Newsletter

Rimini Street wprowadza rozwiązanie Rimini Consult™ w celu wsparcia organizacji w procesach optymalizacji, rozwoju i transformacji posiadanego oprogramowania firmowego

02.03.2023, 14:07aktualizacja: 02.03.2023, 14:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Rimini Street, Inc.
Business Wire/Rimini Street, Inc.
Nowy pakiet profesjonalnych usług świadczonych przez wysoko wykwalifikowany zespół globalnych ekspertów ds. systemów Oracle, SAP i Salesforce.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił wprowadzenie rozwiązania Rimini Consult™ - pakietu zgrupowanych profesjonalnych usług doświadczonych specjalistów świadczonych na rzecz indywidualnych projektów w celu personalizacji, konfiguracji, wdrażania, integracji, interoperacyjności i migracji oprogramowania firmowego, wspierania zespołu klienta wykwalifikowaną kadrą oraz realizacji innych potrzeb w zakresie projektów.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006051/pl/ .

Rimini Consult zapewnia również wyspecjalizowane usługi doradcze, planowanie zasobów w zakresie oprogramowania, usługi rozwojowe oraz rozplanowywanie technologii i aplikacji, umożliwiając klientom pomyślne ukończenie procesu cyfrowej transformacji oraz innych innowacyjnych inicjatyw.

Sprawdzone usługi konsultingowe i wyniki klientów

Firma Rimini Street zrealizowała dotychczas setki skutecznych projektów o wysokim poziomie oddziaływania, zapewniając doskonałe wyniki swoim klientom. Rozwiązanie Rimini Consult wspiera klientów w optymalizacji, rozwoju i transformacji systemów Oracle, SAP i Salesforce, realizując specjalistyczne projekty, między innymi w następujących obszarach:

- Migracje do chmury i migracje baz danych;

- Interoperacyjność i integracja;

- Strategia bezpieczeństwa i wzmocnienie zabezpieczeń;

- Ocena technologii;

- Planowanie i strategia;

- Możliwość obserwacji i monitorowania;

- Indywidualne/spersonalizowane projekty;

- Wspieranie zespołu klienta wykwalifikowaną kadrą oraz rozwój umiejętności.

Firma Rimini Street jest znana z niezrównanych umów o gwarantowanym poziomie usług, zapewniających wsparcie ekspertów świadczone przez zespół ponad 800 inżynierów na całym świecie - przy czym inżynierowie podstawowego wsparcia średnio mogą poszczycić się 20-letnim doświadczeniem, wsparcie jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu i przez 365 dni w roku, a średni czas reakcji w przypadku poważnych problemów wynosi poniżej dwóch minut.

„Organizacje muszą maksymalnie zwiększyć wartość oraz okres eksploatacji oprogramowania, w które zainwestowały środki jako podstawy prowadzonej działalności oraz w celu przyspieszenia inwestycji w innowacje - powiedział Bill Carslay, starszy wiceprezes Rimini Street ds. globalnych usług profesjonalnych. - Za pośrednictwem zespołu wysoko wykwalifikowanych globalnych specjalistów Rimini Consult w wyjątkowy sposób zapewnia odrębne, ukierunkowane i innowacyjne rozwiązania z myślą o wsparciu organizacji w optymalizacji, rozwoju i transformacji posiadanego oprogramowania firmowego, umożliwiając odnoszenie sukcesów obecnie i w przyszłości".

Debiut Rimini Consult towarzyszy niedawnym premierom pakietu rozwiązań sprzyjających obserwowalności Rimini Watch™, pakietu rozwiązań na rzecz interoperacyjności Rimini Connect™ oraz pakietu rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa Rimini Protect™.

Wraz z Rimini Support™ i Rimini Manage™ ta kompleksowa gama zintegrowanych rozwiązań pomaga organizacjom w procesach obsługi, zarządzania, wsparcia, personalizacji, konfiguracji, łączności, ochrony, monitorowania i optymalizacji w zakresie oprogramowania użytkowego, baz danych oraz firmowego oprogramowania technologicznego.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4900 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach programu odkupu akcji spółki oraz jej zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ jej bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na jej działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla działalności spółki oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla klientów spółki oraz jej perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć działalność spółki lub działalność jej obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach instrumentu kredytowania spółki; zdolność firmy do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i jej zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki interpretacji podatkowych przez spółkę lub niezdolność do ustanowienia przez nią odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów produktów i usług firmy, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; jej zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; zdolność spółki do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do jej systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych jej pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2023 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301006051/pl/.

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel.+1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 02.03.2023, 14:07
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ