalność spółki lub działalność jej obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; w tym w ramach nowego instrumentu kredytowego spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w tym w związku z rachunkowym wyrażeniem gwarancji spółki; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 4 sierpnia 2021 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzu 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Wersja źródłowa dostępna w portalu businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220302005673/en/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Vikki Hansen

Rimini Street, Inc.

tel. +1 (708) 5563185

e-mail: vhansen@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.03.2022, 12:01
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ